Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Ποίες δυσκολίες έχει να περάσει ο Τσαυτάρης στην Ευρωβουλή για την νέα ΚΑΠ

«Θολή» αν όχι «σκούρα», φαίνεται πως είναι η κατάσταση για τις τελικές ειδικές συμφωνίες σχετικά με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, που θα ισχύσει από το 2015 έως το 2020, τις οποίες καλείται να διαχειριστεί η ελληνική προεδρία της Ε.Ε. κατά την διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου του 2014, και εν προκειμένω ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης.
Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τα νομοθετικά κείμενα που αντικατοπτρίζουν την πολιτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ και του Ευρωκοινοβουλίου, σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία επιτεύχθηκε τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο του 2013 (δείτε σχετικά: IP/13/613 , IP/13/864 και MEMO/13/937 ), υπάρχουν εκκρεμότητες οι οποίες «πάγωσαν» κατά την διάρκεια των προηγούμενων διαπραγματεύσεων.
 
Προκειμένου όμως να υπάρξει έγκαιρη προετοιμασία για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς της ΚΑΠ αποφασίσθηκε με κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις, που θα ανατεθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να κανονιστούν οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής της μεταρρύθμισης σε κάθε κράτος μέλος ή σε περιφερειακό επίπεδο, η προετοιμασία των οποίων είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει να συντονίσει τις σχετικές διαπραγματευτικές διαδικασίες η προεδρία της Ε.Ε.
 
Σοβαρές επιφυλάξεις από το ευρωκοινοβούλιο
 
Όμως ήδη έχουν υπάρξει τα πρώτα «σύννεφα στον ορίζοντα» των διαπραγματεύσεων από την πλευρά του ευρωκοινοβουλίου, κυρίως όσον αφορά τους φακέλους ευθυγράμμισης που πάγωσαν, αλλά και για άλλα ζητήματα.
 
Μια πρώτη διμερής συνάντηση επί του θέματος θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο. Πιο συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, οι ευρωβουλευτές μέλη της θα συζητήσουν, κεκλεισμένων των θυρών, με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για με τα ενοποιημένα σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ.
 
Όμως επί του θέματος έχει υπάρξει ήδη μία γνωμοδότηση σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και τον έλεγχο από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναμένεται να δυσκολέψει τα πράγματα και θα κληθεί ο προεδρεύων έλληνας υπουργός να παραλάβει την «καυτή πατάτα».
 
Αναλυτικότερα, με την εν λόγω γνωμοδότηση, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:
 
1. επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η ευθυγράμμιση του κεκτημένου, ιδίως σε σχέση με τομείς πολιτικής όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική, οι οποίοι δεν είχαν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης πριν να τεθεί σε ισχύ η ΣΛΕΕ・ εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι διαδικασίες όσον αφορά τους φακέλους ευθυγράμμισης βασικής νομοθεσίας στον τομέα της γεωργίας πάγωσαν από το Συμβούλιο μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων και κατά την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου・ σημειώνει ότι μόνο στο πλαίσιο πλήρων νομοθετικών διαδικασιών σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ κατέστη δυνατή η εξεύρεση λύσης ως προς την ευθυγράμμιση, αποδεκτής και από τις δύο πλευρές, παρόλο που για ορισμένες διατάξεις επετεύχθη συμφωνία υπό τον όρο και μόνο ότι δεν θα αποτελούσαν προηγούμενο・
 
2. προτρέπει το Συμβούλιο να δώσει συνέχεια στους εκκρεμούντες φακέλους ευθυγράμμισης, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πριν από το τέλος της
νομοθετικής περιόδου・
 
3. θεωρεί ότι η αυτόματη ευθυγράμμιση που προβλέπεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις διαδικασίες ευθυγράμμισης, καθώς το γεγονός ότι δεν υπήρχε πίεση χρόνου απέβη επιζήμιο για τη διοργανική διαπραγματευτική διαδικασία και επέτρεψε τελικά στο Συμβούλιο να παγώσει τις διαδικασίες για τους φακέλους ευθυγράμμισης・
 
4. επισημαίνει ότι πρέπει να βελτιωθεί η διαβίβαση εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως όσον αφορά τα σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, για να διασφαλιστεί ταυτόχρονη ροή πληροφοριών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως συννομοθέτες・
 
5. συνιστά στην Επιτροπή να μην κάνει κατάχρηση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων προκειμένου να επανεξετάσει πολιτικές συμφωνίες που συνήφθησαν στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου・
 
6. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων, χωρίς να προβάλλει περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια.
 
Με τα δεδομένα αυτά, όποιο και αν θα είναι το αποτέλεσμα της συνάντησης της Δευτέρας, προβλέπεται ένα θερμό 1ο εξάμηνο του 2014 για τον υπουργό μας, και όχι μόνο για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της νέας ΚΑΠ στην χώρα μας!
 
Για περισσότερα:
 
 
Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ