Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

ΑΤΕbank: Εκτός «πακέτου» μεταβίβασης «Δωδώνη», ΕΒΖ, ΣΕΚΑΠ

ΑΤΕbank: Εκτός «πακέτου» μεταβίβασης «Δωδώνη», ΕΒΖ, ΣΕΚΑΠ

ΑΤΕbank: Εκτός «πακέτου» μεταβίβασης «Δωδώνη», ΕΒΖ, ΣΕΚΑΠ

Για 3.945.061.000 € που θα έπρεπε να έχει σε ίδια κεφάλαια, επιπλέον των υφιστάμενων, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας. Επιπλέον, με άλλη απόφαση μένουν εκτός του πακέτου μεταβίβασής της στην Τράπεζα Πειραιώς εκτός όλα τα δικαιώματα της «Αγροτικής» επί μετοχών των εταιρειών «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.», «Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου − ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.» και «Συνεταιριστική Ελληνική Καπνοβιομηχανία Α.Ε.».
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με αποφάσεις της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ στις 27 Ιουλίου, ανακλήθηκε  η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Τ.Ε.» και τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3601/2007, διότι θα έπρεπε να έχει, επιπλέον των υφιστάμενων, ίδια κεφάλαια ύψους τριών δισεκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων εξήντα μία χιλιάδων ευρώ (€ 3.945.061.000), σύμφωνα με τα στοιχεία της 31.3.2012, και μάλιστα τα ίδια κεφάλαιά του, κατά παράβαση της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 3601/2007, είναι κατώτερα ακόμη και του απαιτούμενου ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου, όπως αυτό ορίζεται για τα πιστωτικά ιδρύματα στο στοιχείο α) της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3601/2007, σε ποσό ύψους δεκαοκτώ εκατομμυρίων ευρώ (€18.000.000).

Έτσι, με άλλη απόφαση μεταβιβάστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς αντί του ποσού των 95.000.000 €

Επίσης, σύμφωνα με την σχετική εντολή μεταβίβασης δεν μεταβιβάζονται στην «Πειραιώς» τα περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό, παθητικό και έννομες σχέσεις από συμβάσεις) που περιγράφονται αμέσως παρακάτω υπό τα στοιχεία α΄ έως και ιστ΄ (μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία). Τα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία διατηρούνται υπό τη δικαιοκτησία (ενεργητικό) της «Αγροτική» ή συνεχίζουν να βαρύνουν (παθητικό) την «Αγροτική». Εφόσον στα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία περιλαμβάνονται συμβατικές σχέσεις, σ’ αυτές συμβαλλόμενη παραμένει η «Αγροτική». Τα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

α) Οι έννομες σχέσεις της «Αγροτική» με τρίτους που πηγάζουν ή σχετίζονται με συμβάσεις εργασίας που έχει καταρτίσει η «Αγροτική».

β) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της «Αγροτική» έναντι των μετόχων της, που απορρέουν από τη μετοχική σχέση, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων της «Αγροτική» για καταβολή μερισμάτων που έχουν εγκριθεί για προηγούμενες χρήσεις, τα οποία δεν έχουν αναληφθεί από τους δικαιούχους, και, σε περίπτωση παραγραφής, η υποχρέωση της «Αγροτική» για καταβολή τους στο Ελληνικό Δημόσιο.

γ) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της «Αγροτική» από το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης εκδόσεως της «A.B.G. Finance International plc» (Lower Tier ΙΙ) για κεφάλαιο ύψους ευρώ 250 εκατ. με ISIN XS0373532489, το οποίο εκδόθηκε στις 21.7.2008 και είναι δεκαετούς διάρκειας.

δ) Όλες οι απαιτήσεις και τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, της «Αγροτική» που σχετίζονται με την εταιρεία ειδικού σκοπού «A.B.G. Finance International plc» που έχει εκδώσει το υπό στοιχείο β) ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους δικαιωμάτων της «Αγροτική» επί μετοχών της προαναφερόμενης εταιρείας ειδικού σκοπού.

ε) Όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, της «Αγροτική» επί μετοχών των εταιρειών «ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ Ανώνυμη Εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης», «ΑΤΕ Τεχνική − Πληροφορική Α.Ε.», «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.», «Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου − ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.», «ATExcelixi Α.Ε.», «ΑΤΕ Διαφημιστική Α.Ε.» και «Συνεταιριστική Ελληνική Καπνοβιομηχανία Α.Ε.».

στ) Οι έννομες σχέσεις από δανειακές ή άλλου είδους πιστοδοτικές συμβάσεις της «Αγροτική» με τις εταιρείες «ΑΤΕ Τεχνική − Πληροφορική Α.Ε.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.», συμπεριλαμβανομένων και αναγωγικών δικαιωμάτων της «Αγροτική» από την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή από άλλου είδους εγγυοδοτικές συμβάσεις της «Αγροτική» με τις εν λόγω εταιρείες,

ζ) Όλες οι αξιώσεις και υποχρεώσεις της «Αγροτική» έναντι τρίτων, περιλαμβανομένων και των υπαλλήλων της «Αγροτική», για καταβολή αποζημίωσης από οποιαδήποτε (συμβατική ή εξωσυμβατική) αιτία, για καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, καθώς και για απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού, εφόσον συνδέονται με τα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία.

η) Οι υποχρεώσεις της «Αγροτική» προς την Αγροτική Συνεταιριστική Εταιρεία Ανάπτυξης Ρεθύμνου Α.Ε, με την εξαίρεση υποχρεώσεων που καταλαμβάνονται από κάποιο από τα στοιχεία δ΄ έως κ΄ του αριθμού 1 του παρόντος παραρτήματος.

θ) Οι αξιώσεις της «Αγροτική» έναντι της «Συνεταιριστική Ελληνική Καπνοβιομηχανία Α.Ε.», της «Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μουδανιών» και έναντι της «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λευκάδας − ΤΑΟΛ», με την εξαίρεση αξιώσεων που καταλαμβάνονται από κάποιο από τα στοιχεία δ΄ έως κα΄ του αριθμού 1 του παρόντος παραρτήματος.

ι) Οι υποχρεώσεις που κατά το νόμο ικανοποιούνται από το προϊόν της εκκαθάρισης της «Αγροτική».

ια) Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της «Αγροτική» κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

ιβ) Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της «Αγροτική», βάρη και τέλη κάθε είδους, ανεξάρτητα από το εάν έχουν γεννηθεί και αν έχουν βεβαιωθεί κατά το χρόνο μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της «Αγροτική» σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Ιδίως δεν μεταβιβάζονται υποχρεώσεις για καταβολή ή προκαταβολή φόρων κάθε είδους που παρακρατήθηκαν στο χρονικό διάστημα έως τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της «Αγροτική» σύμφωνα με την παρούσα απόφαση·για καταβολή τελών ή εισφορών που αφορούν παροχές για το παραπάνω χρονικό διάστημα− για πληρωμή προστίμων (ανεξάρτητα από τον χρόνο επιβολής) για πράξεις ή παραλείψεις της «Αγροτική» που συντελέστηκαν στο παραπάνω χρονικό διάστημα· για καταβολή συμπληρωματικού ή επιπρόσθετου φόρου αναφορικά με το παραπάνω χρονικό διάστημα.

ιγ) οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της «Αγροτική» κάθε είδους έναντι ασφαλιστικών φορέων, οι οποίες αφορούν το χρονικό διάστημα έως τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της «Αγροτική» σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
ιδ) Οι έννομες σχέσεις της «Αγροτική» έναντι πελατών της από δανειακές ή άλλου είδους πιστοδοτικές συμβάσεις της «Αγροτική», συμπεριλαμβανομένων και αναγωγικών δικαιωμάτων της από την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή από άλλου είδους εγγυοδοτικές συμβάσεις της «Αγροτική» με τρίτους, οι οποίες αφορούν:
i) οφειλές που αφορούν την αγορά ή την επισκευή ακινήτου που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, οι οποίες ασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια επί του εν λόγω ακινήτου, εφόσον ο πιστούχος βρίσκεται σε υπερημερία άνω των εκατόν ογδόντα (180) ημερών όσον αφορά την καταβολή οποιουδήποτε
χρηματικού ποσού·
ii) οφειλές για τις οποίες οι πιστούχοι έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους, είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά, εφόσον ο πιστούχος βρίσκεται σε υπερημερία άνω των τριάντα (30) ημερών όσον αφορά την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού·
iii) οφειλές οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • θεμελιώνονται σε δανειακή ή άλλου είδους πιστοδοτική σύμβαση η οποία αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της δραστηριότητας του πιστούχου στους κλάδους της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, των δασών ή του λοιπού αγροτικού τομέα,
  • ο πιστούχος δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων κατηγορίας Γ΄,
  • ο πιστούχος βρίσκεται σε υπερημερία άνω των τριακοσίων εξήντα πέντε (360) ημερών όσον αφορά την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού.
iv) οφειλές που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, εφόσον ο πιστούχος βρίσκεται σε υπερημερία άνω των ενενήντα (90) ημερών όσον αφορά την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού.

ιε) Οι έννομες σχέσεις από τις ακόλουθες συναλλαγές με αντικείμενο παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα:
  • Τη συναλλαγή περί ανταλλαγής επιτοκίων (Rate Swap) η οποία καταρτίστηκε (trade date) την 3.7.2009 με αντισυμβαλλόμενο την «Barclays Bank plc» και χαρακτηρίζεται με τον κωδικό αναφοράς (Reference) 3284316B.
  • Τη συναλλαγή περί ανταλλαγής επιτοκίων (Rate Swap) η οποία καταρτίστηκε (trade date) την 9.7.2009 με αντισυμβαλλόμενο την «Barclays Bank plc» και χαρακτηρίζεται με τον κωδικό αναφοράς (Reference) 3295243B.
  • Τη συναλλαγή περί ανταλλαγής επιτοκίων (structured swap: Modsnowball strangle on 10year EURCMS swap), η οποία καταρτίστηκε (trade date) την 26.6.2009 με αντισυμβαλλόμενο τη «Nomura International plc» και χαρακτηρίζεται με τον κωδικό συναλλαγής (Trade ID) 387534.
  • Τη συναλλαγή (Floor spread) η οποία καταρτίστηκε (trade date) την 15.11.2011 για ονομαστικό ποσό 200.000.000 €, με αντισυμβαλλόμενο την «Citibank N.A.».

ιστ) Τα δικαιώματα και έννομες σχέσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία ή την εξασφάλιση μη μεταβιβαζόμενων στοιχείων του ενεργητικού, όπως ιδίως απαιτήσεις και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων που έχουν μεταβιβαστεί καταπιστευτικά στην «Αγροτική», έγχαρτα ή άυλα αξιόγραφα (όπως ιδίως επιταγές), έγχαρτα ή άυλα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν μεταβιβαστεί στην «Αγροτική» προς εξασφάλιση μη μεταβιβαζόμενων απαιτήσεών της, δικαιώματα επίσχεσης ή συμψηφισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ