Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

6.000 αιτήσεις για το πρόγραμμα νέων γεωργών

Δημ. Ιατρίδης στο paseges.gr: 6.000 αιτήσεις για το πρόγραμμα νέων γεωργών

Με γοργό ρυθμό και ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο προχωρά το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων γεωργών που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο.
Μιλώντας στο paseges.gr ο ειδικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, κ. Δημήτρης Ιατρίδης αποκάλυψε πως μέχρι σήμερα το πρωί είχαν υποβληθεί περί τις 6.000 αιτήσεις για το πρόγραμμα, το οποίο ενδιαφέρει πολύ κόσμο και όσους επιθυμούν να τύχουν ενίσχυσης για να γίνουν αγρότες.


Σημειώνεται πως με πιο γρήγορο ρυθμό υπέβαλαν τις προτάσεις τους οι αγρότες σε σχέση με τους κτηνοτρόφους.

Διευκρινίσεις

Εξάλλου δόθηκαν διευκρινίσεις όσον αφορά τα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας και την επιλεξιμότητα στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του Μέτρου 112 έτους 2014», με έγγραφο του ειδικού γραμματέα, κ. Ιατρίδη.

Όπως αναφέρεται «Σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Το Δημόσιο, πλέον, υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Κατά συνέπεια, είναι αποδεκτά ως δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας δημόσια έγγραφα που δεν είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αλλά απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.


Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).


Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Επιπλέον, κατ’ εφαρμογή του προαναφερόμενου νόμου καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων από την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων».


Αλέξανδρος Μπίκας


ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ