Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Ο.Κ. από τους υπ. Γεωργίας για την νέα ΚΑΠ – η σκυτάλη στο ευρωκοινοβούλιο σήμερα

Ο.Κ. από τους υπ. Γεωργίας για την νέα ΚΑΠ – η σκυτάλη στο ευρωκοινοβούλιο σήμερα


Το Συμβούλιο τον Υπουργών Γεωργίας κατά την διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασής του στο Λουξεμβούργο αποφάσισε να μην εναντιωθεί σε ένα σύνολο έντεκα κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του πακέτου μεταρρυθμίσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που εγκρίθηκε πέρυσι. Η σκυτάλη περνά πλέον στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου η οποία πραγματοποιείται στο Στρασβούργο, από χθες Μ. Δευτέρα 14 έως την Μ. Πέμπτη 17 Απριλίου.
Αυτό το πρώτο κύμα των κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμών υλοποιεί σημαντικά στοιχεία της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. «Με τον τρόπο αυτό, η τελευταία δέσμη ρυθμιστικών μέτρων σχετικά με τη νέα ΚΑΠ οριστικοποιήθηκε σήμερα από το Συμβούλιο» δήλωσε ο προεδρεύων του Συμβουλίου υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθ. Τσαυτάρης.

«Στην ουσία, με την ψηφοφορία αυτή, ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και πολύ σύντομα τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους όλο το θεσμικό πλαίσιο της νέας ΚΑΠ (βασικοί κανονισμοί, εξουσιοδοτικές πράξεις, εφαρμοστικοί κανονισμοί), ώστε να ολοκληρώσουν  άμεσα τον τρόπο εφαρμογής της και να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2015. Έτσι οι αγρότες θα μπορούν να γνωρίζουν τις δυνατότητες που παρέχει η νέα μεταρρυθμισμένη γεωργική πολιτική για να λάβουν τις ανάλογες αποφάσεις» είχε τονίσει πριν από την συνεδρίαση ο έλληνας υπουργός.


Οι κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις

Σχετικά με τις 11 κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες συμπληρώνουν τους τέσσερις βασικούς κανονισμούς της νέας ΚΑΠ, που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Μαρτίου 2014, το περιεχόμενο τους αφορά τα εξής:

Κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμός για τη συμπλήρωση του κανονισμού ( ΕΕ ) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (κανονισμός για την αγροτική ανάπτυξη) και τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων (δείτε σχετικά 7637/14 +7637/14 ADD 1 ):

Στον κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη προβλέπονται συνολικά 14 εξουσιοδοτήσεις για τον καθορισμό τεχνικών ρυθμίσεων σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Οι εξουσιοδοτήσεις αφορούν τον ορισμό των νέων γεωργών, ρυθμίσεις για γεωργικές και δασικές επισκέψεις, τα συστήματα ποιότητας και την προώθηση, το περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου βάσει επενδυτικών μέτρων, τη δάσωση, κανόνες για δεσμεύσεις και δραστηριότητες στο πλαίσιο του μέτρου για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα, τη διατήρηση γενετικών πόρων – στη γεωργία και τη δασοκομία, μεθόδους υπολογισμού για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, δεσμεύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων, κανόνες για στήριξη στο πλαίσιο συνεργασίας, τη διάρκεια εμπορικών δανείων σε ταμεία αλληλοβοήθειας, κοινούς κανόνες για επενδυτικά μέτρα και υποδομή ενεργειακής απόδοσης, τον καθορισμό των όρων που εφαρμόζονται στη μετατροπή ή προσαρμογή των δεσμεύσεων βάσει μέτρων που συνδέονται με την έκταση, καθώς και μεταβατικούς κανόνες που δεν καλύπτονται από την ad-hoc βασική πράξη (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ.
 
Κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμός για τη συμπλήρωση του κανονισμού ( ΕΕ ) αριθ. 1306 /2013 ( οριζόντιος κανονισμός ) όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (δείτε σχετικά 7642/14 ):
 
Σκοπός αυτής της πράξης είναι η έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 (οριζόντιος κανονισμός) σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τη βάση για τον υπολογισμό των διοικητικών κυρώσεων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με υποχρεώσεις όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, την αγροτική ανάπτυξη και την πολλαπλή συμμόρφωση· κανόνες σχετικά με την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή την απόρριψη πληρωμής σε περίπτωση μη τήρησης των όρων επιλεξιμότητας στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων ή της αγροτικής ανάπτυξης καθώς και ορισμένους κανόνες όσον αφορά τις υποχρεώσεις σχετικά με τους μόνιμους βοσκότοπους στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης. Επίσης, προβλέπονται ορισμένα μεταβατικά μέτρα προκειμένου να επιτραπεί η ομαλή έναρξη της ισχύος των νέων κανόνων για τη συμπλήρωση του οριζόντιου κανονισμού σε σύγκριση με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο.

Κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμός για τη συμπλήρωση του κανονισμού ( ΕΕ ) αριθ. 1306 /2013 ( οριζόντιος κανονισμός ) όσον αφορά τις δαπάνες για τη δημόσια παρέμβαση (δείτε σχετικά7641/14 7641/14 ADD 1 ):
 
Ο σκοπός αυτής της κατ 'εξουσιοδότηση πράξης, για τη συμπλήρωση του οριζόντιου κανονισμού, είναι να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τους κανόνες που αφορούν τις δαπάνες για τη δημόσια παρέμβαση.

Κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμός για τη συμπλήρωση του κανονισμού ( ΕΕ ) αριθ. 1306 /2013 ( οριζόντιος κανονισμός ) όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ(δείτε σχετικά 7640/14 7640/14 ADD 1 ):
Ο σκοπός αυτής της κατ 'εξουσιοδότηση πράξης, για τη συμπλήρωση του οριζόντιου κανονισμού, είναι η θέσπιση διατάξεων που αφορούν τους κανόνες, τις παρεκκλίσεις και τα μεταβατικά μέτρα σχετικά με τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση των γεωργικών ταμείων, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ.

Κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμός για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού (δείτε σχετικά 7646/14 7646/14 ADD 1 ):

Αυτή η κατ 'εξουσιοδότηση πράξη συμπληρώνει τον κανονισμό για τις άμεσες ενισχύσεις και προβλέπει περαιτέρω κανόνες σε σχέση με ορισμένες γενικές διατάξεις, το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, την ενίσχυση για τους γεωργούς που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού/πρασίνισμα ενισχύσεων), την ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας που ξεκινούν τη γεωργική τους δραστηριότητα, την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη, την ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι και σε σχέση με τις απαραίτητες κοινοποιήσεις όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Το νέο σκέλος για τον οικολογικό προσανατολισμό στο μελλοντικό σύστημα των άμεσων ενισχύσεων θα εξασφαλίζει συνολικά ότι η γεωργία της ΕΕ βασίζεται σε πρακτικές που εκτείνονται πέραν των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης και παρέχουν επιπλέον περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη. Οι απαιτήσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού όπως καθορίζονται στη βασική πράξη είναι γενικευμένες (εφαρμόζονται σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο για όλους τους δικαιούχους) και προβλέπουν μη συμβατικές δράσεις οι οποίες εκτείνονται πέραν της πολλαπλής συμμόρφωσης. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται η διαφοροποίηση των καλλιεργειών, η συντήρηση των ευαίσθητων μόνιμων βοσκότοπων και η εξασφάλιση ότι η αναλογία μόνιμων βοσκοτόπων δεν μειώνεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% και οι περιοχές οικολογικής εστίασης κατά ποσοστό 5% των αρόσιμων εκτάσεων. Η νέα συνολική δέσμη μέτρων οικολογικού προσανατολισμού της ΚΓΠ (πολλαπλή συμμόρφωση, πράσινες άμεσες ενισχύσεις και περιβαλλοντικά μέτρα αγροτικής ανάπτυξης) οδηγεί σε σαφώς πιο πράσινη ΚΓΠ από την τρέχουσα. Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής της εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης παρέχουν περαιτέρω αποσαφήνιση όσον αφορά τις πρακτικές οικολογικού προσανατολισμού σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αρχές που καθορίζονται στη βασική πράξη.

Κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμός για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/ 2009 και του κανονισμού ( ΕΕ ) αριθ. 1307 /2013 ( κανονισμός για τις άμεσες ενισχύσεις) όσον αφορά τη βάση υπολογισμού των μειώσεων που εφαρμόζονται στους γεωργούς από τα κράτη μέλη λόγω της γραμμικής μείωσης των ενισχύσεων το 2014 και της δημοσιονομικής πειθαρχίας για το ημερολογιακό έτος 2014 (δείτε σχετικά 7656 /14 ):

Ο κανονισμός προβλέπει μια γραμμική μείωση των άμεσων ενισχύσεων σε σχέση με το 2014 και προσαρμογή για λόγους δημοσιονομικής πειθαρχίας στο πλαίσιο του κανονισμού για τις άμεσες ενισχύσεις.
 
Κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμός για τη συμπλήρωση του κανονισμού ( ΕΕ ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ ) μέσω τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 σε σχέση με νέα μέτρα στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα (δείτε σχετικά 7636/14 ):

Ο σκοπός αυτής της κατ 'εξουσιοδότηση πράξης είναι ο καθορισμός κανόνων σχετικά με τρία νέα στοιχεία που εισάγονται μέσω της μεταρρύθμισης του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ αναφορικά με τα εθνικά προγράμματα ενίσχυσης του αμπελοοινικού τομέα. Πρόκειται για ένα επιμέρους μέτρο του μέτρου προώθησης του οίνου στα κράτη μέλη, ένα μέτρο για την καινοτομία στον αμπελοοινικό τομέα και την επέκταση του μέτρου για την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή των αμπελώνων, ώστε να καλύπτει την αναφύτευσή τους μετά από υποχρεωτική εκρίζωση για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους.

Κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμός για τη συμπλήρωση του κανονισμού ( ΕΕ ) αριθ. 1308 /2013 (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) και τον κανονισμό ( ΕΕ ) αριθ. 1306 /2013 ( οριζόντιος κανονισμός ) με την τροποποίηση του κανονισμού ( ΕΕ ) αριθ. 543/2011 όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (δείτε σχετικά 7658/14 ):

Ο σκοπός αυτής της κατ 'εξουσιοδότηση πράξης είναι η θέσπιση κανόνων όσον αφορά τα στοιχεία που εισήγαγε η νέα ενιαία ΚΟΑ όσον αφορά τα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών και το σύστημα τιμής εισόδου, η επέκταση δύο διατάξεων ήδη σε ισχύ στο πλαίσιο του καθεστώτος δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και η αποσαφήνιση των κανόνων σχετικά με ορισμένα κριτήρια αναγνώρισης, καθώς και η καθιέρωση μηχανισμού κλιμακούμενων κυρώσεων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα κριτήρια αναγνώρισης.

Κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμός για τη συμπλήρωση του κανονισμού ( ΕΕ ) αριθ. 1308 /2013 (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών (δείτε σχετικά 7654/14 ):

Ο σκοπός αυτής της κατ 'εξουσιοδότηση πράξης είναι :
- Να ενσωματωθούν οι διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ ( κανονισμός (ΕΚ ) αριθ. 1234/2007), όσον αφορά τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών που θα καταργηθεί
- Να ενσωματώσει τα νέα στοιχεία εισάγονται για τα εν λόγω προγράμματα εργασίας ο νέος ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ ( κανονισμός ( ΕΕ ) αριθ. 1308/2013 Αυτά τα προγράμματα θα μπορούσαν στο εξής να καλύψουν τους τομείς « της παρακολούθησης και της διαχείρισης της αγοράς στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών», «της βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της καλλιέργειας ελαιοδένδρων μέσω του εκσυγχρονισμού» και «της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζουν οι οργανώσεις των δικαιούχων προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών»
- Να συμπεριλάβει, υπό τη μορφή κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 867/2008 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότησή τους βάσει του νέου ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ.

Κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμός για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308 /2013 ( ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα για τα οποία χορηγούνται ενισχύσεις για την ιδιωτική αποθεματοποίηση (δείτε σχετικά 7648/14 7648/14 ADD 1 )
 
Ο σκοπός αυτής της κατ 'εξουσιοδότηση πράξης είναι να ορίσει πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά προϊόντος για τον κλωστικό λίνο, τα τυριά με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που παράγεται από αγελαδινό γάλα. Τα προϊόντα αυτά θα καταστούν επιλέξιμα για ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμός που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308 /2013 (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 288 /2009 όσον αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης για συνοδευτικά μέτρα στο πλαίσιο καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία (δείτε σχετικά 7657/14 ):
 
Στο πλαίσιο της ΚΓΠ 2020, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων προβλέπει ότι τα συνοδευτικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση ενωσιακής ενίσχυσης. Σκοπός αυτής της παρούσας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης είναι να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες, τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια και άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επιλεξιμότητα των συνοδευτικών μέτρων για την ενωσιακή συγχρηματοδότηση.

Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υιοθετήσει ένα δεύτερο κύμα κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων μετά την ολοκλήρωση των διασικασιών για το πρώτο από το Ευρωκοινοβούλιο.ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ