Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Ειδικές άδειες αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών για το 2014Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την αριθ. 5088/78186/25-06-2013 Υ.Α. , ΑΔΑ : ΒΛ41Β-8ΛΥ / (ΦΕΚ 1680 / Β / 9-7-2013 ), ρυθμίζεται η αλιεία των μεγάλων πελαγικών ψαριών (ερυθρός τόνος, μακρύπτερος τόνος και ξιφίας).
Συνεπώς οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, που πληρούν τις προϋποθέσεις της Υ.Α. και επιθυμούν να εφοδιαστούν με Ειδική Άδεια Αλιείας των ειδών αυτών για το έτος 2014 παρακαλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του Τμήματος Αλιείας (Πανεπιστημίου 173, Πάτρα) προκειμένου να καταθέσουν τη σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι την 20η Αυγούστου 2013.
 
Ειδικές Άδειες χορηγούνται μία ανά πλοιοκτήτη και μόνο σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που:
 • Είναι εφοδιασμένα με τα αλιευτικά εργαλεία : παρασυρόμενα παραγάδια (LLD), συρτή (LTL), πετονιές (LHP, LHM) και γρι -γρι (PS). Ειδικότερα για το εργαλείο γρι-γρι δεν χορηγείται Ειδική Άδεια για ξιφία.
 • Έχουν εγκατεστημένα και σε λειτουργία VMS και ERS (εφόσον έχουν την υποχρέωση).
 
Ειδική Άδεια τόνου χορηγείται σε σκάφη ολικού μήκους μεγαλύτερου των 9,0 μέτρων που έχουν εφοδιαστεί με άδεια καταχώρησης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και πού δεν φέρουν τα εργαλεία βιντζότρατα (SB) και μηχανότρατα (OTB).
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα Αλιείας). Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα Ημερολόγια Αλιείας προκειμένου να ελεγχθεί η αλιευτική παραγωγή.
 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας αλιείας του σκάφους.
 3. Ακριβές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού καταμέτρησης, άδειας εκτέλεσης πλόων ή πρωτόκολλου γενικής επιθεώρησης και εγγράφου εθνικότητας (όπου υπάρχει).
 4. Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη για το επάγγελμα το οποίο ασκεί. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι συνταξιούχος θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ο φορέας συνταξιοδότησης και η απασχόληση βάσει της οποίας συνταξιοδοτήθηκε.
 5. Φορολογική Δήλωση (έντυπο Ε1, Ε3, Ε5) οικον. έτους 2013, αν έχει υποβληθεί.
 6. Αποδεικτικά ασφαλιστικού φορέα (βιβλιάριο υγείας θεωρημένο για το έτος 2013 ή βεβαίωση ασφάλισης).
 7. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 
Ειδικά οι αιτήσεις που αφορούν ερυθρό τόνο θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ότι δεν συνταξιοδοτείται εκτός εάν ο συνταξιούχος συμπλοιοκτήτης επαγγελματικού σκάφους κατέχει ποσοστό του σκάφους μέχρι 20%.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο ατομικής άδειας αλιείας πλοιοκτήτη σε ισχύ και βεβαίωση αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το χρόνο πρώτης έκδοσης της άδειας [σε περίπτωση που αυτό δεν φαίνεται από την άδεια].
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ