Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Κοινές ενέργειες για τη επιτήρηση των θαλασσών ζητά η Commission


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε την Τρίτη 8 Ιουλίου ένα ακόμη βήμα προς μια αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη ως προς το κόστος επιτήρηση των ευρωπαϊκών θαλασσών.
Χάρη στη συγκέντρωση δεδομένων επιτήρησης από πολιτικές και στρατιωτικές αρχές -όπως η ακτοφυλακή, το πολεμικό ναυτικό, οι αρχές παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, του περιβάλλοντος και της ρύπανσης, οι αρχές αλιείας και συνοριακών ελέγχων- είναι δυνατό να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις εργασιών και να εξοικονομηθούν έως και 400 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Η στενότερη συνεργασία και η ανταλλαγή δεδομένων μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση θαλάσσιων συμβάντων σε πραγματικό χρόνο, όπως ατυχήματα, περιστατικά ρύπανσης, εγκληματικές ενέργειες και απειλές για την ασφάλεια.

Το CISE, το Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών για τον θαλάσσιο τομέα, αποσκοπεί στη μεγαλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Το CISE είναι ένας από τους θεμέλιους λίθους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ασφάλεια των Θαλασσών, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα.

Η επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη δήλωσε σχετικά: "Η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη του θαλάσσιου τομέα είναι δυνατή μόνον εάν οι θάλασσές μας είναι ασφαλείς. Στόχος του CISE είναι να διασφαλίζει ότι όλοι οι φορείς θαλάσσιας επιτήρησης έχουν πλήρη εικόνα των συμβάντων στη θάλασσα. Η ανταλλαγή τέτοιου είδους πληροφοριών έχει καθοριστική σημασία για την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων στη συλλογή δεδομένων και τη χρήση περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών, ελικοπτέρων ή δορυφόρων στις ίδιες θαλάσσιες περιοχές. Σήμερα, συλλέγονται οι ίδιες πληροφορίες σε ποσοστό 40%, ενώ το 40% έως 80% των πληροφοριών δεν κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους χρήστες. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια τέτοια σπατάλη προσπαθειών και χρημάτων."

Στη ανακοίνωσή της , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την ικανοποιητική πρόοδο που σημειώθηκε σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο μετά τη χάραξη του χάρτη πορείας του CISE το 2010 και την ουσιαστική δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων στον τομέα αυτό. Προτείνει, επίσης, κατευθύνσεις και προτεραιότητες για περαιτέρω δράση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Κεντρικός στόχος πρέπει να είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών, ιδίως μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, με σκοπό την καλύτερη διασύνδεση των υπαρχόντων συστημάτων θαλάσσιας επιτήρησης και τη διαλειτουργικότητά τους. Αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καλύτερη ποιότητα, ανταπόκριση και συντονισμό των επιχειρήσεων θαλάσσιας επιτήρησης στα ύδατα της ΕΕ, καθώς και σε κάθε άλλη γεωγραφική περιοχή ζωτικού ενδιαφέροντος για την ΕΕ. Θα συμβάλει δε στη δημιουργία ασφαλέστερου επενδυτικού κλίματος για γαλάζια ανάπτυξη καθώς και στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ.

Πολύ σύντομα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να δρομολογήσει ένα σχέδιο στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα, προκειμένου να δοκιμάσει το θαλάσσιο CISE σε μεγάλη κλίμακα. Θα συντάξει επίσης, από κοινού με τα κράτη μέλη, ένα εγχειρίδιο με συστάσεις για τις καλύτερες πρακτικές εφαρμογής του CISE, σύμφωνα με την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από υφιστάμενα συστήματα και πιλοτικά σχέδια, όπως το MARSUNO, το Bluemassmed και η Συνεργασία. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει επίσης να παρέχει στήριξη για μέτρα ανάπτυξης προτύπων, ώστε να καταστεί δυνατή η διαλειτουργικότητα των συστημάτων.

Το ιστορικό

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ασκούν δραστηριότητες θαλάσσιας επιτήρησης και θα συνεχίσουν να το πράττουν. Ωστόσο, διάφορες αρχές επιτήρησης σε όλη την Ευρώπη δεν διαθέτουν επαρκή πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων κρατών. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, το CISE θα συγκεντρώνει τα υφιστάμενα συστήματα και δίκτυα επιτήρησης και θα εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων.

Η εντατικοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών θαλάσσιας επιτήρησης είναι ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ και σημαντικό δομικό στοιχείο της πρόσφατης στρατηγικής για την ασφάλεια των θαλασσών. Η ενίσχυση της ασφάλειας των θαλασσών και των ωκεανών αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος της ατζέντας για τη γαλάζια ανάπτυξη η οποία έχει ως στόχο τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στη θαλάσσια οικονομία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζωτικά συμφέροντα στον τομέα της θάλασσας τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε ολόκληρο τον πλανήτη και πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύσει αυτά τα συμφέροντα επαρκώς και αποτελεσματικά.

Από τα 28 κράτη μέλη της, τα 23 είναι παράκτιες χώρες, ενώ 26 είναι κράτη σημαίας.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο ακτογραμμών άνω των 90.000 χιλιομέτρων, οι οποίες βρέχονται από δύο ωκεανούς και τέσσερις θάλασσες, πέραν των υπερπόντιων εδαφών και των εγκαταστάσεων εθνικής ασφάλειας που είναι διάσπαρτες σε άλλους ωκεανούς. Όλα μαζί τα κράτη μέλη, έχουν περισσότερα από 1.200 εμπορικά λιμάνια, περισσότερα από 8.100 σκάφη με σημαία (άνω των 500 GT), 4.300 εγγεγραμμένες ναυτιλιακές εταιρείες, 764 μεγάλους λιμένες και πάνω από 3.800 λιμενικές εγκαταστάσεις. Υπάρχουν 80 καταγεγραμμένοι φορείς ασφαλείας που ορίζονται από τα κράτη μέλη.

Το 90% του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ και το 40% του εσωτερικού της εμπορίου πραγματοποιούνται διά θαλάσσης.

Οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές διαχειρίζονται το 30% των σκαφών παγκοσμίως και το 35% της χωρητικότητας της παγκόσμιας ναυτιλίας — συμπεριλαμβανομένου του 55% των πλοίων που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια και του 35% των δεξαμενόπλοιων, αντιπροσωπεύοντας έτσι το 42% της αξίας του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.

Περισσότεροι από 400 εκατομμύρια επιβάτες διέρχονται κάθε χρόνο από τους λιμένες της ΕΕ.

Πάνω από το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας είναι νηολογημένο υπό σημαία κρατών μελών της ΕΕ και πάνω από το 40% του παγκόσμιου στόλου ελέγχεται από εταιρείες της ΕΕ.

Περίπου 300 δημόσιες αρχές δραστηριοποιούνται στον τομέα της θαλάσσιας επιτήρησης στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της.

Περισσότερες πληροφορίες:

Η ανακοίνωση και περαιτέρω πληροφορίες:http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/integrated_maritime_surveillance/index_en.htm

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ