Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Έχει ολοκληρωθεί το κείμενο του Νόμου για τις υδατοκαλλιέργειες . ΥΠΑΑΤ διάλογος με τους φορείς

Έχει ολοκληρωθεί το κείμενο του Νόμου που αφορά στις υδατοκαλλιέργειες και γίνεται διάλογος με τους φορείς, όπως ενημέρωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τους δημοσιογράφου, που καλύπτουν τα θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου του, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με τον υπουργό, στην Επιτροπή που διαμόρφωσε το συγκεκριμένο κείμενο, συμμετείχαν παραγωγικοί φορείς, όπως ο Πρόεδρος της ομάδας των ιχθυοκαλλιεργητών και μετέφερε τις απόψεις του Συλλόγου. Αλλά επειδή δε μπορούσαν να συμμετέχουν όλοι, τώρα γίνεται διάλογος με τον καθέναν εξ αυτών στο εάν και κατά πόσο συμφωνούν σε κάτι ή διαφωνούν, προκειμένου να προστεθεί πριν πάει παρακάτω.
 
Σύντομα αναμένεται να ψηφιστεί και το Κυρωτικό Νομοσχέδιο. Έχει πάει στη Βουλή, έχει πάρει τις περισσότερες υπογραφές και απ’ ότι φαίνεται θα ψηφιστεί μάλιστα με γρήγορες διεργασίες.
 
Τα περιεχόμενα του νομοσχεδίου
 
Μεταξύ άλλων, καθιερώνεται Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ), το οποίο περιλαμβάνει τους εθνικούς στόχους ανάπτυξης, εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις του εθνικού χωροταξικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Σκοπός του σχεδίου νόμου που πρόκειται να τεθεί σε διαβούλευση, είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα της υδατοκαλλιέργειας και της διασφάλισης του πλαισίου της αειφόρου λειτουργίας της.
 
Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών διαμορφώνεται και προτείνεται από το Τεχνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών, το οποίο θεσμοθετείται ως ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας και εγκρίνεται με σχετική απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Τεχνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών γνωμοδοτεί τόσο επί θεμάτων πολιτικής όσο και επί τεχνικών θεμάτων του κλάδου όπως για τις απαραίτητες θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την υποστήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης του κλάδου μέσω αναπτυξιακών-χρηματοδοτικών προγραμμάτων και κάθε άλλης συναφούς θεσμικής ρύθμισης.
 
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το Δημόσιο, εκπροσωπούμενο νόμιμα, δύναται να παραχωρεί τη χρήση κατάλληλων υδάτινων εκτάσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για την εγκατάσταση, μετεγκατάσταση και επέκταση μονάδων εντατικής ή ημιεντατικής υδατοκαλλιέργειας ή/και υποστηριχτικών εγκαταστάσεων, καθώς και για την δοκιμαστική ή πειραματική εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί αιγιαλού και παραλίας. Η παραχώρηση μπορεί να γίνεται είτε με απευθείας μίσθωση, είτε με μίσθωση κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού, είτε δωρεάν, χωρίς αντάλλαγμα.
 
Η παραχώρηση δωρεάν, χωρίς αντάλλαγμα, θα γίνεται με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για χρονικό διάστημα έως τριών ετών που μπορεί να παραταθεί αιτιολογημένα για μέχρι δύο ακόμη έτη. Θα μπορεί να αφορά σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για δοκιμαστική εγκατάσταση πειραματικής εκτροφής - καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, σε υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και σε Πανεπιστημιακά ή Ερευνητικά Ιδρύματα που ανήκουν στο Κράτος ή εποπτεύονται από αυτό, για πειραματικούς - ερευνητικούς σκοπούς στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για το ερευνητικό πρόγραμμα και σε αρμόδιους φορείς του ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα αποκλειστικά για την δημιουργία ζωνών μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων σε εφαρμογή των διατάξεων για την κατηγοριοποίηση των ζωνών εκτροφής οστράκων όπως ισχύουν κάθε φορά.
 
Η μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων επιτρέπεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που είναι Έλληνες ή υπήκοοι Κράτους μέλους της Ε.Ε. και σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά το δίκαιο της Ελλάδας ή Κράτους μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε., η δε δραστηριότητα τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με τις οικονομίες των εν λόγω κρατών. Ο ακριβής καθορισμός του ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω περιόδους, ο τρόπος υπολογισμού του μισθώματος ανάλογα με το καλλιεργούμενο είδος και τη μέθοδο εκτροφής, καθώς και η διαδικασία προσαρμογής του μισθώματος κατ' έτος και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στο μίσθωμα των υδάτινων εκτάσεων καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιεργειών. Τέλος ως υπηρεσία αρμόδια για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας ορίζεται η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 
Για περισσότερα δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου:

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ