Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Γεωργία στην υπηρεσία της απασχόλησης και της ανάπτυξης θέλει ο νέος πρόεδρος της Commission

Γεωργία στην υπηρεσία της απασχόλησης και της ανάπτυξης θέλει ο νέος πρόεδρος της Commission
Σε άμεση σύνδεση και υπό την καθοδήγηση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιου για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα θα βρίσκεται, κατά κανόνα, το χαρτοφυλάκιο του νέου Επιτρόπου για την Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα συντονίζεται και από τον Αντιπρόεδρο για την Ενεργειακή Ένωση.
Τα παραπάνω αναφέρονται  σε σχετική επιστολή του νέου προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker, προς τον νέο Επίτροπο για την Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, Ιρλανδό υπουργό περιβάλλοντος Phil Hogan, με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητές του στο νέο σχήμα της Επιτροπής και το περιεχόμενο του χαρτοφυλακίου που αναλαμβάνει

Αναλυτικότερα, στην εν λόγω επιστολή, μεταξύ άλλων, ειδικά για τα θέματα αγροτικής πολιτικής από τον κ. Jean-Claude Juncker αναφέρονται τα εξής:

«Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των τροφίμων μας και τις θέσεις εργασίας μας και την ατζέντα για την ανάπτυξη. Συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας στην Ευρώπη και στην διασφάλιση της ευημερίας των αγροτικών περιοχών μας. Δεδομένου ότι η μεταρρύθμιση έχει μόλις αποφασιστεί, η πρώτη σας πρόκληση θα είναι να εφαρμοστεί κατά τρόπο δυναμικό, ως μέρος των βασικών προτεραιοτήτων μας. Τα πρότυπα παραγωγής και οι δομές στον τομέα της γεωργίας της ΕΕ πρέπει να προσαρμοστούν για να ληφθούν υπόψη η παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού, οι εισοδηματικές ανισότητες, η σπανιότητα των φυσικών πόρων και η κλιματική αλλαγή. Οι προκλήσεις αυτές θέτουν επίσης νέες ευκαιρίες για τον αγροτικό τομέα μας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μας, θα θέλαμε να επικεντρωθείτε στα εξής:
-Στην συνεισφορά, ως μέρος της ομάδας του έργου που καθοδηγείται και συντονίζεται από τον Αντιπρόεδρο για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, στο πακέτο για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις που θα παρουσιαστεί εντός των πρώτων τριών μηνών της θητείας μας. Θα πρέπει κυρίως να επικεντρωθείτε στη διασφάλιση ότι οι δαπάνες για την αγροτική ανάπτυξη είναι καλά ενσωματωμένες στις επενδυτικές στρατηγικές για εργασία και την ανάπτυξη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
- Στην εφαρμογή της προσφάτως συμφωνηθείσας μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της στην εργασία και την ατζέντα για την ανάπτυξη, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της επικουρικότητας και σε ζητήματα που σχετίζονται με την ευελιξία και την απλούστευση των μέσων της ΚΓΠ.
-Εντός των πρώτων δώδεκα μηνών, θα εξετάσετε τις δυνατότητες περαιτέρω απλούστευσης των άμεσων ενισχύσεων και ιδίως όσον αφορά τους τομείς του πρασινίσματος, της ανάπτυξης της υπαίθρου, της πολιτικής ποιότητας και του καθεστώτος για τα φρούτα και τα λαχανικά.
- Στην ανανέωση των προσπαθειών να συμβάλει ο τομέας της γεωργίας στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου, επίσης, υπό το πρίσμα της προόδου για την κλιματική δράση, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
-Στην τακτική παρακολούθηση των ωφελειών των δράσεων σε επίπεδο ΕΕ, στην επανεξέταση της αποτελεσματικότητας των δαπανών των προγραμμάτων και στην υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση των προγραμμάτων και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται.
-Στην επίβλεψη των δαπανών σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό και τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, προστατεύοντας πάντα τον προϋπολογισμό της ΕΕ από απάτες.
-Συνεισφέροντας στην αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το 2016 μέσω της εξεύρεσης τρόπων περαιτέρω αύξησης της εστίασης της ΚΓΠ στην απασχόληση, στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις και στην ανταγωνιστικότητα».
 
Σημειώνεται ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και θα αναλάβει αρμοδιότητες από την 1η Νοεμβρίου.ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ