Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Μεγαλύτερη μέριμνα για το νερό από την ΚΑΠ ζητά το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ε.Ε.


Προβληματικοί είναι, κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνται, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι υδάτινοι πόροι στην ΕΕ, σύμφωνα με το βασικό συμπέρασμα έρευνας που διενεργήθηκε στην Ελλάδα και άλλες επτά χώρες- μέλη της ΕΕ, τα αποτελέσματα της οποίας δόθηκαν στην δημοσιότητα την Τρίτη 13 Μαΐου στις Βρυξέλλες.
Στην έκθεσή του το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) αποκαλύπτει ότι η ενσωμάτωση των στόχων της πολιτικής υδάτων της ΕΕ στην κοινή γεωργική πολιτική υπήρξε μόνο μερικώς επιτυχής. Στο πλαίσιο του ελέγχου αναδείχθηκαν οι αδυναμίες των δύο μέσων που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για την ενσωμάτωση των ζητημάτων που αφορούν τα ύδατα στην ΚΓΠ (ήτοι της πολλαπλής συμμόρφωσης και της αγροτικής ανάπτυξης) και επισημάνθηκαν καθυστερήσεις και αδυναμίες στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα.

«Στην Ευρώπη, η γεωργία είναι, προφανώς, ένας από τους σημαντικότερους χρήστες υδάτων - αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο περίπου της συνολικής κατανάλωση υδάτων – και αποτελεί πηγή πιέσεων στους υδάτινους πόρους, παραδείγματος χάριν μέσω της ρύπανσης των υδάτων με θρεπτικές ουσίες», δήλωσε ο κύριος Kevin Cardiff, το Μέλος του ΕΕΣ που είναι υπεύθυνο για την έκθεση, και συνέχισε: «Μολονότι σημειώθηκε πρόοδος, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν με καλύτερο τρόπο τα ζητήματα που άπτονται της πολιτικής για τα ύδατα στην κοινή γεωργική πολιτική, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμα βιώσιμη χρήση των υδάτων».

Ποσοστό 40 % σχεδόν του προϋπολογισμού της ΕΕ διατίθεται για την ΚΓΠ (περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια ευρώ το 2014), μέσω της οποίας η ΕΕ επιδιώκει να επηρεάσει τις γεωργικές πρακτικές που έχουν αντίκτυπο στα ύδατα.

Οι ελεγκτές της ΕΕ εξέτασαν κατά πόσον οι στόχοι της πολιτικής υδάτων της ΕΕ αντικατοπτρίζονται ορθά και αποτελεσματικά στην ΚΓΠ, τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και σε επίπεδο υλοποίησης. Για τον σκοπό αυτό, αναλύθηκαν τα δύο μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση των στόχων της πολιτικής υδάτων της ΕΕ στην ΚΓΠ: η πολλαπλή συμμόρφωση, μηχανισμός που συνδέει τις ενισχύσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ειδικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, και το ταμείο αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο παρέχει οικονομικά κίνητρα για δράσεις που υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων.

Οι ελεγκτές της ΕΕ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χρηματοδότηση για την πολλαπλή συμμόρφωση και την αγροτική ανάπτυξη είχε μέχρι στιγμής θετικό αντίκτυπο στη στήριξη των στόχων της πολιτικής για τη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της ποσότητας των υδάτων, αλλά ότι οι δυνατότητες των μέσων αυτών είναι περιορισμένες σε σύγκριση με τους φιλόδοξους στόχους της ΚΓΠ και τους ακόμη περισσότερο φιλόδοξους στόχους που περιέχονται στους κανονισμούς της ΚΓΠ για την περίοδο 2014-2020.

Κατέληξαν, επίσης, στο συμπέρασμα ότι, τόσο σε επίπεδο θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσο και στα κράτη μέλη δεν υπάρχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τις πιέσεις που ασκούνται στα ύδατα εξαιτίας των γεωργικών δραστηριοτήτων και με την εξέλιξη των πιέσεων αυτών.

«Τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ευθυγράμμιση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που καταρτίζουν και των δράσεών τους για την προστασία των υδάτινων πόρων τους, καθώς για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα», δήλωσε ο κ. Cardiff, και συνέχισε: «και μολονότι η ανατροφοδότηση με πληροφορίες από την Επιτροπή είναι ήδη ενθαρρυντική, μένουν ακόμη να γίνουν πολλά».

Οι συστάσεις

Στην εν λόγω ειδική έκθεση (αριθ. 4/2014) με τίτλο «Ενσωμάτωση των στόχων της πολιτικής υδάτων της ΕΕ στην ΚΓΠ: μερικώς επιτυχής» αξιολογήθηκε εάν οι στόχοι της πολιτικής υδάτων της ΕΕ ενσωματώθηκαν επιτυχώς στην ΚΑΠ και διαπιστώθηκε ότι η επιτυχία είναι μέχρι στιγμής μερική. Αυτό οφείλεται στην αναντιστοιχία μεταξύ, αφενός, των φιλόδοξων στόχων της πολιτικής και, αφετέρου, των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη της αλλαγής. Στο πλαίσιο του ελέγχου αναδείχθηκαν οι αδυναμίες των δύο μέσων που χρησιμοποιεί επί του παρόντος η Επιτροπή για την ενσωμάτωση των στόχων για τα ύδατα στην ΚΓΠ (ήτοι της πολλαπλής συμμόρφωσης και της αγροτικής ανάπτυξης) και επισημάνθηκαν καθυστερήσεις και αδυναμίες στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα.

Οι ελεγκτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χρηματοδότηση για την πολλαπλή συμμόρφωση και την αγροτική ανάπτυξη είχε μέχρι στιγμής θετικό αντίκτυπο στη στήριξη των στόχων της πολιτικής για τη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της ποσότητας των υδάτων, αλλά επισήμαναν ότι οι δυνατότητες των μέσων αυτών είναι περιορισμένες σε σύγκριση με τους φιλόδοξους στόχους της ΚΓΠ και τους ακόμη περισσότερο φιλόδοξους στόχους που περιέχονται στους κανονισμούς της ΚΓΠ για την περίοδο 2014-2020. Το ΕΕΣ διαπίστωσε επίσης ότι τα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης, τα οποία συνδέονται άμεσα με την ΚΓΠ, καθώς και εκείνα που παρέχουν περισσότερο γενικά δεδομένα, δεν παρείχαν πληροφορίες απαραίτητες για τη λήψη απολύτως τεκμηριωμένων αποφάσεων πολιτικής όσον αφορά τις πιέσεις που ασκούνται στα ύδατα και οι οποίες οφείλονται σε γεωργικές δραστηριότητες. Ωστόσο, επισήμανε ορισμένες χρήσιμες πρωτοβουλίες.

Βάσει των διαπιστώσεων αυτών, το ΕΕΣ διατύπωσε τις εξής συστάσεις:
-Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει προτάσεις για την πραγματοποίηση των αναγκαίων τροποποιήσεων στα υφιστάμενα μέσα (πολλαπλή συμμόρφωση και αγροτική ανάπτυξη) ή, όπου ενδείκνυται, να προτείνει νέα μέσα, ικανά να ανταποκριθούν στους περισσότερο φιλόδοξους στόχους σε σχέση με την ενσωμάτωση των στόχων της πολιτικής υδάτων στην ΚΓΠ.
-Τα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες που επισημαίνονται σε σχέση με την πολλαπλή συμμόρφωση και να χρησιμοποιούν με καλύτερο τρόπο τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής υδάτων .
-Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίσουν τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα και να βελτιώσουν την ποιότητα των Σχεδίων Διαχείρισης ΠΛΑΠ που καταρτίζουν, περιγράφοντας τα επιμέρους μέτρα και καθιστώντας τα επαρκώς σαφή και συγκεκριμένα σε επιχειρησιακό επίπεδο.
-Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει ότι διαθέτει πληροφορίες που τουλάχιστον καθιστούν δυνατή τη μέτρηση της εξέλιξης των πιέσεων που ασκούνται στα ύδατα εξαιτίας των γεωργικών πρακτικών, ενώ τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τα ύδατα εγκαίρως και με περισσότερο αξιόπιστο και συνεπή τρόπο.
Σύντομο βίντεο με συνέντευξη του Μέλους του ΕΕΣ που είναι αρμόδιο για την έκθεση είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECAΠΗΓΗ :ΠΑΣΕΓΕΣ