Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Διευκρινίσεις για την ισχύ αδειών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

 
 
Οι άδειες παραγωγής μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές ισχύουν έως ότου ανακληθούν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και δεν καταργούνται αυτόματα μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα μηνών που προβλέπει ο νόμος για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.
Αυτό διευκρινίζει η ΡΑΕ σε ανακοίνωσή της με αφορμή ερωτήματα επενδυτών. «Η Άδεια Παραγωγής, από την έναρξη ισχύος της έως την ακύρωσή της με δικαστική απόφαση, ή την ανάκλησή της ή την κατάργησή της από τη Διοίκηση, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της», αναφέρει συγκεκριμένα η Αρχή.

«Η παύση ισχύος της Άδειας δεν επέρχεται αυτοδικαίως με την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα μηνών της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, αλλά με την ανάκληση της Άδειας, εφ' όσον κριθεί ότι συντρέχουν οι ειδικότερες προϋποθέσεις ανάκλησης που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και εφ' όσον έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία ανάκλησης που περιγράφεται στον Κανονισμό αυτό».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καταλήγει η Αρχή, οι Άδειες Παραγωγής οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί από τη ΡΑΕ ή δεν έχουν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση ισχύουν για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο σώμα της Άδειας, έως την ανάκληση, κατάργηση ή ακύρωσή τους.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ