Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής με το ταμείο αλιείας


Τους νέους κανόνες σχετικά με την παροχή βοήθειας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας στους αλιείς, προκειμένου να μπορέσουν να συμμορφωθούν με τη νέα κοινή αλιευτική πολιτική, ενέκριναν οι ευρωβουλευτές την Τετάρτη 16 Απριλίου.
Η ενίσχυση θα βοηθήσει τους ψαράδες να συμμορφωθούν με την απαγόρευση της ρίψης ανεπιθύμητων ιχθύων στη θάλασσα π.χ. με την αγορά νέων αλιευτικών εργαλείων, και θα συμβάλει στη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας, της συλλογής δεδομένων και των λιμενικών υποδομών.

«Η ψηφοφορία αυτή δημιουργεί ένα βιώσιμο μοντέλο αλιείας για τα επόμενα δέκα χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, η βιώσιμη αλιεία δεν βρίσκεται στα λόγια και τις αξιέπαινες προθέσεις, αλλά συνεπάγεται πάνω απ' όλα πρακτικά μέτρα για την εξάλειψη της υπεραλίευσης και έλεγχο της ικανότητας αλιείας. Οφείλει επίσης να επιτρέπει στους αλιείς να ζουν από το επάγγελμά τους», δήλωσε ο εισηγητής Alain Cadec (ΕΛΚ, Γαλλία). Η έκθεσή του εγκρίθηκε από την ολομέλεια με 473 ψήφους υπέρ, 52 κατά και 40 αποχές.

Περισσότερα χρήματα για τη συλλογή δεδομένων

Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεών τους με εκπροσώπους του Συμβουλίου των Υπουργών σχετικά με τους κανόνες που θα διέπουν το νέο Ταμείο, οι ευρωβουλευτές κατάφεραν να βελτιώσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων στον τομέα της αλιείας. Τα δεδομένα αυτά είναι πολύ σημαντικά, καθώς βάσει αυτών καθορίζεται η «μέγιστη βιώσιμη απόδοση», δηλαδή θεσπίζονται τα ανώτατα όρια των ψαριών που μπορούν να αλιευθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αλιείας.

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν τη διάθεση 520 εκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) - ποσό κατά πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που πρότεινε αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - για τη συλλογή δεδομένων.

Στήριξη των νέων ψαράδων

Οι αλιείς κάτω των 40 ετών θα μπορούν να λάβουν μέχρι 75.000 ευρώ για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και την πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους συνολικού μήκους κάτω των 24 μέτρων, εξοπλισμένου για θαλάσσια αλιεία, ηλικίας μεταξύ 5 και 30 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εργαστεί για τουλάχιστον πέντε έτη ως ψαράδες ή έχουν λάβει σχετική επαγγελματική κατάρτιση.

Αντικατάσταση των κινητήρων

Το Ευροκοινοβούλιο ζήτησε - και πέτυχε - να χρηματοδοτεί το ΕΤΘΑ την απόσυρση, την αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό των κινητήρων σκαφών ολικού μήκους μέχρι 24 μέτρων, υπό τον όρο ότι η ισχύς σε kW του νέου ή εκσυγχρονισμένου κινητήρα είναι χαμηλότερη από την ισχύ του κινητήρα που αντικαθίσταται.

Ωστόσο, απορρίφθηκε μια τροπολογία για την επαναφορά των επιχορηγήσεων για την ανανέωση του στόλου.

Προς μια βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ

Η μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν βιώσιμες αλιευτικές ποσοστώσεις από το 2015 και απαγορεύει την πρακτική της ρίψης ανεπιθύμητων ψαριών στη θάλασσα.

Το ΕΤΘΑ θα βοηθήσει, επομένως, τους αλιείς να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής υποστηρίζοντας τις επενδύσεις σε αλιευτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν το χειρισμό, την αποθήκευση και την εκφόρτωση ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

Η βοήθεια από το ΕΤΘΑ θα χρησιμοποιηθεί επίσης για τη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας, της συλλογής δεδομένων και των λιμενικών υποδομών.

Επικροτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με προϋπολογισμό ύψους 6.5 δις ευρώ για το διάστημα 2014-2020 το ταμείο θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση έργων υλοποίησης της νέας αναμορφωμένης κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) και θα παράσχει στήριξη σε αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και παράκτιες κοινότητες προκειμένου να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Ταμείο θα χρηματοδοτήσει επίσης έργα για την προώθηση της «μπλε» ανάπτυξης και της απασχόλησης, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ (ΟΘΠ).

Η επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Μαρία Δαμανάκη, επικρότησε ως εξής την απόφαση: «Η αναθεωρημένη αλιευτική πολιτική μας θα θέσει την ευρωπαϊκή αλιεία σε βιώσιμη βάση μια για πάντα. Η επίτευξη του στόχου αυτού συνεπάγεται ριζικές αλλαγές για τους αλιείς και το σύνολο του τομέα, ενώ απαιτεί οικονομική στήριξη από πλευρά μας. Σκοπεύουμε να συγχρηματοδοτήσουμε συγκεκριμένα έργα στα κράτη μέλη, προκειμένου να βοηθηθούν οι αλιείς και οι παράκτιες κοινότητες στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου κλάδου ιχθυηρών — «από το δίχτυ στο πιάτο».

Χρηματοδότηση της βιώσιμης αλιείας

Με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) η ΕΕ στοχεύει στην καταπολέμηση της υπεραλίευσης και της πρακτικής της απόρριψης των ανεπιθύμητων ιχθύων στη θάλασσα. Το νέο ΕΤΘΑ θα παράσχει επενδυτικές δυνατότητες και χρηματοδότηση σε αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και παράκτιες κοινότητες, σε μια προσπάθεια για τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, τη σταδιακή αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και την εξάλειψη της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας. Με τη χρηματοδότηση, για παράδειγμα, περισσότερο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων, το Ταμείο θα συμβάλει κατά κύριο λόγο στην εξάλειψη πρακτικών δαπανηρής απόρριψης – μια βασική πτυχή της νέας πολιτικής.

Δεν θα δαπανηθούν πόροι της ΕΕ για την κατασκευή νέων αλιευτικών σκαφών ή για την ανάληψη άλλων πρωτοβουλιών που θα συνέβαλαν στην αύξηση της αλιευτικής ικανότητας. Προτεραιότητα είναι η παροχή βοήθειας, κυρίως, σε μικρής κλίμακας αλιείς, οι οποίοι θα επωφεληθούν από το υψηλότερο ποσοστό έντασης της ενίσχυσης, καθώς και σε νέους αλιείς και σε οικογένειες αλιέων. Το Ταμείο θα βοηθήσει επίσης τους υδατοκαλλιεργητές να καταστούν πιο ανταγωνιστικοί, παρέχοντας τους στήριξη για την εξεύρεση νέων αγορών. Το ΕΤΘΑ θα εξασφαλίσει με αυτόν τον τρόπο σταθερή προσφορά βιώσιμων θαλασσίων προϊόντων στους καταναλωτές, θα ενισχύσει την καινοτομία, θα βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους, θα χρηματοδοτήσει έργα που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα βελτιώσει, τέλος, την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές ακτές.

Επιπλέον, θα παράσχει, χρηματοδότηση για τη βελτίωση της συλλογής αλιευτικών δεδομένων, ούτως ώστε οι αποφάσεις να βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία, και θα ενισχύσει τα προγράμματα ελέγχου της αλιείας, για να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες σχετικά με την υπεύθυνη και αειφόρο αλιεία τηρούνται από όλους. Το Ταμείο, στο πλαίσιο της νέας ΚΑλΠ, θα στηρίξει επίσης την λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό επίπεδο και θα διασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης

Θα είναι πρώτη φορά που το Ταμείο θα ενισχύσει επίσης την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική διευκολύνοντας τον διασυνοριακό και διατομεακό συντονισμό. Η χρηματοδότηση θα επικεντρωθεί σε εκείνες τις διασυνοριακές πρωτοβουλίες, όπως είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, η ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση και η γνώση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που ωφελούν διάφορους τομείς αλλά δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης τομεακής πολιτικής ή από μόνο ένα κράτος μέλος.

Τα επόμενα βήματα

Μετά τη ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 16 Απριλίου, η σχετική με το Ταμείο πρόταση θα διαβιβαστεί στους Υπουργούς Αλιείας για την τελική έγκριση στο Συμβούλιο, προκειμένου το ΕΤΘΑ να αρχίσει να λειτουργεί από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Στη συνέχεια ο εν λόγω κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ο κανονισμός που διέπει το ΕΤΘΑ αποτελεί το τελευταίο από τα τρία νομοθετήματα του πακέτου μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, το οποίο ολοκληρώνει. Τα άλλα δύο (που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ) είναι ο βασικός κανονισμός για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής και ο κανονισμός για την κοινή οργάνωση της αγοράς των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Το ΕΤΘΑ θα συγχρηματοδοτήσει διάφορα έργα από κοινού με τις εθνικές πηγές χρηματοδότησης, κάθε κράτος μέλος θα λάβει μερίδιο από τον συνολικό προϋπολογισμό. Τα κράτη μέλη θα εκπονήσουν εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα, με τα οποία θα διευκρινίζουν πώς σκοπεύουν να δαπανήσουν τα χρήματα που θα λάβουν και, αφού αυτά εγκριθούν από την Επιτροπή, οι εθνικές αρχές θα αποφασίσουν ποια έργα θα χρηματοδοτήσουν.


Επίσης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_en.htm


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ