Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Διευκρινήσεις για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, από την Commission

Σε τι συνίσταται το «ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο»; Ποια η σχέση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής με τις αναπτυσσόμενες χώρες, την υγεία των ζώων και τις αμυντικές δαπάνες; Πώς με επηρεάζει η Κοινή Αγροτική Πολιτική, εφόσον δεν ασχολούμαι με τη γεωργία; Και -τέλος- ποιος αποφασίζει για τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ και με τι ποσοστό συμμετέχει η Ελλάδα;
Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα μπορούν να αναζητηθούν στο επισυναπτόμενο έγγραφο με τίτλο "Συχνές ερωτήσεις για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και τη γεωργία στην Ευρώπη", το οποίο εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την πολιτική της συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2013.

Η συμφωνία αυτή αφορά τέσσερις βασικούς κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική: τους κανονισμούς για (I) τις άμεσες ενισχύσεις, (II) την ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ), (III) την αγροτική ανάπτυξη και (IV) έναν οριζόντιο κανονισμό για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο της ΚΓΠ. Στόχος είναι η διασφάλιση της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων, η διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και η προώθηση της ισορροπημένης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών σε όλη την ΕΕ.

Η νέα Κοινή γεωργική Πολιτική, που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, θα είναι:
  • πιο δίκαιη: Οι άμεσες ενισχύσεις θα κατανέμονται με πιο ισότιμο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των περιφερειών και μεταξύ των αγροτών.
  • ενισχυτική ως προς τη θέση των αγροτών στο πλαίσιο της διατροφικής αλυσίδας: Ο προσανατολισμός της ευρωπαϊκής γεωργίας προς την αγορά θα συνοδεύεται από τη χορήγηση νέων μέσων στους αγρότες, τα οποία θα τους επιτρέψουν να καταστούν αξιόπιστοι παράγοντες στη διατροφική αλυσίδα.
  • πιο πράσινη: Κάθε κράτος μέλος, κάθε περιοχή, κάθε αγρότης θα συμβάλουν στην πρόκληση της βιωσιμότητας και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, με μέτρα απλά που έχουν διαπιστωμένα θετικό αντίκτυπο. Μεταξύ των ετών 2014 και 2020 θα επενδυθεί ποσό άνω των 100 δισεκ. ευρώ το οποίο θα συνδράμει τη γεωργία στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ποιότητας του εδάφους και των υδάτων, της βιοποικιλότητας και της κλιματικής αλλαγής.
  • περισσότερο αποτελεσματική και διαφανής: Τα μέσα της ΚΓΠ θα επιτρέπουν σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ να εκπληρώνει τους κοινούς στόχους με τρόπο αποτελεσματικό και ευέλικτο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των 28 κρατών μελών.

Το ιστορικό

Η ΚΓΠ ξεκίνησε το 1962, δίνοντας στους γεωργούς της Ευρώπης τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Κύριοι στόχοι της είναι να εξασφαλίσει δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς και ασφαλή τρόφιμα που παρέχονται σε σταθερή βάση και σε προσιτές τιμές στους καταναλωτές.

Οι Ευρώπη έχει 12 εκατομμύρια γεωργούς και το μέσο μέγεθος μιας γεωργικής εκμετάλλευσης είναι γύρω στα 15 εκτάρια – συγκριτικά, οι ΗΠΑ έχουν 2 εκατομμύρια γεωργούς και το μέσο μέγεθος μιας γεωργικής εκμετάλλευσης είναι 180 εκτάρια. Οι αγροτικές περιοχές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 77% της επικράτειας της ΕΕ και φιλοξενούν περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δείτε εδώ την πολιτική συμφωνία για ένα νέο προσανατολισμό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής:

Δείτε, επίσης: Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ: Επεξήγηση των βασικών στοιχείων
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ