Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Ενιαίοι κανόνες για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων


Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών το οποίο προβλέπει την κατάργηση κοστοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ενώ ταυτόχρονα εισάγονται κανόνες τήρησης λογιστικών βιβλίων οι οποίοι συνεπάγονται μειωμένο κόστος λειτουργίας και διασφαλίζουν τη δυνατότητα διενέργειας ουσιαστικών φορολογικών ελέγχων. Με το σχέδιο νόμου που εισηγείται ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης διευκολύνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση στη χονδρική και τη λιανική και η συνακόλουθη περαιτέρω μείωση του κόστους συναλλαγών.
Οι διατάξεις του νόμου που θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2015 προβλέπουν τα εξής:

1. Καθιερώνονται διαδικασίες και μηχανισμοί ελέγχου (δικλίδες) που διασφαλίζουν την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και γεγονότων της επιχείρησης με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

2. Ρυθμίζεται το ζήτημα της τεκμηρίωσης της διακίνησης των αποθεμάτων και εκσυγχρονίζονται οι σχετικές ρυθμίσεις περί δελτίου αποστολής, ώστε να είναι δυνατός ο σχετικός έλεγχος. Δίνεται βαρύτητα στην τεκμηρίωση των διαθέσιμων αποθεμάτων με σύγχρονες τεχνικές, ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική.

3. Αναγνωρίζεται το τιμολόγιο ως το βασικό παραστατικό για τις πάσης φύσεως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (για λιανικές πωλήσεις προβλέπεται απόδειξη λιανικής πώλησης).

4. Διευρύνεται ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου πώλησης, το οποίο μπορεί να εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την αποστολή ή την παράδοση των αγαθών. Διατηρείται, ωστόσο, η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου εντός του ιδίου έτους στο οποίο έγινε η αποστολή ή η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών.

5. Επεκτείνεται η δυνατότητα για έκδοση του τιμολογίου πώλησης προς το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ εντός του έτους στο οποίο οριστικοποιείται η συναλλαγή (πιστοποίηση δημοσίων έργων κ.λπ.), έτσι ώστε να καλύπτει κάθε περίπτωση πώλησης προς το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ.

6. Διατηρείται η χρήση ταμειακής μηχανής ή φορολογικού μηχανισμού για πωλήσεις λιανικής, με δυνατότητα απαλλαγής ορισμένων κατηγοριών.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το σύνολο των λογιστικών αρχείων που τηρούν οι επιχειρήσεις διαφυλάσσεται για χρονικό διάστημα από:

α) Πέντε έτη από τη λήξη της περιόδου.

β) Τον χρόνο που ορίζεται από άλλη νομοθεσία. Δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις αυτού του νόμου τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα:

• Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ βάσει ύψους ακαθάριστων εσόδων τους από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών ή του ποσού των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που λαμβάνουν, ανά φορολογικό έτος.

• Δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΠΗΓΗ:ΠΑΣΕΓΕΣ