Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Σε δημόσια διαβούλευση το πόσιμο νερό της Ευρώπης


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε από τις 23 Ιουνίου δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για το πόσιμο νερό, ώστε να διαπιστωθεί αν θα μπορούσαν να γίνουν βελτιώσεις.
Η διαβούλευση αποτελεί σαφή απάντηση στη Right2Water, την πρώτη επιτυχημένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος Janez Potočnik δήλωσε σχετικά: «Η παροχή ασφαλούς πόσιμου νερού καλής ποιότητας σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα της ενωσιακής νομοθεσίας. Πρέπει, ωστόσο, να εξετάσουμε τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας και να απαντήσουμε στους προβληματισμούς που εκφράζονται μέσα από αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος στον οποίο πρωταγωνιστούν οι πολίτες και να εισακουστούν οι προσδοκίες των καταναλωτών και άλλων ενδιαφερομένων όσον αφορά τη μελλοντική νομοθεσία της ΕΕ για το πόσιμο νερό».

Ο αντιπρόεδρος και επίτροπος Διοργανικών Σχέσεων και Διοίκησης Maroš Šefčovič, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία του πλαισίου για τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών (ΕΠΠ), δήλωσε σχετικά: «Η ολοκλήρωση αυτής της πρώτης επιτυχημένης ΕΠΠ, με την Επιτροπή να προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να ανταποκριθεί, δεν ήταν παρά η αρχή της διαδικασίας. Τώρα αρχίζουμε να υλοποιούμε τις υποσχέσεις μας. Πρόκειται για μια επιπλέον απόδειξη του απτού αντικτύπου που μπορεί να έχει μια ΕΠΠ στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων».

Η διαβούλευση θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις απόψεις των πολιτών και των ενδιαφερομένων σχετικά με την ανάγκη και τις πιθανές ενέργειες που θα μπορούσαν να αναληφθούν ώστε να βελτιωθεί η παροχή πόσιμου νερού υψηλής ποιότητας. Οι ερωτήσεις καλύπτουν τομείς όπως είναι το σημερινό επίπεδο ποιότητας του πόσιμου νερού, οι κύριες απειλές για το πόσιμο νερό, οι ανάγκες ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και πιθανές συμπληρωματικές δράσεις που θα μπορούσαν να αναληφθούν σε επίπεδο ΕΕ.

Η διαβούλευση αυτή, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ, είναι ανοικτή έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2014. Τα αποτελέσματα θα συνεισφέρουν σε μια διαδικασία προβληματισμού σχετικά με πιθανές αναγκαίες βελτιώσεις στην οδηγία της ΕΕ για το πόσιμο νερό.

Εκτός από τη διαβούλευση, η Επιτροπή θα ξεκινήσει επίσης σύντομα δομημένο διάλογο ανάμεσα στους ενδιαφερομένους για τη διαφάνεια στον τομέα της ύδρευσης. Πρόκειται για άλλη μία δράση που ακολουθεί την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών. Περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν μέσω http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered.

Το ιστορικό

Στόχος της οδηγίας για το πόσιμο νερό είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στη μόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, μέσω της εξασφάλισης ότι είναι υγιεινό και καθαρό. Η ποιότητα του πόσιμου νερού στην ΕΕ είναι γενικά καλή και το συνολικό επίπεδο εφαρμογής της οδηγίας είναι πολύ υψηλό.

Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίζουν την εκπλήρωση αυτών των στόχων, τα οποία μέτρα δεν πρέπει να επιτρέπουν οποιαδήποτε υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Σύνδεσμος για τη δημόσια διαβούλευση
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm

Για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το επίπεδο εφαρμογής και τους τομείς που απαιτούν προσοχή, όπως η ποιότητα του πόσιμου νερού σε περιοχές με χαμηλά αποθέματα, περιλαμβάνονται στη συγκεφαλαιωτική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην ΕΕ, η οποία εξετάζει τις εκθέσεις των κρατών μελών για την περίοδο 2008-2010:
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ