Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Αλλαγές στο ενισχυόμενο κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά

Αλλαγές στο ενισχυόμενο κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά

Αλλαγές στο ενισχυόμενο κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά

Μειώνεται κατά 10% το συνολικό διαμορφούμενο ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, για σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης των 500 KW λόγω οικονομιών κλίμακας. Αντίστοιχα το συνολικό διαμορφούμενο κόστος αυξάνεται κατά 10% για σταθμούς ισχύος μικρότερης των 20 KW.
Οι παραπάνω αλλαγές προβλέπονται στην με αριθμό 39433 υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2691/Β/4 – 10 – 2012, σύμφωνα με την οποία τροποποιείται το άρθρο 1ο της υπ’ αριθ. 26430 (ΦΕΚ1915/Β/15−6−2012) «Καθορισμός ενιαίου ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια» απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως εξής:
  • Καθορίζεται ενιαίο ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωση τους, με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που περιέχεται στην εν λόγω απόφαση.
  • Στο ανωτέρω κόστος προστίθεται, ανώτερο επιχορηγούμενο κόστος 0,45 ευρώ/Wp για λοιπές σταθερές δαπάνες (σύνδεση ΔΕΗ, οικίσκο, χωματουργικά, περίφραξη κ.λπ.).
  • Η περίοδος υλοποίησης καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής αίτησης ενεργοποίησης σύνδεσης με τη ΔΕΗ και αν αυτή δεν είναι διαθέσιμη, από την ημερομηνία ενεργοποίησης σύνδεσης με τη ΔΕΗ.
 
Επίσης, τροποποιείται το άρθρο 2ο της προηγούμενης απόφασης ως εξής: Για τα επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν συνδεθεί με τη ΔΕΗ μέχρι το πέρας του 1ου εξαμήνου του 2012 και εντάσσονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 χωρίς τη συνδρομή των διατάξεων του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012, το ενισχυόμενο κόστος κατά την υπαγωγή και την ολοκλήρωση στο εξής, καθορίζεται με τις τιμές του 1ου εξαμήνου του 2012.
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ