Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Η Επιτροπή των Περιφερειών προτείνει μια πιο δίκαιη και πιο φιλόδοξη ΚΓΠ


Η Επιτροπή των Περιφερειών προτείνει μια πιο δίκαιη και πιο φιλόδοξη ΚΓΠ

Η Επιτροπή των Περιφερειών προτείνει μια πιο δίκαιη και πιο φιλόδοξη ΚΓΠ


Στη γνωμοδότησή της που υιοθετήθηκε την Παρασκευή 4 Μαΐου στο πλαίσιο της τελευταίας συνόδου ολομέλειας, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην στρατηγική σημασία της μελλοντικής κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Οι δήμαρχοι και πρόεδροι περιφερειών που είναι μέλη της ΕτΠ επιθυμούν την υιοθέτηση μιας πιο δίκαιης ΚΓΠ, που να αφήνει περιθώρια περαιτέρω ρύθμισης.
Εξάλλου, εξαίρουν τη σημασία της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας και της εφαρμογής της όσον το δυνατόν πιο κοντά στις κατά τόπους πραγματικότητες.

"Η ευρωπαϊκή γεωργία θα πρέπει να ανταποκριθεί σε μείζονες προκλήσεις μέσα στα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες, όπως η ασφάλεια των τροφίμων, η προστασία του περιβάλλοντος, η αλλαγή του κλίματος, η διατήρηση του αγροτικού περιβάλλοντος και το βιοτικό επίπεδο των γεωργών. Πρόκειται συνεπώς για ένα καίριο ζήτημα για την Ευρώπη, όταν μάλιστα οι γεωργικές εκτάσεις αντιπροσωπεύουν το 47% της επιφάνειάς της και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ανέρχονται σε 12 εκατομμύρια, το 70% των οποίων είναι μικρών διαστάσεων, κάτω από πέντε εκτάρια", δήλωσε ο κ. René Souchon (PSE, Γαλλία) πρόεδρος της περιφέρειας της Auvergne και εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα το μέλλον της ΚΓΠ που υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία.

Η γνωμοδότηση αναφέρεται στο σύνολο των προτάσεων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τον Οκτώβριο του 2011 σχετικά με την μεταρρύθμιση της ΚΓΠ μετά το 2013.

Για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων προκλήσεων που τίθενται στην ευρωπαϊκή γεωργία, η ΕτΠ εξέφερε τις απόψεις της σχετικά με πολλά μείζονα σημεία της επόμενης ΚΓΠ:
 • την ανάγκη να διατηρηθεί ένας φιλόδοξος προϋπολογισμός, στο ύψος των υπό διακύβευση θεμάτων, που είναι η ασφάλεια των τροφίμων, η βιωσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα όλων των μορφών γεωργίας και η ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών
 • την ανάγκη δημόσιας ρύθμισης των γεωργικών αγορών. Η ΕτΠ ζητά να επανεξεταστούν οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο παρελθόν σχετικά με την κατάργηση των ποσοστώσεων στους τομείς του γάλακτος και της ζάχαρης, καθώς και των δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνων
 • την σταδιακή εφαρμογή της σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι τρόποι κατανομής των ενισχύσεων να αποβούν πιο δίκαιοι, δίχως να λησμονούνται οι οικονομικές πραγματικότητες στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 • τη μείωση των κατωφλίων σταδιακής μείωσης από τα 100.000 ευρώ ενισχύσεων, με ανώτατο όριο 200.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση
 • την περαιτέρω στήριξη των περιοχών με μόνιμους φυσικούς περιορισμούς, με την διάθεση σε αυτές του 10% των πόρων του 1ου πυλώνα της ΚΓΠ
 • τη λήψη πιο ευέλικτων μέτρων περιβαλλοντικού προσανατολισμού
 • τη διατήρηση της σύνδεσης των ενισχύσεων, ιδιαίτερα στις ευαίσθητες περιοχές
 • την πρόβλεψη θεματικών υποπρογραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης υπέρ των γεωργικών παραγωγών με επίσημη πιστοποίηση ποιότητας και της γεωργίας των περιαστικών περιοχών
 • τη στήριξη της έρευνας και της αγρονομικής καινοτομίας, με την διάθεση στην προτεραιότητα αυτή του 10% των πόρων του 2ου πυλώνα της ΚΓΠ.

Τα μέλη της ΕτΠ ζητούν επίσης η ΚΓΠ να εφαρμοστεί όσον το δυνατόν πιο κοντά στις κατά τόπους πραγματικότητες. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν:
 • ένας ενισχυμένος ρόλος για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές στην εφαρμογή της ΚΓΠ στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης – ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό – ώστε να ληφθεί υπόψη η ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών εδαφών
 • η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην κατάρτιση των συμβάσεων εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-κρατών μελών
 • η δυνατότητα εφαρμογής του περιβαλλοντικού προσανατολισμού σε περιφερειακή κλίμακα, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις τοπικές κοινωνικοοικονομικές, αγρονομικές και οικολογικές πραγματικότητες, στο πλαίσιο εδαφικών συμβάσεων που θα καταρτιστούν μετά από διαβούλευση με τους γεωργούς
 • η εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης που να λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία όλων των αγροτικών ζωνών.

Η γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε θα διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία συνεχίζουν το έργο της εξέτασης των νομοθετικών προτάσεων.

Εξάλλου, η επιτροπή «γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία δέχθηκε σε ακρόαση τον κ. René Souchon στις 29 Φεβρουαρίου 2012, εξέφρασε το ενδιαφέρον της για τους προσανατολισμούς που περιελάμβανε το σχετικό έγγραφο εργασίας και κάλεσε τον κ. Souchon να παρουσιάσει την οριστική γνωμοδότηση. Ο εισηγητής θα παρουσιάσει τη γνωμοδότηση της ΕτΠ κατά την επόμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής. Η υιοθέτηση των εκθέσεων στο επίπεδο των επιτροπών δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί πριν από το φθινόπωρο, για την υιοθέτησή τους, σε 1η ανάγνωση, σε επίπεδο συνόδου ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το νωρίτερο τον Ιανουάριο, μετά τη συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που προβλέπεται να συναφθεί τον Δεκέμβριο.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ