Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης του 2012 από τις 16 Οκτωβρίου στους αγρότες


 Προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης του 2012 


Δεκτό έγινε το αίτημα της Ελλάδας από την Επιτροπή διαχείρισης άμεσων πληρωμών της Κομισιόν για προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης του 2012 από τις 16 Οκτωβρίου στους αγρότες. Το συνολικό ποσό που θα δοθεί εντός του Οκτωβρίου φθάνει το 50% της συνολικής ενίσχυσης, δηλαδή περίπου το 1,1 δισ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 50% θα καταβληθεί στους γεωργούς στις αρχές Δεκεμβρίου του 2012.


Χωρίς την έγκριση της προκαταβολής από την ΕΕ, το σύνολο του 100% της ενιαίας ενίσχυσης θα εκταμιευόταν στις αρχές Δεκεμβρίου.

Δέκα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έστειλαν κοινό αίτημα στην αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενωσης για προκαταβολή του 50% των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ για το 2012, από τις 16 Οκτωβρίου και όχι από 1η Δεκεμβρίου 2012, σε μια προσπάθεια τόνωσης των αγορών, ελλείψει ρευστότητας.

Οπως τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης, «καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι πληρωμές προς τους αγρότες να γίνονται όσο είναι δυνατόν πιο έγκαιρα. Οι έγκαιρες πληρωμές παρέχουν πολύτιμη ρευστότητα για τους ίδιους τους αγρότες και την ύπαιθρο, σε μια κρίσιμη οικονομική συγκυρία και βοηθούν αποτελεσματικά τον προγραμματισμό και την τόνωση της παραγωγικής διαδικασίας».

Στην ανακοίνωσή της η αρμόδια Επιτροπή της ΕΕ αναφέρεται στην απόφαση που πάρθηκε κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 25 Ιουλίου, βάσει της οποίας τα κράτη-μέλη μπορούν θα πληρώσουν νωρίτερα τις ενισχύσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση αλλά και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες κυριαρχούν σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η απόφαση αυτή θα επιτρέψει την προκαταβολή των άμεσων ενισχύσεων από τις 16 Οκτωβρίου και όχι από την 1η Δεκεμβρίου του 2012, που έπρεπε να γίνουν κανονικά.

Δημοσίευση
Η επίσημη απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Μέχρι σήμερα συνολικά 10 κράτη-μέλη έχουν ζητήσει επίσημα να πληρώσουν νωρίτερα τις άμεσες ενισχύσεις, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. Οι δέκα χώρες που έχουν ζητήσει να πληρώσουν νωρίτερα τις ενισχύσεις το 2012 είναι, εκτός της Ελλάδας, η Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Γαλλία, Λετονία, Ρουμανία και Ιρλανδία.

Στα κράτη-μέλη που διατηρούν «συνδυασμένες» πληρωμές, η παρέκκλιση αυτή θα επιτρέψει να πληρωθεί και το 80% των ενισχύσεων για το βόειο και μοσχαρίσιο κρέας.

Πηγή:  e-geoponoi. gr

ΑΤΕbank: Εκτός «πακέτου» μεταβίβασης «Δωδώνη», ΕΒΖ, ΣΕΚΑΠ

ΑΤΕbank: Εκτός «πακέτου» μεταβίβασης «Δωδώνη», ΕΒΖ, ΣΕΚΑΠ

ΑΤΕbank: Εκτός «πακέτου» μεταβίβασης «Δωδώνη», ΕΒΖ, ΣΕΚΑΠ

Για 3.945.061.000 € που θα έπρεπε να έχει σε ίδια κεφάλαια, επιπλέον των υφιστάμενων, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας. Επιπλέον, με άλλη απόφαση μένουν εκτός του πακέτου μεταβίβασής της στην Τράπεζα Πειραιώς εκτός όλα τα δικαιώματα της «Αγροτικής» επί μετοχών των εταιρειών «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.», «Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου − ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.» και «Συνεταιριστική Ελληνική Καπνοβιομηχανία Α.Ε.».
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με αποφάσεις της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ στις 27 Ιουλίου, ανακλήθηκε  η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Τ.Ε.» και τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3601/2007, διότι θα έπρεπε να έχει, επιπλέον των υφιστάμενων, ίδια κεφάλαια ύψους τριών δισεκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων εξήντα μία χιλιάδων ευρώ (€ 3.945.061.000), σύμφωνα με τα στοιχεία της 31.3.2012, και μάλιστα τα ίδια κεφάλαιά του, κατά παράβαση της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 3601/2007, είναι κατώτερα ακόμη και του απαιτούμενου ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου, όπως αυτό ορίζεται για τα πιστωτικά ιδρύματα στο στοιχείο α) της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3601/2007, σε ποσό ύψους δεκαοκτώ εκατομμυρίων ευρώ (€18.000.000).

Έτσι, με άλλη απόφαση μεταβιβάστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς αντί του ποσού των 95.000.000 €

Επίσης, σύμφωνα με την σχετική εντολή μεταβίβασης δεν μεταβιβάζονται στην «Πειραιώς» τα περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό, παθητικό και έννομες σχέσεις από συμβάσεις) που περιγράφονται αμέσως παρακάτω υπό τα στοιχεία α΄ έως και ιστ΄ (μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία). Τα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία διατηρούνται υπό τη δικαιοκτησία (ενεργητικό) της «Αγροτική» ή συνεχίζουν να βαρύνουν (παθητικό) την «Αγροτική». Εφόσον στα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία περιλαμβάνονται συμβατικές σχέσεις, σ’ αυτές συμβαλλόμενη παραμένει η «Αγροτική». Τα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

α) Οι έννομες σχέσεις της «Αγροτική» με τρίτους που πηγάζουν ή σχετίζονται με συμβάσεις εργασίας που έχει καταρτίσει η «Αγροτική».

β) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της «Αγροτική» έναντι των μετόχων της, που απορρέουν από τη μετοχική σχέση, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων της «Αγροτική» για καταβολή μερισμάτων που έχουν εγκριθεί για προηγούμενες χρήσεις, τα οποία δεν έχουν αναληφθεί από τους δικαιούχους, και, σε περίπτωση παραγραφής, η υποχρέωση της «Αγροτική» για καταβολή τους στο Ελληνικό Δημόσιο.

γ) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της «Αγροτική» από το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης εκδόσεως της «A.B.G. Finance International plc» (Lower Tier ΙΙ) για κεφάλαιο ύψους ευρώ 250 εκατ. με ISIN XS0373532489, το οποίο εκδόθηκε στις 21.7.2008 και είναι δεκαετούς διάρκειας.

δ) Όλες οι απαιτήσεις και τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, της «Αγροτική» που σχετίζονται με την εταιρεία ειδικού σκοπού «A.B.G. Finance International plc» που έχει εκδώσει το υπό στοιχείο β) ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους δικαιωμάτων της «Αγροτική» επί μετοχών της προαναφερόμενης εταιρείας ειδικού σκοπού.

ε) Όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, της «Αγροτική» επί μετοχών των εταιρειών «ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ Ανώνυμη Εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης», «ΑΤΕ Τεχνική − Πληροφορική Α.Ε.», «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.», «Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου − ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.», «ATExcelixi Α.Ε.», «ΑΤΕ Διαφημιστική Α.Ε.» και «Συνεταιριστική Ελληνική Καπνοβιομηχανία Α.Ε.».

στ) Οι έννομες σχέσεις από δανειακές ή άλλου είδους πιστοδοτικές συμβάσεις της «Αγροτική» με τις εταιρείες «ΑΤΕ Τεχνική − Πληροφορική Α.Ε.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.», συμπεριλαμβανομένων και αναγωγικών δικαιωμάτων της «Αγροτική» από την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή από άλλου είδους εγγυοδοτικές συμβάσεις της «Αγροτική» με τις εν λόγω εταιρείες,

ζ) Όλες οι αξιώσεις και υποχρεώσεις της «Αγροτική» έναντι τρίτων, περιλαμβανομένων και των υπαλλήλων της «Αγροτική», για καταβολή αποζημίωσης από οποιαδήποτε (συμβατική ή εξωσυμβατική) αιτία, για καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, καθώς και για απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού, εφόσον συνδέονται με τα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία.

η) Οι υποχρεώσεις της «Αγροτική» προς την Αγροτική Συνεταιριστική Εταιρεία Ανάπτυξης Ρεθύμνου Α.Ε, με την εξαίρεση υποχρεώσεων που καταλαμβάνονται από κάποιο από τα στοιχεία δ΄ έως κ΄ του αριθμού 1 του παρόντος παραρτήματος.

θ) Οι αξιώσεις της «Αγροτική» έναντι της «Συνεταιριστική Ελληνική Καπνοβιομηχανία Α.Ε.», της «Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μουδανιών» και έναντι της «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λευκάδας − ΤΑΟΛ», με την εξαίρεση αξιώσεων που καταλαμβάνονται από κάποιο από τα στοιχεία δ΄ έως κα΄ του αριθμού 1 του παρόντος παραρτήματος.

ι) Οι υποχρεώσεις που κατά το νόμο ικανοποιούνται από το προϊόν της εκκαθάρισης της «Αγροτική».

ια) Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της «Αγροτική» κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

ιβ) Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της «Αγροτική», βάρη και τέλη κάθε είδους, ανεξάρτητα από το εάν έχουν γεννηθεί και αν έχουν βεβαιωθεί κατά το χρόνο μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της «Αγροτική» σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Ιδίως δεν μεταβιβάζονται υποχρεώσεις για καταβολή ή προκαταβολή φόρων κάθε είδους που παρακρατήθηκαν στο χρονικό διάστημα έως τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της «Αγροτική» σύμφωνα με την παρούσα απόφαση·για καταβολή τελών ή εισφορών που αφορούν παροχές για το παραπάνω χρονικό διάστημα− για πληρωμή προστίμων (ανεξάρτητα από τον χρόνο επιβολής) για πράξεις ή παραλείψεις της «Αγροτική» που συντελέστηκαν στο παραπάνω χρονικό διάστημα· για καταβολή συμπληρωματικού ή επιπρόσθετου φόρου αναφορικά με το παραπάνω χρονικό διάστημα.

ιγ) οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της «Αγροτική» κάθε είδους έναντι ασφαλιστικών φορέων, οι οποίες αφορούν το χρονικό διάστημα έως τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της «Αγροτική» σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
ιδ) Οι έννομες σχέσεις της «Αγροτική» έναντι πελατών της από δανειακές ή άλλου είδους πιστοδοτικές συμβάσεις της «Αγροτική», συμπεριλαμβανομένων και αναγωγικών δικαιωμάτων της από την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή από άλλου είδους εγγυοδοτικές συμβάσεις της «Αγροτική» με τρίτους, οι οποίες αφορούν:
i) οφειλές που αφορούν την αγορά ή την επισκευή ακινήτου που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, οι οποίες ασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια επί του εν λόγω ακινήτου, εφόσον ο πιστούχος βρίσκεται σε υπερημερία άνω των εκατόν ογδόντα (180) ημερών όσον αφορά την καταβολή οποιουδήποτε
χρηματικού ποσού·
ii) οφειλές για τις οποίες οι πιστούχοι έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους, είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά, εφόσον ο πιστούχος βρίσκεται σε υπερημερία άνω των τριάντα (30) ημερών όσον αφορά την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού·
iii) οφειλές οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • θεμελιώνονται σε δανειακή ή άλλου είδους πιστοδοτική σύμβαση η οποία αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της δραστηριότητας του πιστούχου στους κλάδους της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, των δασών ή του λοιπού αγροτικού τομέα,
  • ο πιστούχος δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων κατηγορίας Γ΄,
  • ο πιστούχος βρίσκεται σε υπερημερία άνω των τριακοσίων εξήντα πέντε (360) ημερών όσον αφορά την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού.
iv) οφειλές που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, εφόσον ο πιστούχος βρίσκεται σε υπερημερία άνω των ενενήντα (90) ημερών όσον αφορά την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού.

ιε) Οι έννομες σχέσεις από τις ακόλουθες συναλλαγές με αντικείμενο παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα:
  • Τη συναλλαγή περί ανταλλαγής επιτοκίων (Rate Swap) η οποία καταρτίστηκε (trade date) την 3.7.2009 με αντισυμβαλλόμενο την «Barclays Bank plc» και χαρακτηρίζεται με τον κωδικό αναφοράς (Reference) 3284316B.
  • Τη συναλλαγή περί ανταλλαγής επιτοκίων (Rate Swap) η οποία καταρτίστηκε (trade date) την 9.7.2009 με αντισυμβαλλόμενο την «Barclays Bank plc» και χαρακτηρίζεται με τον κωδικό αναφοράς (Reference) 3295243B.
  • Τη συναλλαγή περί ανταλλαγής επιτοκίων (structured swap: Modsnowball strangle on 10year EURCMS swap), η οποία καταρτίστηκε (trade date) την 26.6.2009 με αντισυμβαλλόμενο τη «Nomura International plc» και χαρακτηρίζεται με τον κωδικό συναλλαγής (Trade ID) 387534.
  • Τη συναλλαγή (Floor spread) η οποία καταρτίστηκε (trade date) την 15.11.2011 για ονομαστικό ποσό 200.000.000 €, με αντισυμβαλλόμενο την «Citibank N.A.».

ιστ) Τα δικαιώματα και έννομες σχέσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία ή την εξασφάλιση μη μεταβιβαζόμενων στοιχείων του ενεργητικού, όπως ιδίως απαιτήσεις και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων που έχουν μεταβιβαστεί καταπιστευτικά στην «Αγροτική», έγχαρτα ή άυλα αξιόγραφα (όπως ιδίως επιταγές), έγχαρτα ή άυλα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν μεταβιβαστεί στην «Αγροτική» προς εξασφάλιση μη μεταβιβαζόμενων απαιτήσεών της, δικαιώματα επίσχεσης ή συμψηφισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Τη βαθύτατη ανησυχία της εκφράζει η ΠΑΣΕΓΕΣ για τον αγροτικό τομέα μετά την πώληση της ΑΤΕbank

ΠΑΣΕΓΕΣ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον αγροτικό τομέα μετά την πώληση της ΑΤΕbank

 

Κρίσιμα ερωτήματα για τον αγροτικό τομέα μετά την πώληση της ΑΤΕbank

Τη βαθύτατη ανησυχία της εκφράζει η ΠΑΣΕΓΕΣ μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος για την προσάρτηση της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς. Η Συνομοσπονδία διατυπώνει ταυτόχρονα κρίσιμα ερωτήματα για τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα που σχετίζονται με τις αλλαγές στην τράπεζα.
Από την απόφαση, σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ, προκύπτουν κορυφαία πολιτικά και νομικά ζητήματα, όπως, για παράδειγμα, η δέσμευση των τριών πολιτικών κομμάτων που απαρτίζουν την Κυβέρνηση ότι η ΑΤΕ θα παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο. Ανεξάρτητα από τον ρόλο της ΑΤΕ τα τελευταία χρόνια και πέραν των ζητημάτων που θα προκύψουν, τους αγρότες παραγωγούς προϊόντων και τροφίμων της πατρίδας μας απασχολούν, συγκεκριμένα κρίσιμα ερωτήματα για τα οποία ζητούν συγκεκριμένες κρίσιμης σημασίας απαντήσεις:
α) Τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση της παραγωγικής διαδικασίας του αγροτικού τομέα, δεδομένου ότι στο διάστημα των τελευταίων ετών διαπιστώνεται πρωτοφανής υποχρηματοδότηση, που είναι βέβαιο ότι προκαλεί εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στον όγκο της αγροτικής παραγωγής, επιδεινώνοντας περαιτέρω το ήδη μειωμένο αγροτικό εισόδημα. Η Κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα οφείλουν να απαντήσουν άμεσα στο ζήτημα της υποχρηματοδότησης της αγροτικής παραγωγής και να πουν πώς θα το λύσουν. Πρέπει να μας δείξουν και να μας παρουσιάσουν, με απόλυτη σαφήνεια, ποιο θα είναι το ειδικευμένο χρηματοδοτικό εκείνο εργαλείο για τη στήριξη του αγροτικού τομέα, ώστε να αποτελέσει - μαζί με ορισμένους άλλους τομείς της οικονομίας, έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας, αλλά κυρίως να διασφαλίσει τη διατροφική επάρκειά του πληθυσμού της.
β) Τι θα γίνει με τα χρέη και τις δανειακές υποχρεώσεις των αγροτών, μεγάλο μερίδιο των οποίων δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω της μεγάλης ανόδου του κόστους παραγωγής σε σχέση με την καθήλωση και τη μείωση των τιμών παραγωγού.
γ) Ποιο είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης για την εξυγίανση των αγροτικών συνεταιρισμών, με όρους αγοράς, όπως επιδιώκει για άλλους κλάδους επιχειρήσεων, αλλά και για το ίδιο το τραπεζικό σύστημα. Θα επιμείνει στην εφαρμογή του αντισυνταγματικού νόμου 4015/2011, ο οποίος μετά βεβαιότητας έχει θέσει σε κρίση τις υγιείς συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ή θα εφαρμόσει πολιτικές, όπως αυτές που έχουν τεθεί από την ΠΑΣΕΓΕΣ προκειμένου να επιτευχθεί η εξυγίανση και η ανάπτυξή τους, αντιμετωπίζοντας άμεσα προβλήματα που κυρίως προέρχονται από την οικονομική κρίση, αλλά και από την κρίση της αγοράς.
δ) Τι θα γίνει με τις αγροτικές-συνεταιριστικές εταιρείες (Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, Δωδώνη, ΣΕΚΑΠ) και κυρίως με εκείνες που συνδέονται με τον διατροφικό τομέα. Θα αφήσει τον ελληνικό λαό χωρίς βασικά τρόφιμα, όπως για παράδειγμα η ζάχαρη, αγνοώντας ασφαλείς προβλέψεις, που επιβεβαιώνουν το μεγάλο έλλειμμα τροφίμων, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο που επίκειται τα επόμενα χρόνια. Θα πουλήσει τη Δωδώνη, το όνομα της οποίας έχει ταυτιστεί με το πλέον επώνυμο και προβεβλημένο διατροφικό προϊόν της χώρας, όπως η ελληνική φέτα, σε αμφιλεγόμενους επιχειρηματίες ή θα ακούσει την πρόταση των τοπικών συνεταιρισμών.
ε) Τι θα γίνει με σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με τις υποθήκες και το “σύστημα διασφαλίσεων” των δανείων της ΑΤΕ προς τον αγροτικό κόσμο. Πως θα αντιμετωπιστεί το μείζον θέμα των υπέρογκων και δυσβάσταχτων για τους αγρότες διασφαλίσεων των δανείων τους (υποθηκών, προσημειώσεων και λοιπών δεσμεύσεων) με τα νομικά προνόμια που της έχουν εκχωρηθεί από το κράτος, τα οποία βρίσκονται έξω και πάνω από τα όρια του τραπεζικού συστήματος σε διεθνές επίπεδο (διασφάλιση μέχρι το 120% της αξίας).
Η Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα που την απαρτίζουν - τα οποία άλλα ισχυριζόντουσαν προεκλογικά σε σχέση με αυτά που υλοποιούν σήμερα, οφείλουν πρώτα να απαντήσουν και να δώσουν λύσεις στα αναφερόμενα προβλήματα που προκύπτουν - και όχι μόνο, πριν προχωρήσουν σε ότι έχει σχέση με την μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΑΤΕ.
Για τα προηγούμενα κρίσιμα ζητήματα και προβλήματα ζωτικής σημασίας για τον αγροτικό κόσμο της χώρας, ήδη αποφασίστηκε, την ερχόμενη Τρίτη, στις 31.7.2012, έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ
                 

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Εργαστήριο Γεωργικής Πολιτικής στον Αχελώο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26-7-2012
Εργαστήριο Γεωργικής Πολιτικής στον Αχελώο


Σε εργαστήριο Γεωργικής Πολιτικής εξελίχθηκαν οι παρουσιάσεις-συζητήσεις που οργάνωσε ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας στην Μεγαλόχαρη και το Αστροχώρι, το διήμερο 23-24 Ιουλίου 2012, στους πρόποδες του βουνού Άστρι, δίπλα στον ποταμό Αχελώο, με γενικό τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ & Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ανάπτυξη ΥΠΑΙΘΡΟΥ & Νέα Αγροτική Επιχειρηματικότητα».
Οι εκδηλώσεις έγιναν με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, την συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και την Ένωση Νέων Αγροτών Άρτας, Πρέβεζας και Θεσσαλονίκης, ενώ η «ψυχή» της διοργάνωσης ήταν ο κ. Αντώνης Κοσσυβάκης
Με πολύ σημασία επισημαίνεται η παρουσία στις εκδηλώσεις του διημέρου των: Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη, Ευρωβουλευτών Ελλάδος κκ Σπύρου Δανέλη, Νίκου Χρυσόγελου & Χαρ. Αγγουράκη, Ευρωβουλευτή Γερμανίας κ. Γεώργιου Χατζημαρκάκη, Δ/ντή στην Ευρ. Επιτροπή κ. Τάσου Χανιώτη, Δ/ντή Γραφείου ΕυρωΚοινοβουλίου στην Ελλάδα κ. Λεωνίδα Αντωνακόπουλου, καθώς και οι τηλεοπτικές/τηλεφωνικές παρεμβάσεις του Ευρωβουλευτή κ. Γ. Κουμπουτσάκου, του Προέδρου του ΕυρωΚοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σούλτς, του Υπουργού Γεωργίας της Γαλλίας κ. Στεφάν Λε Φόλ, του Αντιπεριφερφειάρχη Ηπείρου κ. Β. Ψαθά, των Δημάρχων Γ. Καραϊσκάκη-Δ. Γαλλίκα, Αργιθέας-Χ. Καναβού & Ν.Σκουφά-Ε.Γιαννούλη, βουλευτών (κα Ν. Φούντα, κ. Γ. Στύλος), κ. Δ. Μιχαηλίδη (Τεχνικού της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών), κ. Δ. Ρουκά (Συμβούλου ΠΕ Πιερίας), κ. Σ. Βογιατζή (Προέδρου Ένωσης Νέων Αγροτών Θεσσαλονίκης), κ. Λ. Ραβανού (Προέδρου Ένωσης Νέων Αγροτών Πρέβεζας), του πατέρα Κωνσταντίνου (από το Καταφύλιο) δημοσιογράφων (μεταξύ των οποίων και Μ. Παπαθεοδώρου-ARTTV, Λ. Παρασκευά-STAR Κεντρικής) και πολλών συμμετεχόντων.
Την πρώτη ημέρα προσεγγίσθηκε κυρίως η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013 και οι τάσεις και εξελίξεις, καθώς και οι διαφαινόμενες προοπτικές σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο. Επισημάνθηκε από τους περισσότερους η ανάγκη για ουσιαστική αλλαγή και για στήριξη στους Νέους Αγρότες, όπως αναφέρθηκε από τον κ. Σ. Δανέλλη και τον καθ Α. Τσαυτάρη για την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών.
Θα πρέπει στον Έλληνα αγρότη να επιτραπεί να αναπτύξει όλες του τις δυνατότητες και να τις διαφοροποιήσει, ώστε να αυξήσει το μερίδιο της συμμετοχής του στην τελική τιμή καταναλωτή. Σ. Δανέλλης, Ευρωβουλευτής.
Παρότι πίσω από την λέξη Δημόσια Διοίκηση υπάρχουν και άνθρωποι και οικογένειες θα πρέπει όσοι θέλουν να έχουμε μέλλον μαζί (και όχι μόνο η συντεχνία τους) να ενεργοποιήσουν όλους, για να εκμεταλλευτούμε τα αδιάθετα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής και του Κοινωνικού Ταμείου (για την Κοινωνία, όχι για το Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση) και να τα επενδύσουμε στις περιφέρειες της Ελλάδος, για παράδειγμα εκεί όπου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο, στην ορεινή Άρτα. (αποσπάσματα από την παρέμβαση του Προέδρου Σούλτς).
Από όσα ακούσαμε από τον ΥπΑΑΤ καθ Α. Τσαυτάρη επισημαίνουμε:
1.      την ανάγκη να επιστρέψουμε στις ρίζες μας, στον εγγενή μας πλούτο, στη γεωργία και στους ανθρώπους της, που αποτελούν την πιο αξιόπιστη βάση για την επανεκκίνηση της χώρας, με το ποιο υγιές κομμάτι της πραγματικής οικονομίας.
2.      την ανάγκη να αναστρέψουμε το αρνητικό μας εμπορικό ισοζύγιο και να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία & απασχόληση στις τοπικές οικονομίες.
3.      την ανάγκη για την αξιοποίηση αποτελεσματικά των πόρων που διαθέτουμε, με τρόπο που να αποκτούν πολλαπλασιαστική αξία, όπως συμβαίνει στην ύπαιθρο, που δίνει ώθηση και τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας.
4.      Την ανάγκη για ένα φιλικό προς τον αγρότη κράτος, με συγκροτημένες πολιτικές για την τοπική ανάπτυξη, με συμπράξεις στην αγροδιατροφική αλυσίδα, με στροφή στην εφαρμοσμένη έρευνα, υποστηρίζοντας μια αειφόρα αγροτική ανάπτυξη.
5.      την ανάγκη για δημιουργία Πειραματικών Αγροκτημάτων, όπως σχεδιάζεται στον Δήμο Εμμ Παπά, το Ινστιτούτο Αρωματικών Φυτών και την Ένωση Νέων Αγροτών Σερρών (κ. Π. Γκιοργκίνης), καθώς και στον Δήμο Επιδαύρου, το Ινστιτούτο Αρωματικών Φυτών και την Ένωση Νέων Αγροτών Αργολίδας (κα Γ. Δρόσου-Παγίδα) με τον Ασκληπιείο Βοτανικό Κήπο.
6.      την ανάγκη να επιτραπεί η διέξοδος των αγροτών προς τον καταναλωτή με αμοιβαίο όφελος, όπως μπορεί να γίνει μόνο με Farmers Market (Αγορές Αγροτών) στις παρυφές των πόλεων, μια φορά την εβδομάδα, μόνο από αγρότες (Α, Β & Γ ζώνη).
7.      την ανάγκη να ενιαιοποιηθεί ο αγροτικός επαγγελματικός χώρος σε ένα συντονιστικό Υπουργείο (μαζί με τον ΕΦΕΤ, μαζί με τα νερά, μαζί με τα δάση, μαζί με την αλιεία, μαζί με τον αγροτουρισμό, μαζί όλοι οι παραγωγοί αγροτικού πραγματικού πλούτου)
8.      την ανάγκη να σηματοδοτηθεί, εκτός από λόγια, με πράξεις η σημαντικότητα του αγροτικού τομέα για την Ελλάδα και η ανάγκη για ανανέωσή του
9.      την ανάγκη να γίνουν όλα τα όμορφα παραπάνω ακούσματα διότι πλέον φθάσαμε σε πραγματική ανάγκη και πραγματική αδυναμία «παιχνιδιών» και στήριξης συντεχνιών.
Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, κ. Β. Γιαννόπουλος, σημειώνει με ικανοποίηση ότι
·         ήδη ο ΕΦΕΤ αποτελεί τμήμα του ΥπΑΑΤ με την πρώτη πράξη της νέας κυβέρνησης,
·         το ΥπΑΑΤ, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποτελεί μαζί με το Υπ Εξωτερικών, Εσωτερικών, Άμυνας & Οικονομίας την νέα Κυβερνητική Επιτροπή της Ελλάδος,
·         εξαγγέλθηκε ότι θα επιδιωχθεί (2014-2020) να διατίθενται κάθε έτος τακτικά και κανονικά από 80 εκ € για το πρίμ πρώτης εγκατάστασης Νέων Αγροτών (18-40 ετών) και μάλιστα με 50.000€ /αγρότη, ενώ άλλα 20 εκ € ετησίως για όσους έρχονται στην αγροτική παραγωγή (40-50 ετών).
·         Η ΠΕΝΑ-Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών περιμένει να φανούν οι προθέσεις της νέας διοίκησης με συγκεκριμένες αποφάσεις που θα θέτουν την αγροτική επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τους Νέους Αγρότες στο επίκεντρο των μελλοντικών σχεδιασμών. Άλλωστε οι Νέοι Αγρότες χωρίς καμιάς μορφής στήριξη, και μάλιστα με ισχυρή απαξίωση, πραγματοποίησαν το 2011 182 δημόσιες εκδηλώσεις και 107 μέχρι σήμερα το 2012, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα στην άλλη Ελλάδα.
Ο Δημήτρης Μιχαηλίδης από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών επισήμανε τις τέσσερις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας: 1- πώληση των προϊόντων, 2- έρευνα που θα οδηγεί σε εφαρμογή, 3- αγροτικά σχολεία για εκπαίδευση των αγροτών και 4- υποστήριξη με ανταλλαγές εμπειριών, μεταφορά τεχνογνωσίας, συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια, δημιουργία αγροτικών αγορών και δημοπρατηρίων και Επιμελητηριακή υποστήριξη.
Ο Δημήτρης Ρουκάς, ζωοτέχνης, παρουσίασε δυνατότητες καθετοποίησης αγροτικής παραγωγής με μικρά οικογενειακά εργαστήρια τυριού, μυζήθρας ή άλλων παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων (μαρμελάδας, νερού κλπ) για την τοπική αγορά.
Ο Δήμαρχος Γ. Καραϊσκάκη κ. Δ. Γαλλίκας πρόσφερε στους εισηγητές από ένα ελληνικό καλάθι με τοπικά προϊόντα από οικοτεχνίες, όπως: Τσίπουρο, μέλι Αμβρακία, Τραχανά, Τσάι βουνού, Θυμάρι και Σύκο γλυκό, και ο κ. Δ. Ρουκάς πρόσφερε στους προσκεκλημένους στο 19ο Συνέδριο ομιλητές και τον δήμαρχο από ένα βιβλίο της ορεινής Πιερίας, ως μια μορφή πρόσκλησης στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, 6-9 Σεπ 2012, στο ορεινό Ελατοχώρι Πιερίας, με τις πολύ σημαντικές Παρουσιάσεις Πραγματικών Πετυχημένων Ιστοριών από πραγματικούς αγρότες, σε πραγματικές συνθήκες στην ελληνική ύπαιθρο και θέμα «Νέες μορφές συνεργασίας στην ΥΠΑΙΘΡΟ». info@neoiagrotes.gr


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Στοιχεία απολογισμού εκδήλωσης 23 Ιουλ στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ της Π.Ε.Ν.ΑΘεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2012
Προς ΑΓΡΟΤΙΚΗ ευκαιρία
Υπόψη κας Κλαίρης Αποστόλου
Δωδώνης 147
45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Θέμα: Στοιχεία απολογισμού εκδήλωσης 23 Ιουλ 2012-07-29

Αγαπητή Κυρία Αποστόλου,
Σας ευχαριστούμε για την οργάνωση της συνάντησης-συζήτησης της 23ης Ιουλίου 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ζέρβα 28-30, Ιωάννινα), με την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου.
Η παρουσία του Περιφερειάρχη κ Α. Καχριμάνη και 4 τηλεοπτικών συνεργείων και άλλων ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και η συμπλήρωση της εκδήλωσης με την εκπομπή ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ (1 ώρα, 25/7/2012) στον www.pluswebtv.gr, στην συνέντευξη με τον κ. Δ. Ρουκά, ολοκλήρωσαν την προσπάθεια, παρά την σχετικά μικρή συμμετοχή ενδιαφερομένων.
Την συνάντηση-συζήτηση παρακολούθησαν περίπου 22 άτομα ανάμεσα στους οποίους ο κ. Ν. Νάκος, ο κ. Δ. Κιτσικόπουλος, γεωπόνοι και άλλοι, αλλά δόθηκε ευρεία δημοσιότης, στην οποία βοήθησε και η μεταδημοσίευση στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ευκαιρία (27/7/2012), και σε διάφορα site της Ελλάδος. Εμείς εντοπίσαμε περίπου 20 προδημοσιεύσεις και ανάλογη δημοσιότητα μετά.
Είμαστε στην διάθεσή σας για διοργάνωση και άλλων συναντήσεων-συζητήσεων στα Ιωάννινα ή/& σε άλλες πόλεις των Ιωαννίνων & της Ηπείρου, μετά την εμπειρία και την γνωριμία της 23ης Ιουλίου 2012.
Σας ευχαριστούμε και για την προβολή του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νέων Αγροτών, 6-9 Σεπ 2012, Ελατοχώρι Πιερίας με την καταχώρηση ολοσέλιδης αφίσας του Συνεδρίου, που ελπίζουμε ότι θα συνεχίσετε και με την εξαγγελία του Διαγωνισμού Πετυχημένων Ιστοριών Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Εφόσον το επιθυμείτε θα μπορούσατε να μας στείλετε το λογότυπό σας και να σας αναφέρουμε ως χορηγό επικοινωνίας.
Σας παρακαλούμε μεταφέρατε τις ευχαριστίες μας στον ιδιοκτήτη-εκδότη κ. Ι. Τσιλή, καθώς και στην κα Αλεξάνδρα Μανθοπούλου, η οποία φρόντισε την εκδήλωση μαζί σας.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της ΠΕΝΑ               Ο Γενικός Γραμματέας
Γιαννόπουλος Βασίλης                 Πολυμενάκος Λεωνίδας

Κοιν: κ. Δημήτρη Μιχαηλίδη, Θεσσαλονίκη, 6998282382
          κ. Δημήτριο Ρουκά, Κατερίνη, 6945370358
          κ. Λουκά Μπρέχα, Ιωάννινα, 6972404946
          κ. Λεωνίδα Ραβανό, Πρέβεζα, 6974111252

Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

Από τους οφειλέτες της Δωδώνης η καλύτερη προσφορά για την αγορά της!- Από τους οφειλέτες της Δωδώνης η καλύτερη προσφορά για την αγορά της!


Αποκαλύψεις κι εκπλήξεις περιελάμβανε η ομιλία του Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας Θεόδωρου Πανταλάκη στο Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο ουσιαστικά υπέβαλλε και την παραίτησή του.
Οι αποκαλύψεις σχετίζονται με την πώληση της Δωδώνης καθώς ο κ. Πανταλάκης έκανε γνωστό ότι η πλέον συμφέρουσα πρόταση έχει κατατεθεί από τον ελληνικό όμιλο Simos Food.
Το εντυπωσιακό πάντως κι αυτό που δεν είπε ο κ. Πανταλάκης είναι ότι ο ίδιος όμιλος, ένας από αυτούς που διακινούν σήμερα τα προιόντα της Δωδώνης, οφείλει στη βιομηχανία ένα τεράστιο ποσό. Μάλιστα οι συνεταιριστές καταγγέλλουν ότι το ποσό αυτό ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ και θεωρούν αδιανόητο να προχωρήσει η διαδικασία πώλησης της βιομηχανίας στους...οφειλέτες της.
Με αυτά τα δεδομένα συνδικαλιστές αλλά και συνεταιριστές στην Ήπειρο προχωρούν άμεσα σε συνεδριάσεις προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση και να αποφασίσουν τους τρόπους αντίδρασης.
Το έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΕ που πραγματοποιήθηκε έριξε και τους τίτλους τέλους στη λειτουργία της τράπεζας όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και άνοιξε τη νέα εποχή, όπως άλλωστε επέβαλε η τρόικα εδώ και αρκετούς μήνες.

ΠΗΓΗ : epiruspost.gr

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης leader.


  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης leader

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. ΑΕ ΟΤΑ  σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 11/29.6.2012 Απόφασης της ΕΔΠ LEADER, η Ο.Τ.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους τελικούς δικαιούχους (υποψήφιους επενδυτές – γεωργούς, φυσικά & νομικά πρόσωπα), με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στο Τοπικό Πρόγραμμα leader του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Α. Περιοχή εφαρμογής των υπομέτρων και δράσεων, είναι:  

Για το Ν. Πρέβεζας: Δ.Ε. Φαναρίου,  Δ. Ε. Λούρου (Δ.Δ. Λούρου, Στεφάνης, Ωρωπού),  Δ. Ε. Ζαλόγγου,  Δ. Ε. Φιλιππιάδας (Δ.Δ. Φιλιππιάδας, Πέτρας, Ν. Κερασούντας), Δ.Ε. Πάργας.

Για το Ν. Άρτας: Δ. Ε. Άρτας (Εκτός Δ.Δ. Άρτας), Δ. Ε. Βλαχέρνας, Δ. Ε. Φιλοθέης, Δ.Ε. Κομποτίου

Β. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι συνολικού ποσού προκηρυσσόμενης Δημόσιας Δαπάνης  1.962.695,65 και αφορά τα εξής υπομέτρα και δράσεις:

Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Δράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων (μεταποίηση γεωργικών προϊόντων)

Υπομέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες  (αφορά αποκλειστικά γεωργούς)
Δράση L311-2: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής.
Δράση L311-3: Ίδρυση επισκέψιμων αγροκτημάτων.
Δράση L311-4: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου ( όπως εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
Δράση L311-5: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων.
Δράση L311-7: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων  παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

Υπομέτρο L312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
Δράση L312-1: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών μονάδων.
Δράση L312-3: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση.
Δράση L312-5: Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας.

Υπομέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Δράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)
Δράση L313-2: Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων
Δράση L313-3: Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου
Δράση L313-4: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

Υπομέτρο L321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
Δράση L321-1: Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις)
Δράση L321-2: Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Δράση L321-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών.

Υπομέτρο L322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
Δράση L322-1: Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (όπως διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, πλακοστρώσεις – πεζοδρομήσεις, φωτισμός, υπογειοποίηση καλωδίων)
Δράση L322-2: Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση
Δράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων με ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και ιστορικής αξίας
Υπομέτρο L323 :Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
Δράση L323-1: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Δράση L323-2α: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)
Δράση L323-2β: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)
Δράση L323-3: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη)
Δράση L323-4: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 8η Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:00.

Γ. Η αναλυτική πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής διατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στα γραφεία της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ (Ο.Τ.Δ.), Δ/νση: Λασκαράτου – περιοχή Υδραγωγείου Τ.Κ.  48100, Πρέβεζα,  τηλ.2682089150 & 2682089151 καθώς επίσης και στο γραφείο της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ  στην Άρτα  Δ/νση: Μοστραίων & Αμβρακίας 1 Τ.Κ. 47100, Άρτα , τηλ. 2681077115 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ: www.etanam.gr


Γεωργίου Ιωάννης
Γεωπόνος - Περιβαλλοντολόγος,  MSc ICZM
Συντονιστής LEADER
Ο.Τ.Δ. ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε.
Τηλ:      26820 89158
Fax:      26820 22511
e-mail:  georgiou@etanam.gr

ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΦΡΕΣΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ !!! ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!!!!!

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Πρόσκληση εισηγητών από την Π.Ε.Ν.Α. για πετυχημένες γεωργικές εκμεταλεύσεις απο νέους αγρότες

Παλαιό Κεραμίδι, 25 Ιουλίου 2012
Προς   Όλες τις Νέες και Νέους Αγρότες, μέλη ΕΝΑ
Κοιν    κ. Δ. Μιχαηλίδη, Α. Γιάτσογλου, Γ. Κουκουλιάτα
Θέμα   Πρόσκληση εισηγητών στο 19ο Συνέδριο, Ελατοχώρι
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά από εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Αγροτών, το οποίο θα γίνει 6-9 Ιουλ 2012, στο Ελατοχώρι Πιερίας, με θέμα: Νέες μορφές συνεργασιών στην ΥΠΑΙΘΡΟ, και λαμβάνοντας υπόψη την πολύ ισχυρή ανάγκη για πραγματική ενημέρωση για τις πραγματικές συνθήκες στον αγροτικό τομέα και για τα πραγματικά περιθώρια ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας, προκειμένου να αναδειχθεί ο δημιουργικός ρόλος που διαδραματίζουν οι Νέοι Αγρότες, καθώς και η καινοτόμος προσέγγισή τους στον αγροτικό τομέα
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
τις Νέες και Νέους Αγρότες, μέλη των Ενώσεων Νέων Αγροτών, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια 10λεπτη παρουσίαση της πετυχημένης αγροτικής δραστηριότητάς τους.
Η παρουσίαση σχεδιάζεται να γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο, 7 & 8 Σεπ 2012, και προβλέπουμε να υπάρξουν περίπου 30 παρουσιάσεις από όλη την Ελλάδα, από όλους τους τομείς αγροτικής δραστηριότητας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία, και συμπληρωματικά: ενέργεια, μεταποίηση, εμπορία, αγροτουρισμό).
Θα ήταν καλό και σκόπιμο η Παρουσίαση Πετυχημένων Περιπτώσεων (Success Stories Demonstration) να προέρχονται από Νέες & Νέους Αγρότες (18-40 ετών), που είναι αρχηγοί αγροτικών εκμεταλλεύσεων, σαφώς είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και βέβαια είναι μέλη Ένωσης Νέων Αγροτών.
Θα συνεκτιμηθεί
1.      η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και νέων τεχνολογικών μεθόδων
2.      η μεταφορά καινοτομίας και η βιωσιμότητα των καινοτομιών που εφαρμόσθηκαν
3.      η συμμετοχή της/του Νέου Αγρότη στην τοπική κοινωνική ζωή (μέλος αυτοδιοίκησης, ή μέλος τοπικού πολιτιστικού ή άλλου συλλόγου κλπ),
4.      η συμμετοχή σε τοπικό συλλογικό επαγγελματικό σχήμα (συνεταιρισμός, ομάδα παραγωγών, συνεταιριστική επιχείρηση κλπ) και
5.      η συμμετοχή σε οικογενειακό σχήμα όπου όλοι είναι αγρότες.
Ενδιαφέρουν κυρίως πετυχημένες πρακτικές που εφαρμόσθηκαν και αποδίδουν αξιόλογα οικονομικά αποτελέσματα, εντός Ελλάδος.
Σαφώς δεν ενδιαφέρουν εξαιρετικές ιδέες, που όμως δεν έχουν αποδώσει ακόμα, ή βρίσκονται στην φάση σχεδιασμού, ή απλώς αγοράσθηκαν και ελπίζεται να αποδώσουν.
Από όσες περιπτώσεις παρουσιασθούν η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει πέντε (5), οι οποίες θα εκπροσωπήσουν τον δυναμισμό και ενεργητικότητα των Νέων Ελλήνων Αγροτών και θα επιτρέψουν την συμμετοχή της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά φόρουμ και Συνέδρια.
Η ΠΕΝΑ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην διάθεση όλων μας να παρουσιάσουμε την πραγματική κατάσταση στον αγροτικό τομέα και να δώσουμε την ευκαιρία τόσο να προβάλουμε αυτές τις καλές πρακτικές, όσο και να ενημερώσουμε όσους θέλουν να ασχοληθούν πραγματικά με τον αγροτικό τομέα, ως αγρότες.
Πληροφορίες: Άνδροκλής Γιάτσογλου, ΑΓΡΟΡΑΜΑ, τηλ 2310 271950, φαξ 2310 271959, info@neoiagrotes.gr, www.neoiagrotes.gr (και εναλλακτικά 6998282382, michaeld@otenet.gr).
Ο πρόεδρος ΠΕΝΑ          ο Πρόεδρος ΕΝΑ Πιερίας
Βασίλης Γιαννόπουλος    Δημήτριος Δαλαμήτρας

Πετυχημένες Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25-7-2012

Πετυχημένες Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ προσκαλεί Νέες και Νέους Αγρότες να παρουσιάσουν τις πραγματικές Πετυχημένες Αγροτικές Περιπτώσεις (Success Stories Demonstration) με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις (καλλιέργειες ή εκτροφές) στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, που θα γίνει 6-9 Σεπ 2012, στο Ελατοχώρι Πιερίας, με θέμα: Νέες Μορφές Συνεργασιών στην ΥΠΑΙΘΡΟ.
Ο πρόεδρος της ΠΕΝΑ κ. Β. Γιαννόπουλος, μετά από εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Αγροτών, και απόφαση του ΔΣ της ΠΕΝΑ, που έλαβε υπόψη την πολύ ισχυρή ανάγκη για πραγματική ενημέρωση για τις πραγματικές συνθήκες στον αγροτικό τομέα και για τα πραγματικά περιθώρια ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας, προκειμένου να αναδειχθεί ο δημιουργικός ρόλος που διαδραματίζουν οι Νέοι Αγρότες, καθώς και η καινοτόμος προσέγγισή τους στον αγροτικό τομέα, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ, τις Νέες και Νέους Αγρότες, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για παρουσίαση της πετυχημένης αγροτικής δραστηριότητάς τους στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών.
Μπορούν να μετέχουν, αφού το δηλώσουν μέχρι 25 Αυγ 2012, και μέχρι την συμπλήρωση 30 υποψήφιων πετυχημένων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, Νέες και Νέοι Αγρότες από όλη την Ελλάδα με πρόταση των τοπικών Ενώσεων Νέων Αγροτών, από όλους τους τομείς αγροτικής δραστηριότητας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία, και συμπληρωματικά: ενέργεια, μεταποίηση, εμπορία, αγροτουρισμό).
Οι Νέες και Νέοι Αγρότες πρέπει να είναι 18-40 ετών, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, να συμμετέχουν στην τοπική κοινωνική ζωή (μέλος αυτοδιοίκησης, ή μέλος τοπικού πολιτιστικού ή μέλος άλλου συλλόγου ή άλλο κλπ), και θα συνεκτιμηθεί η εκμετάλλευσή τους να περιλαμβάνει:
1.      αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και νέων τεχνολογικών μεθόδων
2.      μεταφορά καινοτομίας και η βιωσιμότητα των καινοτομιών που εφαρμόσθηκαν
3.      συμμετοχή σε τοπικό συλλογικό επαγγελματικό σχήμα (συνεταιρισμός, ομάδα παραγωγών, συνεταιριστική επιχείρηση κλπ) και
4.      συμμετοχή σε οικογενειακό σχήμα όπου όλοι είναι αγρότες.
Ενδιαφέρουν κυρίως πετυχημένες πρακτικές που εφαρμόσθηκαν και αποδίδουν αξιόλογα οικονομικά αποτελέσματα, εντός Ελλάδος.
Σαφώς δεν ενδιαφέρουν εξαιρετικές ιδέες, που όμως δεν έχουν αποδώσει ακόμα, ή βρίσκονται στην φάση σχεδιασμού, ή απλώς αγοράσθηκαν και ελπίζεται να αποδώσουν.
Όλες οι περιπτώσεις θα παρουσιασθούν στην έκδοση των πρακτικών του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Αγροτών και από αυτές η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει πέντε (5), οι οποίες θα εκπροσωπήσουν τον δυναμισμό και ενεργητικότητα των Νέων Ελλήνων Αγροτών και θα επιτρέψουν την συμμετοχή της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά φόρουμ, προγράμματα και Συνέδρια.
Πληροφορίες: Άνδροκλής Γιάτσογλου, ΑΓΡΟΡΑΜΑ, τηλ 2310 271950, φαξ 2310 271959, info@neoiagrotes.gr, www.neoiagrotes.gr (και εναλλακτικά 6998282382, michaeld@otenet.gr).


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Οι Νέοι Αγρότες(Π.Ε.Ν.Α.) για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα στα Ιωάννινα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25-7-2012
Αγροτική Επιχειρηματικότητα & Νέοι Αγρότες

Πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα με ευρεία προβολή η ημερίδα «Νέες Ευκαιρίες στην ΥΠΑΙΘΡΟ» με εισηγητές τον κ. Δ. Μιχαηλίδη (Τεχνικό Σύμβουλο της ΠΕΝΑ) και κ. Δημήτριο Ρουκά (Τεχνολόγο Γεωπονίας-Ζωοτέχνη) την Δευτέρα, 23 Ιουλ 2012, με την υποστήριξη-συνδιοργάνωση της εφημερίδας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ευκαιρία. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Περιφερειάρχης κ. Α. Καχριμάνης, και συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο κ Στέλιος Βογιατζής (πρόεδρος Ένωσης νέων Αγροτών Θεσσαλονίκης), ο κ Ναπ. Νάκος, η κα Κλαίρη Αποστόλου, ο κ Δημ. Κιτσικόπουλος και άλλοι, ενώ ο κ. Δημήτριος Ρουκάς παρουσίασε την δυνατότητα να κάνει ο κάθε ένας ένα μικρό τυροκομείο ΑΠΟΛΥΤΩΣ νόμιμο και με τήρηση των κανόνων υγείας  και ασφαλείας τροφίμων.
Ένα μικρό τυροκομείο απαιτεί τουλάχιστον 25 τ.μ. επιφάνεια, ισχύ κίνησης μικρότερη από 22 KW (περίπου 30 HP), ισχύ θέρμανσης-ψύξης μικρότερη από 60KW, επεργασία γάλακτος περίπου 350 Kg /κύκλο τυροκόμησης, συνολική επένδυση περίπου 50-70.000€ (έγιναν και με 35.000€ πλήρη τυροκομεία, και βέβαια με όσα παραπάνω θέλει κάποιος), όπου όμως η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ απαιτεί η επένδυση να μην ξεπερνά το διπλάσιο της ετήσιας προσόδου του αγρότη. Από όσα ακούσθηκαν επισημαίνουμε:
Η επιχειρηματικότητα είναι η τόλμη για ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι, Είναι η αποδοχή του στοιχείου της αβεβαιότητας και η μετουσίωσή της σε δράση. Και οι αγρότες είναι επιχειρηματίες, διότι με πολλές αβεβαιότητες-κινδύνους τολμούν να παράγουν πλούτο.
Η γεωργία, γενικά, είναι μια παραγωγική δραστηριότητα υψηλού βαθμού αβεβαιότητας, η οποία επιτείνεται τώρα τελευταία. Σε συνδυασμό με τον διατροφικό και οικολογικό της ρόλο, καθιστά την παρέμβαση «Δημοσίου Συμφέροντος».
Το επάγγελμα του αγρότη καλύπτει την γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και την δασοκομία, και συμπληρωματικά, την παραγωγή ενέργειας, την μεταποίηση και εμπορία της παραγωγής τους και βέβαια τον ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ. Το αγροτικό επάγγελμα πρέπει να ορίζεται με κριτήρια σπουδών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, αντικειμένου και αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.
Για να αναπτυχθεί κάποιας μορφής επιχειρηματικότητα απαιτούνται τουλάχιστον τα εξής: πραγματική κάλυψη κάποιων αναγκών της κοινωνίας-ΠΩΛΗΣΕΙΣ, Έρευνα, Εκπαίδευση & Υποστήριξη (Δίκτυα, Αγορές Αγροτών, Επιμελητήρια κλπ).
Οι σημερινοί Νέοι Αγρότες είναι αγρότες εξ επιλογής. Επέλεξαν τρόπο ζωής. Οι Αγρότες είναι οι ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Το κύριο χαρακτηριστικό του Ελληνικού Αγροτικού Κόσμου, και η κύρια διαφοροποίησή του έναντι του αστικού χώρου, είναι η ενεργός οργανική αγροτική κοινωνία. Και το κύριο χαρακτηριστικό των κοινωνιών, άρα και της αγροτικής κοινωνίας πρέπει να είναι η κοινωνική οικονομία, ο συνεργατισμός και η συλλογική επιχειρηματικότητα. Φέτος είναι το ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ.
Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ, ως θεσμική Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση-ΑΣΟ (νόμος 3147/2003, άρθρο 20) ενδιαφέρεται κυρίως για το μέλλον του αγροτικού κόσμου, και για όσους θέλουν και μπορούν να έχουν μέλλον στον αγροτικό κόσμο, και συντάσσει αυτήν την περίοδο την πρόταση ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020. Η πρόταση ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020, αφορά στην δημιουργία μιας νέας γενιάς επαγγελματιών αγροτών, ικανής, με οργανωμένη συλλογική δράση και με την μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να προσφέρει αγροτικά προϊόντα πιστοποιημένων προδιαγραφών και ανταγωνιστικού κόστους, τα οποία θα προσδιορίζουν, ανά μονάδα προϊόντος την μικρότερη συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση και την μεγαλύτερη δυνατή παραγωγή δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών.
Το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών θα γίνει φέτος στο Ελατοχώρι της Πιερίας, 6-9 Σεπ 2012, με θέμα «Νέες μορφές συνεργασιών στην ΥΠΑΙΘΡΟ» και προσκαλούνται όλοι να δηλώσουν συμμετοχή (2310 271950, info@neoiagrotes.gr), διότι προβλέπεται να παρουσιασθούν μέχρι 30 επικερδείς ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Νέων Αγροτών, από τις οποίες θα βραβευθούν οι πέντε (5).

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382, agronea@otenet.gr
  •