Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Μερική δικαίωση της Ελλάδας από το Ευρ. Δικαστήριο για τους νέους αμπελώνες

Μερική δικαίωση της Ελλάδας από το Ευρ. Δικαστήριο για τους νέους αμπελώνες
Το Γενικό Δικαστήριο, με απόφαση της 10ης Ιουλίου, ακυρώνει εν μέρει την απόφαση 2012/336/EE της Επιτροπής που εξαίρεσε από την χρηματοδότηση της ΕΕ ορισμένες δαπάνες στον τομέα του οίνου. Επικυρώνει, όμως, την εξαίρεση, για την σταφίδα.
Ο κανονισμός 1290/2005 ορίζει ότι η Επιτροπή αποφασίζει τα ποσά που πρέπει να αποκλειστούν από τη χρηματοδότηση της Ένωσης, όταν διαπιστώνει ότι οι δαπάνες δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ[1].

Με εκτελεστική απόφαση της 22ας Ιουνίου 2012[2], η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαίρεσε από την χρηματοδότηση της ΕΕ ορισμένες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Επιτροπή επέβαλε στην Ελλάδα  χρηματική διόρθωση:
α) 71 505 741,96 ευρώ σχετικά με δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της σταφίδας (έτη 2007, 2008 και 2009) και
Ο κανονισμός 1621/1999 προβλέπει μειώσεις της ελάχιστης αποδόσεως της τάξεως του 50 %.
Η Επιτροπή όμως έκρινε, ότι οι μειώσεις που εφαρμόστηκαν αποσκοπούσαν στην αντιστάθμιση διαρθρωτικών απωλειών αποδόσεως και ήταν υψηλότερες των διαπιστωθεισών ζημιών. Συνεπώς οι επιδοτήσεις είχαν χορηγηθεί χωρίς αξιολόγηση των ζημιών και χωρίς να προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία. Επίσης, ο κίνδυνος της μη συμμορφώσεως με τις κανονιστικές διατάξεις ήταν εξαιρετικώς υψηλός στην περίπτωση της σουλτανίνας και αφορούσε συντριπτική πλειοψηφία των παραδόσεων. Λόγω αδυναμίας επακριβούς υπολογισμού του κινδύνου, η Επιτροπή διατήρησε ποσοστό διορθώσεως 100 % για τη σουλτανίνα και 25 % για την κορινθιακή σταφίδα.

β) 21 336 120 ευρώ σχετικά με δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα του οίνου.

Η Επιτροπή επέβαλε την διόρθωση αυτή λόγω μη συμπληρώσεως του κοινοτικού αμπελουργικού μητρώου[3], με την αιτιολογία ότι η διευθέτηση των παρανόμως φυτευθέντων αμπελώνων  που πραγματοποιήθηκε πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1998, δεν ήταν σύμφωνη με την ρύθμιση του κανονισμού 1493/1999[4].

Η Ελλάδα άσκησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προσφυγή κατά της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής ζητώντας την ακύρωσή της. Η Ελλάδα προέβαλε μεταξύ άλλων αναιτιολόγητη και αυθαίρετη εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών, επικαλούμενη  παραβίαση της αρχής της ασφάλειας του δικαίου και προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας και επεσήμανε τον δυσανάλογο χαρακτήρα της διόρθωσης.

Το Γενικό Δικαστήριο, με την σημερινή του απόφαση, ακυρώνει την εκτελεστική απόφαση 2012/336/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2012, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη, κατά το μέρος που επιβάλλει στην Ελλάδα εξατομικευμένη δημοσιονομική διόρθωση στον τομέα του οίνου. Το Δικαστήριο απορρίπτει τις ενστάσεις της Επιτροπής και θεωρεί ότι δεν μπορεί νομίμως να υποστηριχθεί ότι δημοσιονομική διόρθωση την οποία επέβαλε η Επιτροπή στην Ελλάδα, καθιστά δυνατή τη διευθέτηση των παρανόμως φυτευθέντων αμπελώνων, και υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι ο εν λόγω τρόπος διευθετήσεως επιτρέπεται από οποιαδήποτε νομική πράξη της Ένωσης.

Σχετικά με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της σταφίδας το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Ελλάδας και επομένως επικυρώνει την εξαίρεση (71 505 741,96 ευρώ).


[1] Το άρθρο 3, παράγραφος 1, και το άρθρο 4 του κανονισμού 1290/2005 απαριθμούν τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται με επιμερισμένη διαχείριση μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης, αντιστοίχως, από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ.
[2] Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 20122012/336/EE [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 3838].
[3] Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986  για την κατάρτιση του κοινοτικού αμπελουργικού μητρώου (EU L 208 της 31.7.1986, σελ. 1-4).
[4] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελουργικής αγοράς.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ