Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Αστοχίες στην κοινοτική χρηματοδότηση των ΑΠΕ διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο


«Η διαχείριση των κοινοτικών δαπανών που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ θα πρέπει να βελτιωθεί» όπως αποφαίνεται, με έκθεση που έδωσε στην δημοσιότητα, την Τρίτη 8 Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), το οποίο εκτιμά ότι η στήριξη που παρείχαν τα ευρωπαϊκά ταμεία πολιτικής συνοχής σε έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές «δεν συνιστούσε βέλτιστη χρήση των πόρων».
Αναλυτικότερα, η εν λόγω έκθεση αποκαλύπτει ότι απαιτείται η πραγματοποίηση βελτιώσεων προκειμένου η χρηματοδότηση της ΕΕ να συνεισφέρει στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην επίτευξη του στόχου για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020.

Οι ελεγκτές της ΕΕ εξέτασαν κατά πόσον κατά την περίοδο αυτή τα κονδύλια διατέθηκαν σε έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τα οποία χαρακτηρίζονταν από οικονομική αποτελεσματικότητα, ωριμότητα και ορθολογικούς στόχους και τα οποία επελέγησαν βάσει ορθά καθορισμένων προτεραιοτήτων.

Εξέτασαν επίσης σε ποιο βαθμό τα κονδύλια αυτά συνεισέφεραν στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) έως το 2020.

«Τα κράτη μέλη της ΕΕ έθεσαν φιλόδοξους στόχους στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η επίτευξη των οποίων μπορεί να στηριχθεί σημαντικά με κεφάλαια της ΕΕ μόνον εάν βελτιωθεί η διαχείριση των προγραμμάτων δαπανών», δήλωσε ο κ. Ladislav Balko, το Μέλος του ΕΕΣ που είναι αρμόδιο για την έκθεση. «Η Επιτροπή πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι τα χρηματοδοτούμενα από τα κράτη μέλη προγράμματα είναι οικονομικά αποτελεσματικά.»

Το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι τα ελεγχθέντα έργα πέτυχαν τις προβλεπόμενες υλοποιήσεις. Τα περισσότερα από αυτά ήταν επαρκώς ώριμα και έτοιμα προς υλοποίηση κατά τη χρονική στιγμή της επιλογής τους. Δεν σημειώθηκαν σημαντικές υπερβάσεις κόστους ή χρονικές καθυστερήσεις, ενώ οι ικανότητες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ εγκαταστάθηκαν όπως είχε προγραμματιστεί και ήταν λειτουργικές. Ωστόσο, τα αποτελέσματα όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας δεν επιτεύχθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις ή δεν μετρήθηκαν ορθώς. Συνολικά, η στήριξη που παρείχαν τα ταμεία της πολιτικής συνοχής σε έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές με ορίζοντα το 2020, δεν συνιστούσε βέλτιστη χρήση των πόρων διότι: η οικονομική αποτελεσματικότητα δεν αποτέλεσε την κατευθυντήρια αρχή κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τα ταμεία της πολιτικής συνοχής είχαν περιορισμένη προστιθέμενη αξία ΕΕ.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε τον δεσμευτικό στόχο το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε επίπεδο ΕΕ, επί της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας, να ανέλθει στο 20 % έως το 2020, με βάση τον χάρτη πορείας της Επιτροπής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο οποίος χαράζει την πορεία για την ένταξη των ανανεώσιμων πηγών στις πολιτικές και αγορές ενέργειας.

Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007 - 2013, διατέθηκαν περίπου 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ