Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Τροπολογία για την φορολόγηση αγροτών που τηρούν βιβλία


Μεταβατικές ρυθμίσεις για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) για τους αγρότες που από τη νέα χρονιά υποχρεούνται να τηρούν απλογραφικά βιβλία φέρνει η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2014 στη Βουλή.
Όπως αναφέρει η τροπολογία, αγρότες, που πριν την 1/1/2014 τηρούσαν βιβλία και εξέδιδαν στοιχεία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης μπορούν να λάβουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων.

Οι αγρότες που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, δύνανται να εξάγουν το λογιστικό αποτέλεσμα του φορολογικού έτους 2014, είτε χωρίς απογραφές έναρξης και λήξης, είτε να προβούν σε αποτίμηση των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων τους της 1/1/2014 με οποιοδήποτε αξιόπιστο τρόπο και σε σύνταξη απογραφής λήξης της 31/12/2014 με τον ίδιο τρόπο όπως και της απογραφής έναρξης σε καταστάσεις τις οποίες διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής.

Πιο αναλυτικά η Αιτιολογική Έκθεση επί του άρθρου 5 αναφέρει τα εξής:
Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται μεταβατική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες έως 31/12/2013 υπάγονταν στις διατάξεις της περ. γ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994και είχαν απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης απογραφής, είτε βάσει ακαθαρίστων εσόδων, είτε βάσει Υπουργικών Αποφάσεων, μπορούν, αποκλειστικά και μόνο για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό 10% επί των αγορών της χρήσης 2013 (την οποία χρησιμοποίησαν ως απογραφή λήξης για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης 2013) και ως απογραφή λήξης να λάβουν ποσοστό 10% των αγορών του φορολογικού έτους 2014. Την 1/1/2015 όμως ως απογραφή έναρξης θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα πραγματικής απογραφής.

Η διάταξη αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή μετάβαση των μικρών επιχειρήσεων και αγροτών από τις παλαιές στις νέες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, έτσι ώστε να μην προκύψουν εξωπραγματικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) στις υπόψη επιχειρήσεις.

Η τροπολογία αναφέρει ότι στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται παράγραφος 32 ως εξής:
«Ειδικά οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρμοσαν τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (Α' 151), δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως για τους αγρότες που πριν την 1/1/2014 τηρούσαν βιβλία και εξέδιδαν στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ..

Οι αγρότες και λοιποί επιτηδευματίες που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, δύνανται να εξάγουν το λογιστικό αποτέλεσμα του φορολογικού έτους 2014, είτε χωρίς απογραφές έναρξης και λήξης, είτε να προβούν σε αποτίμηση των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων τους της 1.1.2014 με οποιοδήποτε αξιόπιστο τρόπο και σε σύνταξη απογραφής λήξης της 31.12.2014 με τον ίδιο τρόπο όπως και της απογραφής έναρξης σε καταστάσεις τις οποίες διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής».

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Πώς θα αναστέλλεται ο ΕΝΦΙΑ σε επιχειρήσεις με μείωση εσόδων


Την απόφαση βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί η νομοθετική διάταξη για την αναστολή καταβολής του ΕΝΦΙΑ σε όσες επιχειρήσεις έχουν υποστεί σημαντική μείωση εσόδων υπέγραψε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων. Πλέον, η πρωτοβουλία περνάει στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να καταθέσουν τη σχετική αίτηση μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου.
Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να αναστείλουν τον φόρο και για πόσο; Η σχετική νομοθετική διάταξη αναφέρει:

«Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε νομικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωμής χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ. Ι. Α., που προκύπτει με βάση εμπρόθεσμη δήλωση, λήγει σε κάθε περίπτωση μετά από ένα έτος από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις α' και β', ισχύει από την υποβολή της σχετικής αίτησης προς τη Φορολογική Διοίκηση, άλλως, από την έκδοση της πράξης αναστολής και μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγησή της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου,

β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει μείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος, και

γ) ο συνολικός κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος διενεργείται υποχρεωτικά εντός τριών μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης».

Βάσει της απόφασης –η οποία περιλαμβάνει και υποδείγματα των εντύπων που θα πρέπει να συμπληρωθούν- τα στάδια της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων είναι τα εξής:
  1. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 1, στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέχρι και την 27η Φεβρουαρίου 2015.
  2. Ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εκδίδει εντολή μερικού επιτόπιου ελέγχου για το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.
  3. Ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οφείλει να εκδώσει την απόφαση χορήγησης της αναστολής πληρωμής του φόρου, σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 2, ή την απόφαση απόρριψης αυτής, σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 3, μετά από αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου.
  4. Αντίγραφο της απόφασης χορήγησης αναστολής ή απόρριψης αυτής κοινοποιείται στο φορολογούμενο συνοδευόμενη από την οικεία έκθεση ελέγχου.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ


Αλλαγές στα κριτήρια αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών ζητούν συνεταιρισμοί της Ημαθίας


Με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Κώστα Καλαϊτζίδη και τη σύμφωνη γνώμη των τεσσάρων τοπικών βουλευτών , πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου σύσκεψη, στα γραφεία της Π.Ε, με τη συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών της Ημαθίας, όπου και ορίστηκαν τα εξής:
Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες προϋποθέσεις ελάχιστα κριτήρια «αναγνώρισης» των νομικών προσώπων – όπως καθορίζονται από την σχετική νομοθεσία-  ως Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών της Π.Ε. Ημαθίας ορίζονται:
Ελάχιστος Αριθμός Παραγωγών / Ο.Π.
Ελάχιστη Αξία Εμπορεύσιμης Παραγωγής (Α.Ε.Π.)/Ο.Π.
300
3.000.000,00€
Είμαστε και ήμασταν πάντα υπέρ των μεγάλων Ομάδων Παραγωγών έτσι όμως, όπως διαμορφώθηκε το πλαίσιο και εξελίχθηκε ο ορισμός των κριτηρίων, η Ημαθία, οι οργανώσεις της και οι παραγωγοί, βρίσκονται σε απόλυτα μειονεκτική θέση έναντι των συναδέλφων τους των άλλων όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων με ομοειδή προϊόντα.
Οι παραπάνω προϋποθέσεις έχουν επίσης ως αποτέλεσμα «μικρότερες» Συνεταιριστικές Οργανώσεις  της Ημαθίας να μην μπορούν να «εκμεταλλευθούν» τις δυνατότητες χρηματοδότησης διαμέσου των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τόσο σε πάγιες εγκαταστάσεις, όσο και σε επίπεδο παραγωγών (π.χ. πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων κ.α.), με επακόλουθο να καθίστανται μη ανταγωνιστικές σε σχέση με τις υφιστάμενες «αναγνωρισμένες» Οργανώσεις Παραγωγών των άλλων όμορων Π.Ε. (π.χ. στις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας και Πέλλας τα ελάχιστα κριτήρια «αναγνώρισης» ορίζονται: Αριθμός Παραγωγών 100 και Αξία Εμπορεύσιμης Παραγωγής στις 700.000,00€ με σχεδόν ομοειδή προϊόντα).
Απόρροια του παραπάνω πλαισίου είναι  πάρα πολλοί παραγωγοί να αποκλείονται από τα άμεσα οφέλη που προκύπτουν από το σχετικό καθεστώς της Ε.Ε.  στον τομέα των οπωροκηπευτικών.
Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι η χώρα μας βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις από άποψη οργανωμένων παραγωγών σε Ο.Π. (15%) 18η  θέση στην Ε.Ε. όταν ο μέσος όρος οργάνωσης του τομέα στην Ε.Ε. είναι 43,9% (πηγή: Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 04/03/2014)ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕ:
Την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ των κριτηρίων «αναγνώρισης» στης Π.Ε. Ημαθίας όπως παρακάτω:
Ελάχιστος Αριθμός Παραγωγών / Ο.Π. και για την Ημαθία
Ελάχιστη Αξία Εμπορεύσιμης Παραγωγής (Α.Ε.Π.)/Ο.Π.
100
700.000,00€
Αγροτικός Συνεταιρισμός Μακροχωρίου «Ερμής»
Αγροτικός Συνεταιρισμός  Μακροχωρίου «Ταξιάρχης»
Αγροτικός Συνεταιρισμός ΜΙΕΖΑ ΦΡΟΥΤ
Αγροτικός Φρουτοπαραγωγικός Συνεταιρισμός Ειρηνούπολης « Αίας»
Αγροτικός Συναιτερισμός Οπωροκηπευτικός «Άγιος Κωνσταντίνος» Διαβατού
Α.Σ «Αγία Κυριακή» Νησελίου
Γεωργοκτηνοτροφικός Συνεταιρισμός «Ο Άγιος Χριστόφορος» Πολυπλατάνου Νάουσας
Α.Σ Ροδακινοπαραγωγών  «Προοπτική» Μακροχωρίου
Αγροτικός Γεωργοκτηνοτροφικός Συνεταιρισμός «Η Ομόνοια» Αγγελοχωρίου Νάουσας
Αγροτικός Συνεταιρισμός « Η Φρουτοπηγή» Δοβρά
Αγροτικός Συνεταιρισμός «Εύφορη Γη»
Α.Σ «Ο Ζυγός» Δοβρά
 
Το ψήφισμα διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους ιδιώτες κτηνιάτρουςΗ Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) σε εφαρμογή του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 816/156798/2014 «Λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για την εφαρμογή του άρθρου 60 και της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014» ΦΕΚ 3385β/17.12.2014), καλεί τους ιδιώτες κτηνίατρους να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της προαναφερόμενης Υπ. Απόφασης, στις οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να δημιουργηθεί μητρώο «κτηνιάτρων εκτροφής» κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, το οποίο θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ακριβή αντίγραφα:
-Πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής.
-Εν ισχύ βεβαίωση αναγγελίας έναρξης- συνέχισης άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ.
-Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια ΔΟΥ.
-Υπεύθυνη δήλωση, γνησίως υπογεγραμμένη, σχετικά με την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, καθώς και τις όμορες Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν.
-Υπεύθυνες Δηλώσεις , γνησίως υπογεγραμμένες με τις οποίες βεβαιώνεται η συνδρομή των παρακάτω κριτηρίων:
  1. Οι κτηνίατροι εκτροφής ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα.
  2. Διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
  3. Δεν έχουν άδεια για λιανική ή χονδρική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων, ούτε εργάζονται σε εταιρείες παραγωγής και διάθεσης κτηνιατρικών φαρμάκων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
  4. Δεν είναι μισθωτοί κτηνίατροι που υπηρετούν ως μόνιμοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ,στην Περιφερειακή Διοίκηση, στο ΥΠΑΑΤ, σε άλλα Υπουργεία ή φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 23.01.2015.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Ξεκίνησαν και οι πληρωμές εξισωτικήςΞεκίνησαν και οι πολυαναμενόμενες πληρωμές εξισωτικής αποζημίωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ειδικότερα:

Στις 23/12/2014 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές:1)ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 112 "ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ" με: Ποσό:2.248.375,00 € και πλήθος: 203, 2)ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 121 "ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ" με: Ποσό: 851.470,80 € και πλήθος: 24, 3)ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 214.1.1 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» με: Ποσό: 2.174.029,80 € και πλήθος: 618, 4)ΠΛΗΡΩΜΗ για το καθεστώς «ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 2011" με: Ποσό:
428.776,27 € και πλήθος: 1.304,5)ΠΛΗΡΩΜΗ για το καθεστώς «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ» με: Ποσό: 331,65 € και πλήθος: 1.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Καταβολή χρηματικού βοηθήματος ΟΓΑ σε πολύτεκνες αγρότισσες


Διοίκηση του ΟΓΑ γνωστοποίησε ότι από την Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014, ξεκίνησε η καταβολή του χρηματικού βοηθήματος ύψους 1.000 ευρώ, σε 450 αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες ασφαλισμένες στον ΟΓΑ.
Υπενθυμίζεται ότι, οι τελικοί δικαιούχοι των 1.000 ευρώ προέκυψαν ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση των δικαιούχων που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων και Βραβείων σε 450 αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες.

«Οι 450 κληρωθείσες αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες από χθες λαμβάνουν από τον ΟΓΑ το χρηματικό βοήθημα ύψους 1.000 ευρώ και τιμητικό έπαινο, ο οποίος θα τους αποσταλεί. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr), (Επιλογή: Κληρωθέντες Δικαιούχοι)», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Οι οριστικές προτάσεις για τους βοσκότοπους


Ενσωματώθηκαν οι τελικές ρυθμίσεις για τους βοσκότοπους. βάσει τροπολογίας που κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Πάρις Κουκουλόπουλος, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα- Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου από την Βουλή.
Αναλυτικότερα, επί του θέματος στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 25 με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» αναφέρονται τα εξής:

Παράγραφος 3
Τροποποίηση του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7)

1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Βοσκότοποι είναι οι εκτάσεις, στις οποίες αναπτύσσεται αυτοφυής ή μη βλάστηση, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή, οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση αγροτικών ζώων.
Οι βοσκότοποι μπορεί να εκτείνονται σε υδάτινες παραλίμνιες ή παραποτάμιες λιβαδικές εκτάσεις στις οποίες αναπτύσσεται υδροχαρής βλάστηση ή/και καλαμιώνες, κατάλληλα για τις ανάγκες της βουβαλοτροφίας.
Βοσκότοποι δημόσιου χαρακτήρα είναι βοσκότοποι, οι οποίοι ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης 1ου ή 2ου βαθμού και διατίθενται προς δημόσια χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.
Για τις ανάγκες εφαρμογής κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, για τους βοσκότοπους δημόσιου χαρακτήρα δημιουργείται θεματικός χάρτης στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS-GIS), ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αναθεωρείται κάθε τρία (3) έτη με νέες εικόνες (δορυφορικές ή με τη χρήση άλλων τεχνικών μέσων).»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι διαδικασίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η πυκνότητα βόσκησης ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την κατανομή των δημοσίου χαρακτήρα βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, για τις ανάγκες εφαρμογής ενωσιακών και εθνικών προγραμμάτων.»
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969 οι λέξεις «Το ανωτέρω σχέδιο συντάσσεται για μεν τις ιδιωτικές εκτάσεις μερίμνη των ιδιοκτητών τους, για δε τις δημόσιες μερίμνη των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Το ανωτέρω σχέδιο συντάσσεται για μεν τους ιδιωτικούς βοσκότοπους με μέριμνα των ιδιοκτητών τους, για δε τους δημοσίου χαρακτήρα βοσκότοπους με μέριμνα των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων,».
4. Η παρ. 6 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται το ύψος του τιμήματος, οι όροι, οι κυρώσεις και τα αρμόδια όργανα επιβολής τους που αφορούν το δικαίωμα χρήσης της βοσκής, καθώς και κάθε σχετικό θέμα. Το ανωτέρω τίμημα κατατίθεται υπέρ του δήμου στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ασκείται η βόσκηση και σε σχετικό λογαριασμό του, με την υποχρέωση διάθεσής του αποκλειστικά για τη συντήρηση και την κατασκευή έργων υποδομής του βοσκότοπου. Οι αποκατεστημένοι κτηνοτρόφοι εξαιρούνται από την εφαρμογή της διάταξης αυτής.»ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Αρχίζει να λειτουργεί το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, με αγροτικό "άρωμα"Επτά μήνες μετά την ίδρυσή του το πρώτο υποταμείο του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου άρχισε να λειτουργεί. Νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας υπεγράφησαν οι πρώτες δανειακές συμβάσεις μεταξύ τεσσάρων μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων και των Τραπεζών Πειραιώς και Eurobank.
Πρόκειται για τς εταιρείες Realize (τεχνολογία), ΔΕΛΦΟΙ (γαλακτοβιομηχανία), ΕΛΑNKO (χημική βιομηχανία με έμφαση στα φυτοφάρμακα) και Αμπελώνες Βαλαμπους (μια αγροτουριστική strart up με αμπελώνες στη Σαντορίνη).

Το ύψος των συμβάσεων σύμφωνα με πληροφορίες ανέρχεται από 300.000-500.000 ευρώ η κάθε μια ενώ το επιτόκιο είναι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες κάτω από 2%.

Οι τρεις δανειακές συμβάσεις αφορούν κεφάλαιο κίνησης και η μια αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανείου.

Όπως εκτίμησε ανώτατο στέλεχος του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, τα κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώπου έχει συγκεντρώσει το πρώτο υποταμείο και αφορά σχέδια αναχρηματοδότησης και κεφάλαιο κίνησης θα έχουν διοχετευθεί στην αγορά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2015.

Σημειώνεται ότι οι Πειραιώς και η Eurobank θα λάβουν μακροπρόθεσμα δανειακά κεφάλαια για την χρηματοδότηση των ΜμΕ με ανακυκλούμενες πιστώσεις (δηλαδή τα δάνεια που θα εξοφλούνται στις τράπεζες από τις ΜμΕ θα μπορούν να επαναχορηγηθούν σε άλλες ΜμΕ). Με τον τρόπο αυτό, σε 7 χρόνια μπορούν να δοθούν συνολικές χρηματοδοτήσεις μέχρι 700 εκατ. ευρώ, όπως έχει εκτιμηθεί. Μέσω του συγκεκριμένου υποταμείου οι ΜμΕ, με προσωπικό έως 250 εργαζόμενους και τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ, θα μπορούν να λάβουν δάνειο ύψους έως 1 εκατ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής τα τρία υποταμεία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου για τη στήριξη των ΜμΕ, είτε μέσω κεφαλαιουχικής στήριξης, είτε μέσω χρηματοδότησης, έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το δεύτερο υποταμείο το οποίο προβλέπει κεφαλαιουχική συμμετοχή σε βιώσιμες ΜμΕ με προοπτικές ανάπτυξης θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2015 ενώ το τρίτο υποταμείο που αφορά στη χρηματοδότηση περιφερειακών έργων υποδομής κυρίως στην περιφέρεια θα ξεκινήσει μέσα στο 2015.

 
«Στην πράξη και όχι στα λόγια ανασυγκροτούμε τον παραγωγικό ιστό. Στην πράξη και όχι με θεωρίες ανοίγουμε τον δρόμο σε επιχειρήσεις για να κερδίσουν το στοίχημα της εξωστρέφειας. Στην πράξη δημιουργούμε θέσεις εργασίας.»
 
Αυτό δήλωσε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας ο Έλληνας πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, με αφορμή την έναρξη δραστηριότητας του πρώτου υποταμείου του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου (IfG), ο οποίος ωστόσο απέφυγε να τοποθετηθεί επί των τελευταίων πολιτικών εξελίξεων.
 
Ο ίδιος σημείωσε «σήμερα κάνουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο βήμα, ένα πολύτιμο βήμα μπροστά για να αλλάξουμε σελίδα και να κατακτήσουμε ως χώρα το δικαίωμα στη βιώσιμη ανάπτυξη.» Επισημαίνοντας χαρακτηριστικά «η Ελλάδα αποκτά πνεύμονα ανάπτυξης ενώ προσφέρουμε καθοριστικό στήριγμα στην ανταγωνιστικότητα.»

Από την πλευρά του ο vice president της KfW Christian Funcke δήλωσε “Keep on Going” επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να δίνει χρήματα στις επιχειρήσεις.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Πρόγραμμα κατάρτισης 3600 άνεργων νέων 18-25 ετών στην πρωτογενή παραγωγή


Συνολικά 3600 άνεργοι απ΄ όλη τη χώρα θα επωφεληθούν από το «Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης νέων ανέργων ηλικίας 18 έως 24 ετών για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα Εξωστρέφειας και Επιχειρηματικής Διεθνοποίησης με έμφαση στον Πρωτογενή Τομέα» που υλοποιούν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εξαγωγέων και η Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσα στο 2015 και θα περιλαμβάνει 150 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης καθώς και πρακτική εξάσκηση ενώ οι μετέχοντες θα πληρώνονται με 5 ευρώ την ώρα και επιπλέον θα καταβάλλονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.

Το Πρόγραμμα αποτέλεσε αντικείμενο της διευρυμένης σύσκεψης των φορέων, που έχουν υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας για την υλοποίηση του, στην οποία μετείχε και ο υφυπουργός Εργασίας , Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας, Ιωάννης Πλακιωτάκης.

Ο υφυπουργός Εργασίας τόνισε ότι το Πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην μόνιμη πρόσληψη των νέων που θα καταρτιστούν.

Ανέφερε ακόμη ότι είναι η πρώτη φορά που το υπουργείο Εργασίας συνεργάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς της αγοράς στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος που στοχεύει στη μείωση της ανεργίας των νέων, η οποία από 60% έχει κατέβει στο 48% και βαίνει μειούμενη.

Επισήμανε ακόμη ότι το 20% των άνεργων νέων που επωφελήθηκαν από τα voucher βρήκαν μόνιμη απασχόληση και πρόσθεσε ότι ευελπιστεί πως θα είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των νέων που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα και θα βρουν εργασία. Πρόσθεσε ακόμη ότι εξετάζεται να δοθούν voucher και για τον τομέα του τουρισμού.

Τέλος ανέφερε ότι το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί μέρος Πανευρωπαϊκού Προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με 6 δισεκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων τα 390 εκατομμύρια αναλογούν στην χώρα μας.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Κυριάκος Λουφάκης ανέφερε ότι το Πρόγραμμα εντάσσεται στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για να ξεφύγει η χώρα από την κρίση και ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος οι άνεργοι νέοι θα καταρτιστούν σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής και εξαγωγών, ενώ μετά την ολοκλήρωσή του θα πάρουν και πιστοποίηση.

Το μέλος του ΔΣ της ΕΕΔΕ, Νίκος Βασιλείου, ανέφερε ότι το Πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε από την ανάγκη που έχει η αγορά για στελέχη εκπαιδευμένα στην πρωτογενή παραγωγή και τις εξαγωγές ενώ ο διευθυντής του τμήματος Μακεδονίας της ΕΕΔΕ, Στέλιος Πολυχρόνης, επισήμανε ότι τα στελέχη που θα εκπαιδευτούν θα απορροφηθούν από τις επιχειρήσεις που τα χρειάζονται.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Unaprol: Το 80% μπορεί να φτάσει η μείωση της παραγωγής ελαιολάδου στην Ιταλία


Οι γενικευμένες επιθέσεις του δάκου της ελιάς, κατά το 2014, που ευνοήθηκαν από ένα ήπιο κλίμα το καλοκαίρι και άφθονες βροχοπτώσεις, οδήγησαν την Ιταλία, τη δεύτερη χώρα παραγωγό ελαιολάδου σε παγκόσμιο επίπεδο, στη χαμηλότερη εσοδεία ε-λαιόλαδου από το 1956.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Υπηρεσιών για την Αγορά Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων (Ismea), βάσει στοιχείων του Εθνικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών (Cno), της Εθνικής Ένωσης Ελαιοπαραγωγών (Unasco), του Συνεταιρισμού Ελαιοκαλλιεργητών (Unaprol) και της Ιταλικής Ένωσης Ελαιοτριβείων (Aifo), στην Ιταλία, η εσοδεία 2014 του ελαιολάδου θα ανέλθει στους 302.000 τόνους, ήτοι μειωμένη κατά 35% σε σχέση με αυτή του 2013.
 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις βασικές περιοχές ελαιοκαλλιέργειας, η παραγωγή, φέτος, αναμένεται να διαμορφωθεί ως εξής: Απουλία 119.398 τόνοι (-35%), Καλαβρία 67.083 τόνοι (-35%), Σικελία 38.439 τόνοι (-22%) και Καμπανία 22.815 τόνοι (-40%).
 
Ωστόσο, ο Πρόεδρος της Unaprol δήλωσε, προσφάτως ότι, καθώς προχωράει η συλλογή των ελαιόκαρπων, υπάρχει η αίσθηση ότι η παραγωγή για την Ιταλία, μπορεί να είναι ακόμη πιο περιορισμένη, καθώς, στην πραγματικότητα, καταγράφονται απομειώσεις παραγωγής που αγγίζουν ακόμα και το 80%. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Unaprol, οι επιθέσεις του δάκου της ελιάς, έχουν επηρεάσει, πέραν από την ποσότητα και την ποιότητα, έτσι ώστε οι ποσότητες του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου «made in Italy», για το 2014, να μην υπερβαίνουν τους 80.000 τόνους, σε σχέση με τους 150.000 τόνους που είθισται να παράγει η Ιταλία κάθε έτος.

Αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι στη χονδρική αγορά του Μπάρι, το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο με χαμηλή οξύτητα να πωλείται μέχρι και πάνω από 7 ευρώ το κιλό, γεγονός που έχει οδηγήσει σε επανειλημμένες περιπτώσεις κλοπής της ελιάς, όπως καταγγέλλει και η Συνομοσπονδία Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων (Coldiretti), και η μεταφορά αυτών να γίνεται πλέον σε πολλές περιπτώσεις με συνοδεία ασφαλείας.
 
Τέλος, όσον αφορά στις ελληνικές εξαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ιταλικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Istat), για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014, ανήλθαν σε 16.776 τόνους, μειωμένες κατά 85,83%, ενώ οι εισαγωγές της Ισπανίας αυξήθηκαν κατά 194,50% και της Πορτογαλίας κατά 327,60%.

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μπίκας

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Οι τελικές ρυθμίσεις για τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών


Καθαρογράφηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα- Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου από την Βουλή, με ενσωματωμένες τις ρυθμίσεις για τις οργανώσεις παραγωγών γαλακτοκομικών και αγροτικών προϊόντων, βάσει τροπολογίας που κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Πάρις Κουκουλόπουλος.
Αναλυτικότερα, επί του θέματος στο άρθρο 25 του νέου νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» αναφέρονται τα εξής:

Παράγραφος 1
Ομάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών

1. α) Οι Ομάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Συγκροτούνται με πρωτοβουλία παραγωγών ομοειδών προϊόντων που συμφωνούν στην από κοινού προώθηση τουλάχιστον του 90% της παραγωγής τους και συνεργάζονται προκειμένου να δημιουργήσουν υποδομή για τη συγκέντρωση ή/και την προώθηση της παραγωγής τους.
β) Οι ομάδες παραγωγών επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους:
αα) την ασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και της προσαρμογής της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας,
ββ) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη τους και
γγ) τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού.

2. Οι οργανώσεις παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, λειτουργούν σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 153 του Κανονισμού 1308/2013, συγκροτούνται με πρωτοβουλία παραγωγών ή/και ομάδων παραγωγών των τομέων του άρθρου 1 παρ. 2 του ιδίου ως άνω Κανονισμού και επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 152 του Κανονισμού 1308/2013. Οι οργανώσεις παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων συγκροτούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους στόχους της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 152 του Κανονισμού 1308/2013. Οι οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών λειτουργούν, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Κανονισμού 1308/2013.

3. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών μπορούν να λειτουργούν και ως ομάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών με ξεχωριστή διαχείριση. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά την ξεχωριστή διαχείριση της παρούσας παραγράφου (λογιστικής ή/και διοικητικής).

4. α) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 153 του Κανονισμού 1308/2013 για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, το καταστατικό της ομάδας ή/και της οργάνωσης παραγωγών καθορίζει για τους παραγωγούς που είναι μέλη της τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 153 του Κανονισμού 1308/2013, καθώς και το ποσοστό της παραγωγής που θα διαθέτουν στο εμπόριο μέσω της ομάδας ή/και της οργάνωσης.
β) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 153 του Κανονισμού 1308/2013, το καταστατικό των ομάδων ή/και οργανώσεων παραγωγών προβλέπει επίσης τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 153 του Κανονισμού 1308/2014.
γ) Το καταστατικό υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αναγνώρισης μαζί με την αίτηση αναγνώρισης υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της ομάδας ή/και της οργάνωσης παραγωγών με τα στοιχεία της ταυτότητας και τους Αριθμούς Φορολογικών τους Μητρώων (ΑΦΜ).

5. Η αναγνώριση των ομάδων ή/και των οργανώσεων παραγωγών των τομέων του άρθρου 1 παρ. 2 του Κανονισμού 1308/2013 πραγματοποιείται μετά από αίτησή τους, αν αυτές συμμορφώνονται με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και με την παρ. 1 του άρθρου 154 του ιδίου ως άνω Κανονισμού. Η αναγνώριση των ομάδων ή/και των οργανώσεων παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων πραγματοποιείται μετά από αίτησή τους, αν αυτές συμμορφώνονται με το άρθρο 161 του Κανονισμού 1308/2013.

6. α) Οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών εγγράφονται σε Μητρώο ομάδων και οργανώσεων παραγωγών που τηρούν οι αρμόδιες αρχές.
β) Όσες ομάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών είναι αναγνωρισμένες και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων της παρ. 9 και την ολοκλήρωση των εγκεκριμένων επιχειρησιακών τους προγραμμάτων.
γ) Από τις ομάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες για τρία (3) συνεχόμενα έτη δεν εμφανίσουν καμία δραστηριότητα ή δεν υποβάλουν την τακτική ετήσια δήλωση ανακαλείται η αναγνώρισή τους και διαγράφονται από τα τηρούμενα Μητρώα.

7. α) Η αναγνώριση των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών των τομέων του άρθρου 1 παρ. 2 του Κανονισμού 1308/2013 που συγκροτούνται με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών, πραγματοποιείται μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές.
β) Οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μπορούν να ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες ή τις λειτουργίες μίας οργάνωσης παραγωγών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 156 του Κανονισμού 1308/2013.

8. Μία αναγνωρισμένη ομάδα ή οργάνωση παραγωγών ή μία αναγνωρισμένη ένωση οργανώσεων παραγωγών στους τομείς που προσδιορίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 173 παρ.1 περίπτωση στ΄ του Κανονισμού 1308/2013, δύναται να αναθέτει σε εξωτερικούς υπεργολάβους οποιαδήποτε από τις δραστηριότητές της, εκτός της παραγωγής, μεταξύ άλλων σε θυγατρικές, υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα ή οργάνωση παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών παραμένει υπεύθυνη για την εξασφάλιση της άσκησης της δραστηριότητας που ανέθεσε σε εξωτερικούς υπεργολάβους και για το συνολικό διαχειριστικό έλεγχο και την εποπτεία της εμπορικής συμφωνίας για την άσκηση της δραστηριότητας.

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
α) Καθορίζεται ανά τομέα ο ελάχιστος αριθμός των μελών των ομάδων ή/και των οργανώσεων παραγωγών και/ή η ελάχιστη ποσότητα που καλύπτουν ή η αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής στην περιοχή δραστηριότητάς τους.
β) Καθορίζονται η αρμόδια αρχή αναγνώρισης των ομάδων παραγωγών ή/και οργανώσεων παραγωγών, η διαδικασία αναγνώρισης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η τήρηση, η εγγραφή, η επανεγγραφή και η διαγραφή τους από το Μητρώο, ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές, η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρισης των δηλώσεω αυτών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
γ) Μπορεί να καθορίζεται ανά τομέα η διενέργεια ελέγχων στις αναγνωρισμένες ομάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία ελέγχου και να θεσπίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 152 έως και 156 του Κανονισμού 1308/2013, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.
δ) Μπορεί να αντικαθίσταται, να καταργείται ή να τροποποιείται κάθε ισχύουσα διάταξη κανονιστικής πράξης, σχετική με την αναγνώριση των ομάδων ή/και οργανώσεων παραγωγών.

10. α) Μέλη ομάδων ή/και οργανώσεων παραγωγών οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015 βάσει του εθνικού δικαίου και έχουν σε εξέλιξη ή έχουν υποβάλει επιχειρησιακό σχέδιο χρηματοδοτούμενο από τον 1ο πυλώνα δεν έχουν τη δυνατότητα να συστήσουν νέες ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών που θα χρηματοδοτηθούν από το 2ο πυλώνα.
β) Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων, για τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση με την παρούσα παράγραφο εξακολουθεί να ισχύει η κείμενη νομοθεσία και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει αυτής.ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ