Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Οι αλιευτικές δυνατότητες για τα ιχθυαποθέματα βαθέων υδάτων το 2015-2016


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 3 Οκτωβρίου τις αλιευτικές δυνατότητες για τα ιχθυαποθέματα βαθέων υδάτων στα ενωσιακά και τα διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού για το διάστημα 2015-2016.
Ακολουθώντας τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθούν τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) για 4 αποθέματα, να μειωθούν για 9 αποθέματα και να διατηρηθούν στο σημερινό επίπεδο για 5 αποθέματα, σε σύγκριση με το 2014.

Για 4 αποθέματα, κυρίως τους καρχαρίες βαθέων υδάτων, η πρόταση δεν περιέχει προς το παρόν αριθμούς, επειδή οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις θα δημοσιευθούν αργότερα αυτόν τον μήνα.

Η επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη, δήλωσε σχετικά: "Τα οικοσυστήματα και τα ιχθυαποθέματα βαθέων υδάτων είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η αλιεία, και χρήζουν ανάλογης προστασίας. Ως εκ τούτου, η βιώσιμη διαχείριση είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε το μέλλον των αλιευμάτων βαθέων υδάτων. Είναι ελπιδοφόρο ότι οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις επιτρέπουν αυξήσεις για ορισμένα από αυτά τα ιχθυαποθέματα, αλλά δυστυχώς η κατάσταση για τα περισσότερα άλλα είναι δυσοίωνη. Επιθυμούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τα κράτη μέλη για να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας για τα συγκεκριμένα αποθέματα, και να διαμορφώσουμε μια βιώσιμη αλιεία βαθέων υδάτων."

Για το σημαντικό απόθεμα γρεναδιέρου των βράχων δυτικά των Βρετανικών Νήσων, υπάρχει διαθέσιμη επιστημονική γνωμοδότηση για το πώς θα επιτύχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Βάσει αυτής της γνωμοδότησης, η Επιτροπή προτείνει μέτρια μείωση για το συγκεκριμένο απόθεμα (-12%), ώστε το 2015 να είναι δυνατή η αλίευσή του σε βιώσιμα επίπεδα. Για το 2016, προβλέπεται ότι θα είναι δυνατή μια μικρή αύξηση (+2%). Για 4 αποθέματα σαλούβαρδου, η Επιτροπή προτείνει αύξηση κατά 10%.

Για ορισμένα άλλα αποθέματα, τα διαθέσιμα στοιχεία είναι περιορισμένα και μια προληπτική προσέγγιση υπαγορεύει σημαντική μείωση με στόχο την προστασία τους. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τα αποθέματα πελαγίσιου λυθρινιού στις περιοχές δυτικά της Πορτογαλίας και γύρω από τις Αζόρες. Η επιστημονική γνωμοδότηση για την περιοχή δυτικά της Πορτογαλίας ζητά μάλιστα την εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασης.

Οι προτάσεις της Επιτροπής βασίζονται στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES). Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα για τα περισσότερα αποθέματα βαθέων υδάτων δεν είναι αρκετά για να μπορέσουν οι επιστήμονες να εκτιμήσουν πλήρως την κατάστασή τους όσον αφορά είτε τον αριθμό ιχθύων είτε τη θνησιμότητα λόγω αλιείας.

Το ιστορικό

Τα ψάρια βαθέων υδάτων αναπτύσσονται αργά και είναι μακρόβια, με αποτέλεσμα να καθίστανται ιδιαίτερα ευάλωτα στις αλιευτικές δραστηριότητες. Αλιεύονται σε ύδατα πέραν των κύριων ιχθυότοπων της υφαλοκρηπίδας. Κατανέμονται στα υφαλοπρανή ή συνδέονται με θαλάσσια όρη.

Η αλιεία των ειδών βαθέων υδάτων υπόκειται σε ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2003. Τα αλιεύματα βαθέων υδάτων αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1% των αλιευμάτων που προέρχονται από τον βορειοανατολικό Ατλαντικό. Τα αλιεύματα – και οι σχετικές θέσεις εργασίας - μειώνονται εδώ και χρόνια λόγω της εξάντλησης των αποθεμάτων.

Η κακή κατάσταση των κύριων ιχθυαποθεμάτων βαθέων υδάτων και η έλλειψη επαρκών επιστημονικών στοιχείων αποδεικνύουν ότι είναι απόλυτα απαραίτητο ένα βελτιωμένο πλαίσιο διαχείρισης των αλιευμάτων βαθέων υδάτων, όπως ήδη πρότεινε η Επιτροπή το 2012 (IP/12/813).

Περισσότερες πληροφορίες
  • Πίνακας του παραρτήματος: συνοπτική παρουσίαση της πρότασης της Επιτροπής για το 2015 και το 2016.

Είδος
TAC το 2014 (τόνοι)
Πρόταση TAC 2015
Μεταβολή TAC: Πρόταση 2014-2015 (%)
Πρόταση TAC 2016
Μεταβολή TAC: Πρόταση 2015-2016 (%)
Καρχαρίες βαθέων υδάτων
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών V, VI, VII, VIII και IX
0
pm
 
pm
 
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης X
0
pm
 
pm
 
Καρχαρίες βαθέων υδάτων
Deania histricosa και Deania profundorum
Διεθνή ύδατα της ζώνης XII
0
pm
 
pm
 
Μαύρο σπαθόψαρο
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών I, II, III και IV
9
9
0 %
9
0 %
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών V, VI, VII και XII
3966
3173
-20 %
2538
-20 %
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών VIII, IX και X
3700
3200
-14 %
2768
-14 %
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της CECAF 34.1.2.
3490
pm
 
pm
 
Γρεναδιέρος των βράχων
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών I, II και IV
13
13
0 %
13
0 %
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης III
544
435
-20 %
348
-20 %
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών Vb, VI, VII
4297
3794
-12 %
3858
2 %
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών VIII, IX, X, XII και XIV
3223
2578
-20 %
2062
-20 %
Μπερυτσίδες
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV
296
280
-5 %
280
0 %
Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης VI
0
0
0 %
0
0 %
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης VIΙ
0
0
0 %
0
0 %
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII και XIV
0
0
0 %
0
0 %
Λυθρίνι πελαγίσιο
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών VI, VII και VIII
178
143
-20 %
114
-20 %
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης IX
780
300
-62 %
115
-62 %
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης X
920
610
-34 %
400
-34 %
Σαλούβαρδος
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών I, II, III και IV
31
34
10 %
34
-1 %
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών V, VI και VII
2028
2239
10 %
2239
0 %
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών VIII και IX
267
295
10 %
295
0 %
Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών X και XII
54
60
10 %
60
1 %ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ