Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Πρόταση της Ε.Ε. για τις αλιευτικές δυνατότητες του 2013 για τα διεθνή ιχθυαποθέματα Πρόταση της Ε.Ε. για τις αλιευτικές δυνατότητες του 2013 για τα διεθνή ιχθυαποθέματ

Πρόταση της Ε.Ε. για τις αλιευτικές δυνατότητες του 2013 για τα διεθνή ιχθυαποθέματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 19 Νοεμβρίου την πρότασή της για τις αλιευτικές δυνατότητες του επόμενου έτους (2013) όσον αφορά τα ιχθυαποθέματα που αποτελούν αντικείμενο κοινής διαχείρισης με τρίτα μέρη, όπως είναι η Νορβηγία ή Περιφερειακές Οργανώσεις Διαχείρισης της Αλιείας (ΠΟΔΑ) σε όλο τον κόσμο.
Οι διαπραγματεύσεις για πολλά από τα εν λόγω αποθέματα σε διεθνές επίπεδο δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Συνεπώς η πρόταση περιλαμβάνει σχετικά λίγα ποσοτικά στοιχεία στο παρόν στάδιο. Θα συμπληρωθεί μόλις τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις με τρίτα μέρη και οργανισμούς.

Η κα Μαρία Δαμανάκη, Επίτροπος για την θαλάσσια πολιτική και την αλιεία, δήλωσε: «η σημερινή πρόταση αφορά εκείνα τα αποθέματα που αποτελούν αντικείμενο κοινής διαχείρισης της ΕΕ με άλλες χώρες και διαχείρισης στο πλαίσιο ΠΟΔΑ. Για πολλά αποθέματα η Επιτροπή συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις εξ ονόματος των κρατών μελών της ΕΕ. Στις εν λόγω διαπραγματεύσεις η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προκύψει το βέλτιστο δυνατόν αποτέλεσμα για τους αλιείς μας, με ταυτόχρονη τήρηση των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Ελπίζω πραγματικά ότι οι εταίροι μας και η διεθνής κοινότητα θα δείξουν επίσης τη δέσμευσή τους στη βιώσιμη αλιεία.»

Η σημερινή πρόταση καθώς και μια προγενέστερη πρόταση της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τα ιχθυαποθέματα στον Ατλαντικό και στη Βόρειο Θάλασσα (IP/12/1148) θα συζητηθούν κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Αλιείας στις Βρυξέλλες τον Δεκέμβριο.

Το ιστορικό

Όσον αφορά τα ιχθυαποθέματα που αποτελούν αντικείμενο κοινής διαχείρισης με τρίτες χώρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται προς τα τέλη κάθε έτους με τις εν λόγω χώρες (Νορβηγία, Φερόες Νήσοι, Γροιλανδία, Ισλανδία, Ρωσία) τις ποσότητες ψαριών που επιτρέπεται να αλιευθούν το επόμενο έτος, με βάση επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

Όσον αφορά τα ιχθυαποθέματα σε διεθνή ύδατα και για τα άκρως μεταναστευτικά είδη, όπως είναι ο τόνος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται αλιευτικές δυνατότητες στο πλαίσιο των Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης της Αλιείας (ΠΟΔΑ). Αυτές πρέπει, ακολούθως, να μεταφερθούν στην ενωσιακή νομοθεσία.

Για περισσότερα: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ