Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Δ.Α.Ο.Κ. Περ.Ενότητας Άρτας:Απογραφή αγροτικών μηχανημάτωνΗ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, αρμόδια για την χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων στο Νομό, πληροφορεί τα εξής: Σύμφωνα με την Υπ. Απόφ. με αριθμό πρωτ. Γ3Β1498/126349/12-12-2012 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3511/Β/31-12-2012 «Τροποποίηση της θπ΄αριθμ.οικ.11337/Γ3Β/2365/27-05-09(ΦΕΚ1146/Β/09) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων «Απογραφή Αγροτικών Μηχανημάτων» όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση υπ’ αριθμ. Οικ.14924/γεβ/3789/23-12-2010 (ΦΕΚ/Β΄/10) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων επιτρέπεται η εισαγωγή καθώς και η ταξινόμηση μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων με άδεια κυκλοφορίας από άλλη χώρα μέλος της Ε.Ε., ήδη εγκεκριμένου τύπου από την Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών έργων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού, χωρίς κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέχρι τις 31-12-2013.
Παρακαλούνται όπως οι ενδιαφερόμενοι που προτίθενται να εισάγουν μεταχειρισμένα γεωργικά μηχανήματα για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στο γραφείο 4 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Φλέμιγκ 6, 47100 Άρτα, τηλ.: 26813 64458.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ