Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Οδηγία για τις προδιαγραφές παραγωγής ζωικών προϊόντων χωρίς μεταλλαγμένα

Οδηγία για τις προδιαγραφές παραγωγής ζωικών προϊόντων χωρίς μεταλλαγμένα

Οδηγία για τις προδιαγραφές παραγωγής ζωικών προϊόντων χωρίς μεταλλαγμένα

Ο Ελληνικός γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα», μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης και της δημόσιας κρίσης σχετικού σχεδίου, ενέκρινε και θέτει σε ισχύ την 1η έκδοση της Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησης του προτύπου AGRO 7: «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές».
Η Κατευθυντήρια Οδηγία περιγράφει το σχήμα πιστοποίησης του προτύπου AGRO 7, με στόχο τη διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των απαιτήσεων του προτύπου από τις επιχειρήσεις, τους Φορείς Πιστοποίησης, τους Φορείς Διαπίστευσης, τις αρμόδιες αρχές και κάθε εμπλεκόμενο. Στα Παραρτήματα της οδηγίας παρατίθενται υποδείγματα του Πιστοποιητικού των επιχειρήσεων και των προϊόντων, υποδείγματα απαιτούμενων αρχείων, καθώς και ενδεικτικός κατάλογος Κύριων μη συμμορφώσεων και ενεργειών που πρέπει να υλοποιούνται σε κάθε περίπτωση.
 
Η Κατευθυντήρια Οδηγία διατίθεται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.agrocert.gr.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ