Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

2η Πρόσκληση υποβολής επενδυτικών προτάσεων από επαγγελματίες αλιείς


Δημοσιεύτηκε η με αρ. 1240/14-8-2014 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, στο μέτρο 1.3 "Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα αλιευτικών εργαλείων" του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 (Φ.Ε.Κ. 2335/Β/29-8-2014), με χορηγούμενη δημόσια ενίσχυση για τα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας (ολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων), μέχρι 60% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους, με εξαίρεση την περίπτωση αντικατάστασης μηχανής σκάφους, όπου η δημόσια ενίσχυση περιορίζεται στο 40%, στην ίδια κατηγορία αλιευτικών σκαφών.
Τα παραπάνω ποσοστά μειώνονται αντίστοιχα κατά 20%, για αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους από 12 μέτρα και πάνω.

Οι επιλέξιμες δράσεις αφορούν σε εργασίες στον σκελετό, μετασκευές, υπερκατασκευές, εσωτερικές διευθετήσεις, αντικατάσταση κινητήρα, σύστημα κατεύθυνσης, εξοπλισμός πλοήγησης και επικοινωνίας, εξοπλισμός ασφάλειας και διάσωσης, ψυκτικός εξοπλισμός, εξοπλισμός επεξεργασίας αλιευμάτων, ηλεκτρογεννήτριες, αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων με άλλα επιλεκτικότερα κ.λ.π. με σκοπό την βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και ποιότητας των αλιευμάτων, χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική δυνατότητα του σκάφους.

Ο ελάχιστος προτεινόμενος προϋπολογισμός πρέπει να είναι από 3.000,00 ευρώ και άνω και ο μέγιστος διαμορφώνεται ανάλογα με την χωρητικότητα του σκάφους, εκτός της δράσης για επιλεκτικότερα αλιευτικά εργαλεία, για την οποία ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε ποσό από 1.500,00 ευρώ και πάνω. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1-10-2012, μπορούν να προσμετρήσουν στην απαιτούμενη συμμετοχή των επενδυτών με ίδια κεφάλαια, εφόσον διαπιστώνεται η εξόφληση τους μέσω Τραπέζης ή με επιταγές μη μεταβιβάσιμες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, λήγει στις 31-10-2014 και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στην οικεία υπηρεσία αλιείας κάθε Περιφερειακής Ενότητας φάκελο σχετικών δικαιολογητικών μαζί με αντίγραφο αυτού.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ