Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Πρόσκληση για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ 
Τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του Μέτρου 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», καλεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Μέσω του προγράμματος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών–πουλερικών, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.

Δικαιούχοι προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ., επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ καθώς και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, στα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) αριθ. 229/2013.


Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω Μέτρο καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του Π.Α.Α. της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων και δύνανται, εάν το επιθυμούν, να ξεκινήσουν τις εργασίες υλοποίησης με δική τους ευθύνη, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr , όπου θα λάβουν πρωτόκολλο προκειμένου για την εμπρόθεσμη ή μη κατάθεση αυτής, καθώς και της έντυπης μορφής της στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ., η οποία δύναται να υποβληθεί και ταχυδρομικώς.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω:
 του συστήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης "1540" του Υπ.Α.Α.Τ. ,
 της Υπηρεσίας Ψηφιακών Αιτημάτων του Υπ.Α.Α.Τ. και
 των Διαδικτυακών τόπων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Αναλυτικές λεπτομέρειες

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%A8%CE%92-3%CE%A1%CE%A4

Αλέξανδρος Μπίκας

mpikas@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ