Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Υποχρεωτική ασφάλιση των εργατών γηςΥποχρεωτικός τρόπος αµοιβής και ασφάλισης εργατών γης


Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 540 Β’ 7-3-2013) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που δίνει την ευκαιρία στους εργάτες γης να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ, ακόµη κι αν έχουν µία ηµέρα ασφάλισης µε Εργόσηµο για το έτος 2012. Σύµφωνα µε τον νόµο από 1-9-2011 το εργόσηµο, αποτελεί υποχρεωτικό τρόπο αµοιβής των εργατών γης και ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται αποκλειστικά, µε βάση τις αµοιβές που έχουν λάβει µε ΕΡΓΟΣΗΜΟ.
Επειδή, κατά την εφαρµογή του µέτρου του εργόσηµου το 2012 δηµιουργήθηκαν προβλήµατα, διότι πολλοί εργοδότες και εργάτες γης δεν το χρησιµοποίησαν, εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση, σύµφωνα µε την οποία: οι εργάτες γης που ήσαν εγγεγραµµένοι το έτος 2011 στα Μητρώα Ασφαλισµένων του ΟΓΑ, ασφαλίζονται για ολόκληρο το έτος 2012 µε καταβολή των αντίστοιχων
ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει, βάσει των αµοιβών τους µε εργόσηµο, εντός του έτους αυτού λιγότερες των 150 ηµερών εργασίας. Οι παρακρατηθείσες εισφορές µέσω εργοσήµου συµψηφίζονται µε τις ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισµένου, για το ίδιο έτος.

Για το σκοπό αυτό ο ΟΓΑ θα αποστείλει ειδοποιήσεις προς τους ενδιαφερόµενους τον Απρίλιο 2013, για την καταβολή των υπολειπόµενων ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2012.

"Ενηµερώνουµε ότι, µέχρι την αποστολή των ειδοποιήσεων από τον ΟΓΑ, όσοι εργάτες γης µέσα στο έτος 2012 πραγµατοποίησαν µέσω εργοσήµου λιγότερες από 150 ηµέρες εργασίας µπορούν να απευθυνθούν στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ, του τόπου κατοικίας τους, προκειµένου να πληροφορηθούν το ποσό των εισφορών που πρέπει να καταβάλουν µέσω Αγροτικής Τράπεζας, µε το ειδικό έντυπο ΑΤΕ (ΚΜΠ 639).

Επισηµαίνουµε ότι, οι εργάτες γης που θα καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές
εισφορές για το έτος 2012 θα έχουν δικαίωµα για άµεση χορήγηση βιβλιαρίου υγείας
και ειδικά οι εργάτες γης υπήκοοι τρίτων χωρών θα λάβουν σχετική βεβαίωση για
ανανέωση της άδειας διαµονής τους.

Οι εργάτες γης που δεν πραγµατοποίησαν ούτε µία ηµέρα εργασίας µε εργόσηµο δεν
θα είναι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ για το 2012", αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ