Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Ενεργοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Υιοθετήθηκε σύμφωνα με τη συνημμένη Ανακοίνωση Τύπου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κείμενο της πρότασης Κανονισμού για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) με προϋπολογισμό 6.396 εκατομμύρια ευρώ, για την περίοδο 2014-2020. Προηγήθηκε στις 16 Απριλίου 2014, η έγκριση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.
Ο Κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας  ορίζει τα χρηματοδοτικά μέτρα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για την  εφαρμογή   της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, σχετικών μέτρων με το δίκαιο της θάλασσας, τη βιώσιμη ανάπτυξη των τομέων αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και αλιείας εσωτερικών υδάτων και της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής.


Στα πλαίσια του νέου Ταμείου  περιλαμβάνονται  συνοδευτικά μέτρα για την  υλοποίηση του συστήματος ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων  και της συλλογής αλιευτικών δεδομένων, που καλύπτονται από την αρχή της   επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των Κρατών - Μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Στα πλαίσια της επιμερισμένης διαχείρισης  από τους πόρους του προϋπολογισμού διατίθενται 4.340,8 εκατ. ευρώ στη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας,  της υδατοκαλλιέργειας, των εσωτερικών υδάτων  και των αλιευτικών περιοχών. Για την εφαρμογή του  ελέγχου  των αλιευτικών δραστηριοτήτων διατίθενται 580 εκατ. ευρώ και για τη συλλογή των αλιευτικών δεδομένων 520 εκατ. ευρώ.


Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική μεταρρυθμίστηκε  με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1380/2013 καθώς και η  Κοινή Οργάνωσης Αγοράς των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με τον Κανονισμό (ΕΕ)1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντίστοιχα.

Οι στόχοι του νέου Ταμείου είναι:

  1. Η προώθηση ανταγωνιστικής, περιβαλλοντικά και οικονομικά, βιώσιμης, κοινωνικά υπεύθυνης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
  2.  Η ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ.
  3. H προώθηση της ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς εδαφικής ανάπτυξης των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
  4.  Η ενίσχυση της ανάπτυξης και της εφαρμογής της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης κατά τρόπο συμπληρωματικό προς την πολιτική συνοχής και την ΚΑλΠ.

Το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας παρουσιάζει ευκαιρίες και ενδιαφέροντα εργαλεία και οι καινοτόμες πτυχές του αποτελούν μια καλή είδηση για τον τομέα.

 Μεταξύ  των νέων μέτρων για τον τομέα της αλιείας είναι η ενίσχυση της καινοτομίας που συνδέεται με τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων, η προστασία της βιοποικιλότητας και  η μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, οι επενδύσεις για τη βελτίωση της προστιθέμενης αξίας των αλιευμάτων και η χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.
Επίσης  η  προώθηση της επαγγελματικής  κατάρτισης,  για τους νέους αλιείς, μέσω της  μαθητείας σε επαγγελματικά αλιευτικά καθώς και  η στήριξη  παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  και η ενίσχυση για την εφαρμογή μέτρων διατήρησης και περιφερειακής συνεργασίας.
 Επίσης, προβλέπεται η στήριξη  νέας επιχειρηματικής  δραστηριότητας σε  αλιείς και υδατοκαλλιεργητές.

Σε επίπεδο προγραμματισμού το Κράτος - Μέλος θα πρέπει να αναπτύξει το δικό του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την προτεραιότητα συγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων δράσεων για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου. Η στήριξη  των παραγωγικών επενδύσεων  στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας,  πρέπει να είναι  συνεπής με το πολυετές  εθνικό στρατηγικό σχέδιο  για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας που θεσπίζεται από τα Κ- Μ, μέχρι τις  30 Ιουνίου 2014.

Η διαδικασία προγραμματισμού θα πρέπει να καλύπτει την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο προγραμματισμός θα πρέπει να συμπληρώνει τις άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  ιδίως την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και τη πολιτική συνοχής.
Για τη μικρή παράκτια αλιεία τα Κράτη Μέλη που έχουν σημαντικό τμήμα παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας θα πρέπει να προσαρτήσουν στο επιχειρησιακό τους πρόγραμμα ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη , την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα αυτής.ΠΗΓΗ:ΠΑΣΕΓΕΣ