Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Ε.Ε. : ορίζει νέους κανόνες για τα «Ορεινά προϊόντα»


Απόφαση που ορίζει νέους κανόνες για την χρήση του προαιρετικού ποιοτικού όρου «ορεινό προϊόν», για τα διατροφικά προϊόντα που προέρχονται από ορεινές περιοχές, δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. την Πέμπτη 19 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Πρόκειται για την πρώτη προαιρετική ένδειξη ποιότητας που εισάγεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του «Κανονισμού ποιότητας» του 2012, με στόχο να αναδείξει στους καταναλωτές προϊόντα που να έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία αλλά δεν καλύπτονται από τα άλλα σήματα ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε επίσης δύο άλλες νομικές πράξεις οι οποίες αποσαφηνίζουν και να απλουστεύουν τις αιτήσεις για την προστασία ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ) ή γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) για τρόφιμα.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι οι λεπτομερείς κανόνες για τη χρήση του όρου «προϊόν από ορεινή περιοχή» στις ετικέτες τροφίμων είναι πλέον σε ισχύ. Ελπίζω ότι θα διευκολύνουν την υιοθέτηση αυτού του νέου εργαλείου. Πιστεύω ακράδαντα ότι έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν μια επιπλέον ώθηση στους γεωργούς ορεινών περιοχών - για παράδειγμα στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων και όχι μόνο -. αλλά και θα βοηθήσουν, επίσης, να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την προστιθέμενη αξία των προϊόντων αυτών. Με τις άλλες δύο αποφάσεις ολοκληρώθηκαν οι κανόνες για την καταχώριση και την αποτελεσματική προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα τρόφιμα», δήλωσε σχετικά ο Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη Dacian Cioloş..

Οι αποφάσεις

Αναλυτικότερα, με τις εν λόγω αποφάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίζει τους κανόνες για τη χρήση του όρου «ορεινό προϊόν» για τα τρόφιμα.

Στο πλαίσιο του βασικού κανονισμού για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων , που είναι γνωστός ως «κανονισμός ποιότητας», η νομοθεσία προβλέπει ότι οι ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες για τα προϊόντα που χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο «θα πρέπει να προέρχονται κυρίως από ορεινές περιοχές» και στην περίπτωση των μεταποιημένων προϊόντων αυτά «πρέπει να παράγονται σε ορεινές περιοχές».

Οι κανόνες που εγκρίθηκαν κάνουν ειδικά αυτές τις απαιτήσεις πιο συγκεκριμένες για την πραγματικότητα της παραγωγής σε ορεινές περιοχές. Για παράδειγμα, οι ζωοτροφές που προέρχονται από ορεινές περιοχές θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50% της ετήσιας διατροφή των ζώων. Το μερίδιο αυτό ορίζεται ως 60% για μηρυκαστικά και 25% στην περίπτωση των χοίρων (επειδή υπάρχει ένα πολύ χαμηλότερο επίπεδο ζωοτροφών που καλλιεργούνται στις ορεινές περιοχές).

Υπάρχουν επίσης ορισμένες παρεκκλίσεις για την επεξεργασία, καθώς οι εγκαταστάσεις είναι συχνά ανεπαρκείς σε ορεινές περιοχές. Οι φυσικοί περιορισμοί, όπως το υψηλό υψόμετρο και η απόσταση, επηρεάζουν τη διαθεσιμότητά τους και να κάνουν την επεξεργασία δύσκολη και ασύμφορη. Αυτό συμβαίνει ιδίως στην περίπτωση των γαλακτοκομικών προϊόντων, του κρέατος και του ελαιολάδου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιτρέπεται η επεξεργασία μέσα σε 30 χιλιόμετρα έξω από τη ζώνη των ορεινών περιοχών για τα προϊόντα αυτά.

Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις που σήμερα παράγουν γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα στις ορεινές περιοχές δεν θα ενθαρρύνονται να κινηθούν μακριά από εκεί, είναι δυνατή μόνο επεξεργασία γάλακτος εκτός των ορεινών περιοχών στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις εντός της ζώνης 30 χιλιομέτρων και μόνον εφόσον το κράτος μέλος το επιτρέπει.

Στις άλλες αποφάσεις, επιβεβαιώνονται τα σύμβολα της ΕΕ για τα προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ). Διευκρινίζονται, επίσης, οι διατάξεις για τη χρήση τους, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχουν αυτά τα σύμβολα στον κανονισμό ποιότητας. Η διαδικασία για τις αιτήσεις τροποποίησης είναι σε μεγάλο βαθμό απλοποιημένες (ηλεκτρονικά έντυπα, ευκολότερα πρότυπα). Με τους νέους κανόνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευελπιστεί πως θα επιταχυνθεί η εγγραφή νέων ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΠΕ, ή οι τροποποιήσεις στις προδιαγραφές των προϊόντων.

Οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευκρινίζουν ότι οι ζωοτροφές για ζώα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ) μπορεί να προέρχονται από χώρες εκτός της οριοθετημένης περιοχής υπό τρεις προϋποθέσεις:
1. Εάν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για την παραγωγή των ζωοτροφών εντός της περιοχής.
2. Εάν η ποιότητα του προϊόντος διατηρείται, και
3. Εάν η εξωτερική ανάθεση μέρους της ζωοτροφή δεν υπερβαίνει το 50% της συνολικής ετήσιας ζωοτροφής.

Γενικές πληροφορίες

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων που τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιανουαρίου 2013 , εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις.

Με στόχο την αποσαφήνιση του περιεχομένου του κανονισμού ποιότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τρεις νομικές πράξεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Πέμπτη 19 Ιουνίου, και συγκεκριμένα:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 664//2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των ενωσιακών συμβόλων για τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα και όσον αφορά ορισμένους κανόνες σχετικά με την προέλευση, ορισμένους διαδικαστικούς κανόνες και ορισμένες πρόσθετες μεταβατικές διατάξεις

- Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

- Kατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 665/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους χρήσης της προαιρετικής ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής»

Δείτε εδώ περισσότερα σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων:

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ