Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σε ισχύ οι νέες τροπολογίες για τις Συνεταιριστικές ΟργανώσειςΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 182 της 29ης Αυγούστου 2014 ο νόμος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό 4282, με θέμα «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις», στον οποίο περιέχονται τροπολογίες - ενσωματωμένες σε άρθρα - σχετικά με τις κλαδικές και λοιπές Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
Όπως τονίζεται, στο τελευταίο άρθρο του εν λόγω νόμου, η ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι τροπολογίες

Αναλυτικά, οι σχετικές με Συνεταιριστικές Οργανώσεις τροπολογίες αφορούν τα εξής:

Με το άρθρο 32 του νέου νόμου για τις υδατοκαλλιέργειες τροποποιείται ο νόμος 4277/2014, ο οποίος αφορά το  «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 61 του ν. 4277/2014 προστίθεται το εξής: «Μέλη των κλαδικών αγροτικών συνεταιρισμών πουπροέκυψαν από μετατραπείσες ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ είναιμόνο όσοι απασχολούνται με το αντικείμενο δραστηριότητας του κλαδικού αυτού ΑΣ και καταβάλλουν τη συνεταιριστική τους μερίδα που όρισε η απόφαση μετατροπής.»

Επίσης, με το άρθρο 34 καταργούνται διατάξεις των νόμων 4015/2011 (Α 210: Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου − Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους.) και 4072/2012 (Α 86: Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις).

Αναλυτικότερα, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου  καταργούνται:

α) Η παρ. 5 του άρθρου 4 (Καταχώριση στο Μητρώο και αξιολόγηση των ΑΣ) του ν. 4015/2011, η οποία αναφέρει: Η εκκαθάριση διατάσσεται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου ύστερα από αίτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εκκαθάριση και ο ορισμός των εκκαθαριστών διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 2810/2000. Η αίτηση στρέφεται κατά του ΑΣ και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η αίτηση εκδικάζεται το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεσή της. Από τη δημοσίευση της απόφασης για την εκκαθάριση και έως την περάτωσή της απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση της σχετικής διαδικασίας εκκαθάρισης. Η διαδικασία εκκαθάρισης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) ετών.

β) Η παρ. 1 του άρθρου 18  του ν. 4015/2011, η οποία αναφέρει: Κατά την πρώτη εγγραφή στο μητρώο των ΑΣ που ήδη λειτουργούν σύμφωνα με το ν. 2810/2000 δεν απαιτείται η κάλυψη του ορίου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ του συνεταιριστικού κεφαλαίου. Η κάλυψη αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2012. Οι ΑΣ που δεν θα υποβάλλουν αίτηση πρώτης εγγραφής τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης, εκτός εάν το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2012 αποφασίσουν τη συγχώνευσή τους με άλλο ενεργό ΑΣ ή τη συγχώνευσή τους σε ΑΣ που θα προκύψει κατά το άρθρο 19 του παρόντος νόμου.

γ) Η παρ. 4 του άρθρου 19 (Μετατροπή Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και ΑΕΣ – Μετατροπές Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων) του ν. 4015/2011, η οποία αναφέρει: Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου η ακίνητη και κινητή περιουσία των ΕΑΣ, οι οποίες μετατρέπονται σε ΑΣ ή ΑΕΣ συνιστά οικονομικό σύνολο, σύμφωνα με το άρθρο 483 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δ.) και αποκλείεται κάθε αυτούσια διανομή. Οι ΑΣ, οι οποίοι επιλέγουν να μην συμμετέχουν στη μετατροπή δικαιούνται να λάβουν την αξία της μερίδας τους, η οποία αποτιμάται κατά τη διαδικασία των άρθρων 473 και επόμενα του ίδιου Κώδικα. Οι σχετικές με τη μερίδα τους αξιώσεις των ΑΣ δεν ικανοποιούνται πριν από την παρέλευση τριετίας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής. Απαγορεύεται η εκποίηση κάθε ακινήτου των ΕΑΣ που μετατρέπονται έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής.

δ) Η παρ. 11 περίπτωση β΄ του άρθρου 321 του ν. 4072/2012 (Α΄86): Με την συγκεκριμένη παράγραφο καταργούνταν οι παράγραφοι 6 και 11 του άρθρου 15 (Φορολογικά κίνητρα υπέρ ΣΑΟ) του ν. 4015/2011 από τότε που ίσχυσε. Συνεπώς επανέρχονται σε ισχύ και αναφέρουν τα εξής:

6. Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων η αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται στα μέλη των ΑΣ, κατά το ποσοστό που υποβλήθηκε αυτή σε φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά από το συνεταιρισμό του ακινήτου, που μεταβιβάζεται.

11. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ και ΑΕΣ που εγγράφονται στο Μητρώο και συστήνονται κατά πλειοψηφία από ΑΣ, τα οποία διανέμονται στα μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών τους ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρησή τους ως κατάθεση στη συνεταιριστική οργάνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:

Το ΦΕΚ με το πλήρες κείμενο του νόμου για τις υδατοκαλλιέργειες:

Το ΦΕΚ A 210 - 21.09.2011:

Το ΦΕΚ A 86 - 11.04.2012:

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ :ΠΑΣΕΓΕΣ