Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Έως 15 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για δικαιώματα νέων οιναμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό έτους 2014


Υπενθυμίζεται πως η προθεσμία κατάθεσης Αιτήσεων για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Φύτευσης Οιναμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2014. Δικαιούχοι υποβολής αίτησης είναι όλοι οι παραγωγοί και οι οινοποιοί.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα Γραφεία Αμπελουργίας των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :
1. Αίτηση ( Έντυπο υπηρεσίας)
2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Φωτοτυπία του τελευταίου Εκκαθαριστικού της Εφορίας ή της Φορολογικής Δήλωσης .
4. Καρτέλα Αμπελοκαλλιεργητή ( Αμπελουργικό Μητρώο από την υπηρεσία)
5. Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης την περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα.
6. Δηλώσεις Συγκομιδής για τις δύο αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
7. Σε περίπτωση Νέου Γεωργού απαιτείται Βεβαίωση ή η Απόφαση Νέου Γεωργού κάτω των 40 ετών .
8. Τίτλος Ιδιοκτησίας αγρού ή Ε9 2014 σε περίπτωση ιδιόκτητης έκτασης .
9. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 , στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι ακριβή και αληθή .
10. Σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων , απαιτείται Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης , στο οποίο θα αναγράφεται η τοποθεσία , η έκταση και ο χαρτογραφικός κωδικός του αγροτεμαχίου . Η διάρκεια της μίσθωσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από επτά (7) έτη.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
1. Τα Δικαιώματα Φύτευσης που χορηγούνται από το Εθνικό Αποθεματικό πρέπει να χρησιμοποιηθούν ( να γίνει η φύτευση) πριν το τέλος της δεύτερης αμπελουργικής περιόδου που έπεται αυτής κατά τη διάρκεια της οποίας χορηγήθηκαν .
Αν δεν χρησιμοποιηθούν εντός των καθορισμένων προθεσμιών , παύουν να ισχύουν και επιστρέφονται στο Εθνικό Αποθεματικό .
2. Η ελάχιστη έκταση του αγροτεμαχίου για να χορηγηθούν τα Δικαιώματα Φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.
3. Τα χορηγούμενα Δικαιώματα από το Εθνικό Αποθεματικό δεν μεταβιβάζονται .

ΠΗΓΗ:ΠΑΣΕΓΕΣ