Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Συστάθηκε ο θεσμός του «Εγκεκριμένου Εμπόρου Μεταποιημένων Οπωροκηπευτικών»Συνιστάται ο θεσμός του «Εγκεκριμένου Εμπόρου Μεταποιημένων Οπωροκηπευτικών», στο πρότυπο του αντίστοιχου θεσμού που έχει τεθεί σε ισχύ για τους εμπόρους των νωπών οπωροκηπευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 109 με θέμα την «Διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου και απλοποίηση προτελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών», του νομοσχεδίου για το νέο ΕΣΠΑ που ψηφίσθηκε στις 18 Δεκεμβρίου από την Βουλή
Στο εν λόγω θεσμό εντάσσονται και οι έμποροι επιτραπέζιων ελαίων. Επίσης, σχετικά αναφέρονται και τα εξής:
-Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του Εγκεκριμένου Εμπόρου Μεταποιημένων Οπωροκηπευτικών.
-Οι λεπτομέρειες εφαρμογής αφορούν στις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς Εγκεκριμένων Εμπόρων Μεταποιημένων Οπωροκηπευτικών, στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και έγκρισης της αίτησης, στον φορέα τήρησης του μητρώου, στην αρμόδια αρχή υποβολής και έγκρισης, στα δικαιολογητικά υπαγωγής, στα στοιχεία για την τήρηση του μητρώου, στη χρονική διάρκεια ισχύος της ένταξης στο καθεστώς, στην τήρηση ασφαλούς ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του μητρώου, στο περιεχόμενο αυτής και στη δυνατότητα διασύνδεσής της με τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Μητρώου Εγκεκριμένων Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών και του συστήματος ICISnet των Τελωνείων, σε λοιπά θέματα σχετικά με τη διοικητική και ελεγκτική υποστήριξη του καθεστώτος, καθώς και στα οφέλη της εγγραφής των εμπόρων σε αυτό.
-Ο έμπορος που με αίτησή του εντάχθηκε στο καθεστώς Εγκεκριμένου Εμπόρου Μεταποιημένων Οπωροκηπευτικών, απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης και προσκόμισης πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων του, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία, εκτός εάν η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται από τη νομοθεσία του κράτους υποδοχής των προϊόντων και ζητείται από τον ενδιαφερόμενο έμπορο.ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ