Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους ιδιώτες κτηνιάτρουςΗ Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) σε εφαρμογή του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 816/156798/2014 «Λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για την εφαρμογή του άρθρου 60 και της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014» ΦΕΚ 3385β/17.12.2014), καλεί τους ιδιώτες κτηνίατρους να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της προαναφερόμενης Υπ. Απόφασης, στις οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να δημιουργηθεί μητρώο «κτηνιάτρων εκτροφής» κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, το οποίο θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ακριβή αντίγραφα:
-Πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής.
-Εν ισχύ βεβαίωση αναγγελίας έναρξης- συνέχισης άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ.
-Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια ΔΟΥ.
-Υπεύθυνη δήλωση, γνησίως υπογεγραμμένη, σχετικά με την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, καθώς και τις όμορες Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν.
-Υπεύθυνες Δηλώσεις , γνησίως υπογεγραμμένες με τις οποίες βεβαιώνεται η συνδρομή των παρακάτω κριτηρίων:
  1. Οι κτηνίατροι εκτροφής ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα.
  2. Διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
  3. Δεν έχουν άδεια για λιανική ή χονδρική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων, ούτε εργάζονται σε εταιρείες παραγωγής και διάθεσης κτηνιατρικών φαρμάκων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
  4. Δεν είναι μισθωτοί κτηνίατροι που υπηρετούν ως μόνιμοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ,στην Περιφερειακή Διοίκηση, στο ΥΠΑΑΤ, σε άλλα Υπουργεία ή φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 23.01.2015.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ