Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Τα δικαιολογητικά για την κατασκευή αποθήκης μέσα σε αγροτεμάχιοΜια αίτηση και 8 δικαιολογητικά απαιτούνται προκειμένου ο ενδιαφερόμενος αγρότης να λάβει την απαραίτητη έγκριση για την κατασκευή αγροτικής αποθήκης σε κάποιο από τα αγροτεμάχια τα οποία έχει στην κατοχή του.
Στην περίπτωση κατασκευής λιθόκτιστης κεραμοσκεπούς γεωργικής αποθήκης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πιο λίγα.
Ένα τοπογραφικό, τίτλους ιδιοκτησίας, δήλωση καλλιέργειας, Ε1, παραστατικά διάθεσης ή αποθήκευσης της αγροτικής του παραγωγής είναι κάποια από τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ο ενδιαφερόμενος παραγωγός στη Γενική Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιοχής στην οποία βρίσκεται το αγροτεμάχιο, στο οποίο και θα γίνει η ανέγερση της αποθήκης.
Πιο αναλυτικά, τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπη) (ΑΟΚ-19) της Υπηρεσίας.
2. Οδοιπορικό τοπογραφικό του κτήματος, θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, με τοποθετημένη την αποθήκη στο οποίο αναφέρονται οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης (σε 3πλούν).
3. Αντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας με βεβαίωση Υποθηκοφυλακείου περί της μεταγραφής.
4. Συνημμένη Υπ. Δήλωση (ΑΟΚ-19Α) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
5. Αντίγραφο δήλωσης καλλιέργειας.
6. Αντίγραφο εντύπου Ε1 τελευταίας φορολογικής δήλωσης με θεώρηση Δ.Ο.Υ.
7. Παραστατικά διάθεσης αγροτικής παραγωγής.
8. Κατάσταση, με τα αντίστοιχα παραστατικά, των προς αποθήκευση, προϊόντων, μηχανημάτων, εργαλείων, εφοδίων, φυτοφαρμάκων κλπ.
9. Όψη, κάτοψη, τομή της αποθήκης (3πλούν).

Λιθόκτιστη αγροτική αποθήκη
Στην περίπτωση που η κατασκευή αφορά λιθόκτιστη κεραμοσκεπή γεωργική αποθήκη, τότε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι λιγότερα και αφορούν τα εξής:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπη) (ΑΟΚ-19Β) της Υπηρεσίας.
2. Αντίγραφο δήλωσης κτηματολογίου, ή τοπογραφικό του κτήματος με σημειωμένη τη θέση της αποθήκης σε απόσταση 10 m από τα όρια, στο οποίο αναφέρονται οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης (σε τρία αντίγραφα).
3. Κατάσταση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα αντίστοιχα παραστατικά, των προς αποθήκευση μηχανημάτων, εργαλείων, εφοδίων κλπ.,
4. Αντίγραφο δήλωσης της καλλιέργειας του κτήματος (όπου υπάρχει μητρώο).
5. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

Κοντονής Γιώργος

ΠΗΓΗ : agronews.gr