Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Ενημέρωση της ΠΑΣΕΓΕΣ για τις Ομάδες Παραγωγών
Οι όποιες νέες ρυθμίσεις δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνουν τις ήδη υφιστάμενες και λειτουργούσες Ομάδες, για τις οποίες πρέπει να υφίστανται λειτουργικές και πλήρεις μεταβατικές ρυθμίσεις που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την πενταετία και να αναγνωριστούν ως Ομάδες Παραγωγών, σύμφωνα με σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κοινοποιήθηκε με αναλυτική εγκύκλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ σε όλες τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις Μέλη της.
Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

ΠΑΣΕΓΕΣ

Υπηρεσία : Δικαστικού
 
Αρμόδια : Α. Μητροπούλου - ΔικηγόροςΓνωμοδότηση ΝΣΚ 132/2013 με θέμα : “Η Ομάδα Παραγωγών “ΑΣ Νέα Γη» προαναγνωρίστηκε το 2007 σύμφωνα με τον κανονισμό 2200/1996 και την ΥΑ 294865/11-7-2006 και υποχρεούτο στη λήξη της πενταετίας να αναγνωριστεί ως Οργάνωση Παραγωγών(ΟΠ). Στο διάστημα αυτό όμως, επήλθαν αλλαγές και τροποποιήσεις στην εθνική νομοθεσία με τις ΚΥΑ 266355/11-2-2009 και 3568/93548/13-9-2012, ως προς τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό μελών και ενόψει αυτού, ερωτάται αν για την αναγνώριση αυτής της Ομάδας Παραγωγών, ως Οργάνωσης Παραγωγών, εφαρμόζονται οι διατάξεις, ως προς τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό μελών που ίσχυαν κατά την προαναγνώριση ή αυτές που ισχύουν σήμερα.”

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την 132/2012 γνωμοδότηση του, η οποία έγινε δεκτή από τον κ. Υπουργό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εδέχθη ότι, οι Ομάδες Παραγωγών στις οποίες είχε χορηγηθεί προαναγνώριση με βάση τον Κανονισμό (Ε.Κ) 2200/1996 και την ΚΥΑ 294865/11.7.2006 και οι οποίες ομάδες υλοποιούν εγκεκριμένα σχέδια, αναγνωρίζονται με τη λήξη της πενταετίας ως Οργανώσεις Παραγωγών με βάση τον ελάχιστο αριθμό μελών και την ελάχιστη εμπορεύσιμη ποσότητα παραγωγής, που απαιτούνταν κατά το χρόνο της προαναγνώρισης τους, ενώ για τις Ομάδες Παραγωγών, στις οποίες χορηγείται προαναγνώριση από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ 266355/11.2.2009 (και η ΚΥΑ 2568/93548/ 13.9.2012) και εφεξής, εφαρμόζονται τα νέα ελάχιστα όρια μελών και εμπορεύσιμης ποσότητας παραγωγής που ορίζονται σε αυτές.

Συγκεκριμένα, στον γεωργικό τομέα, ο κοινοτικός νομοθέτης, αλλά και η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση, οφείλει να λάβει υπόψη της ότι, παρεμβαίνει σε οικονομικό πεδίο έντονου ανταγωνισμού και οι παρεμβάσεις της πρέπει κατά κανόνα να είναι ήπιες και να μην ανακύπτουν βασικά στοιχεία στα οποία οι οικονομικοί παράγοντες στηρίζουν την δραστηριότητα τους. Ο κοινοτικός νομοθέτης οφείλει επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη διαμορφωμένες καταστάσεις, προσδοκίες, δικαιώματα, να περιλαμβάνει πλήρεις και λειτουργικές μεταβατικές ρυθμίσεις για την ομαλή προσαρμογή των δραστηριοποιούμενων στον αντίστοιχο τομέα στο νέο καταστατικό πλαίσιο.

Ο κοινοτικός νομοθέτης -έθεσε μεταξύ άλλων- τις δύο γενικά απαιτούμενες προϋποθέσεις για την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών, δηλαδή ένα ελάχιστο αριθμό μελών και μία ελάχιστη εμπορευόμενη ποσότητα. Αντίστοιχα όρισε και για την προαναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών των εγκεκριμένων σχεδίων προαναγνώρισης, οδηγεί συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων, στην αναγνώριση τους, ως Οργανώσεων Παραγωγών.

Ο κοινοτικός νομοθέτης όμως, ανέθεσε τη ρύθμιση του ελάχιστου αριθμού μελών και της ελάχιστης εμπορεύσιμης ποσότητας στα αντίστοιχα κράτη μέλη, λόγω της έντονης ιδιομορφίας του γεωργικού τομέα κάθε κράτους και των υπαρκτών διαφορετικών τοπικών καλλιεργητικών συνθηκών. Άρα, αφού η κοινοτική νομοθεσία δεν επιβάλλει ένα ελάχιστο αριθμό μελών για την αναγνώριση ή προαναγνώριση, μπορεί η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση με τροποποίηση της εκάστοτε ισχύουσας ΚΥΑ, να αυξήσει ή να μειώσει τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό μελών, έχει  δηλαδή ο εθνικός νομοθέτης μια ευρύτατη διακριτική ευχέρεια στον καθορισμό των απαιτούμενων ελάχιστων μελών για τη νόμιμη συγκρότηση της Ομάδας και της Οργάνωσης Παραγωγών.

Η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση, με συμπληρωματικά εθνικά μέτρα (ΚΥΑ 2007, 2009 και 2012) άσκησε την ως άνω αρμοδιότητα της, προσδιορίζοντας κατά τρόπο και κατά προϊόν τα ελάχιστα μέλη που απαιτούνται για την αναγνώριση (και προαναγνώριση) των Οργανώσεων και των Ομάδων Παραγωγών καθώς και την ελάχιστη εμπορευόμενη ποσότητα και θέσπισε μεταβατικές διατάξεις για τις υφιστάμενες ήδη Ομάδες Παραγωγών στο άρθρο 30 παρ. 4 της ΚΥΑ 266355 /  01.04.2009 και στο άρθρο 30 της ΚΥΑ 3568/93548/ 13.09.2012.

Η ερμηνευτική προσέγγιση της φράσης του άρθρου 30 παρ. 4 της ΚΥΑ του 2009 ότι “Οι Ομάδες Παραγωγών, στις οποίες έχει χορηγηθεί προαναγνώριση δυνάμει του Καν(ΕΚ) 2200/1996 εξακολουθούν να επωφελούνται από το καθεστώς της προαναγνώρισης” και του άρθρου 30 της ΚΥΑ του 2012 ότι “Οι Ομάδες Παραγωγών, στις οποίες έχει χορηγηθεί προαναγνώριση δυνάμει του Καν(ΕΚ) 2200/1996 και υλοποιούν εγκεκριμένα σχέδια αναγνώρισης εξακολουθούν  να υφίστανται μέχρι την ολοκλήρωση αυτών”, πρέπει να γίνει με βάση το σκοπό  που επεδίωξε ο εθνικός νομοθέτης.

Ο σκοπός αυτός οριοθετείται από τις ακόλουθες παραδοχές: Δεν αμφισβητείται ότι ο εθνικός νομοθέτης κάνοντας χρήση της ευρύτατης διακριτικής εξουσίας που διαθέτει κατά τη διάρκεια της πενταετίας που μεσολαβεί από την προαναγνώριση έως την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών, ως Οργανώσεων Παραγωγών, δεν υποχρεούται να διατηρήσει τα ίδια ελάχιστα όρια, ούτε ως προς τα μέλη, ούτε ως προς την εμπορευόμενη ποσότητα.

Οφείλει όμως, ο εθνικός νομοθέτης, στο πλαίσιο της ευνομούμενης πολιτείας, αυξάνοντας τον αριθμό των ελάχιστων απαιτούμενων μελών, κατά τη διάρκεια της πενταετίας που μεσολαβεί από την προαναγνώριση έως την αναγνώριση, να λάβει υπόψη του τις βασικές προϋποθέσεις στις οποίες στήριξαν τη δράση τους οι ήδη ενταχθείσες στο καθεστώς της προαναγνώρισης Ομάδες.

Οφείλει ακόμη να λάβει υπόψη του, ο εθνικός νομοθέτης, αφενός μεν, τις ήδη διαμορφωμένες καταστάσεις που εξελίσσονται με τα δεδομένα της αρχικής θέσπισης της ρύθμισης, αφετέρου δε, να μην ανατρέχει στο παρελθόν, ανατρέποντας ουσιώδεις ρυθμίσεις, όπως είναι ο αριθμός των συνεταίρων/ μελών που συναπαρτίζουν την Ομάδα, αφού κατά βασική αρχή του δικαίου οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδει η Διοίκηση δεν έχουν κατ' αρχήν αναδρομικό χαρακτήρα και δεν καταλαμβάνουν σχέσεις του παρελθόντος, η δε αναδρομικότητα είναι δυνατή μόνο αν προβλέπεται από την εξουσιοδοτική διάταξη.

Συνεπώς, οι όποιες νέες ρυθμίσεις, στο πεδίο εφαρμογής τους, δεν μπορεί παρά να συμπεριλάβουν  τις εφεξής προαναγνωριζόμενες Ομάδες, και όχι τις ήδη υφιστάμενες και λειτουργούσες, με δεδομένο νομικό πλαίσιο, προαναγνωρισμένες Ομάδες, για τις οποίες πρέπει να υφίστανται λειτουργικές και πλήρεις μεταβατικές ρυθμίσεις που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την πενταετία και να αναγνωριστούν ως Ομάδες Παραγωγών.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ