Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Σε μία μέρα η άδεια για στάβλους σύμφωνα με νόμο του 2012

Σε μία μέρα η άδεια για στάβλους σύμφωνα με νόμο του 2012

Σε μία μέρα θα είναι δυνατόν οι μικρομεσαίοι κτηνοτρόφοι να στήνουν τις εγκαταστάσεις τους για την εκτροφή των ζώων τους. Αυτό προβλέπουν ο Νόμος 4067/2012 και η σχετική του εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με τις διατάξεις αυτές ανοίγει ο δρόμος για όσους θέλουν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία έχοντας το πλεονέκτημα της λιγότερης γραφειοκρατία και του χαμηλότερου κόστους.
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος που θέλει να κάνει μικρές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
1. «Πρόχειρα καταλύματα» που είναι οι κατασκευές χωρίς φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα ή δομική ξυλεία. Κατασκευάζονται από πέτρες, τσιμεντόλιθους, ξύλα, κλαδιά, λαμαρίνες κ.λπ.
2. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου βάσει εγκεκριμένων τύπων κατασκευής, για τις οποίες χρειάζεται πιστοποίηση της κατασκευάστριας εταιρείας ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται βάσει εγκεκριμένων προτύπων κατασκευής μέχρι 300 τ.μ., στις οποίες χρειάζεται η επίβλεψη μηχανικού για την κατασκευή και πιστοποίηση.
Με τον νέο νόμο δημιουργείται υπηρεσία μιας στάσης. Είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους περιφερειακών ενοτήτων, εντός των ορίων των οποίων είναι εγκατεστημένες οι κτηνοτροφικές μονάδες. Αλλάζει επίσης η διαδικασία αδειοδότησης. Πιο συγκεκριμένα ο κτηνοτρόφος θα παίρνει προσωρινή άδεια, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να τηρήσει τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων και στη συνέχεια η αδειοδοτούσα αρχή θα προβαίνει σε ελέγχους.
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι
Tα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι, ανά κατηγορία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, είναι:
1. Πρόχειρα καταλύματα: Ο ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας όπου ανήκει φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:
Αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εκφρασμένη σε αριθμό εκτρεφομένων ζώων, η γεωγραφική θέση της μονάδας με συντεταγμένες αναφοράς και η διεύθυνση επικοινωνίας του.
Δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των προβλεπομένων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (όπου απαιτούνται με βάση τη δυναμικότητα της εγκατάστασης).
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3γ του ν.4056/2012.
Η διεύθυνση χορηγεί στον ενδιαφερόμενο αυθημερόν προσωρινή άδεια εγκατάστασης, η οποία έχει ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων λειτουργίας της εγκατάστασης.
Σε έναν μήνα από την υποβολή της αίτησης Επιτροπή Σταβλισμού κάνει αυτοψία και ελέγχει τον φάκελο λοιπών αδειοδοτήσεων και δικαιολογητικών. Η αρμόδια διεύθυνση εκδίδει ή απορρίπτει την άδεια εγκατάστασης.
2. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου βάσει εγκεκριμένων τύπων κατασκευής.
Ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας όπου ανοίγει φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:
Αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εκφρασμένη σε αριθμό εκτρεφομένων ζώων, η γεωγραφική θέση της μονάδας, η διεύθυνση επικοινωνίας του.
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4γ του ν.4056/2012.
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α΄.
Εκθεση γεωτεχνικού συμβούλου, που περιγράφει την ικανοποίηση των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Η διεύθυνση χορηγεί στον ενδιαφερόμενο αυθημερόν προσωρινή άδεια εγκατάστασης η οποία έχει ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων λειτουργίας της εγκατάστασης.
Οταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και 30 μέρες μετά τη μεταφορά των ζώων στην εγκατάσταση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην ίδια διεύθυνση φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει:
• Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος
• Προσωρινή άδεια εγκατάστασης
• Πιστοποιητικό τήρησης του τύπου κατασκευής.
Σε τρεις μήνες μετά την υποβολή της πρώτης αίτησης γίνεται αυτοψία από την Επιτροπή Σταβλισμού, η αρμόδια διεύθυνση αναζητά διάφορα άλλα απαραίτητα έγγραφα και αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης.
Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται βάσει εγκεκριμένων προτύπων κατασκευής μέχρι 300 τ.μ., ο ενδιαφερόμενος ακολουθεί τα ίδια βήματα με εκείνα της δεύτερης κατηγορίας και επιπλέον θα πρέπει στη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας όπου ανήκει να υποβάλει με τον φάκελό του:
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α΄.
'Η δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β'.
Η διεύθυνση χορηγεί στον ενδιαφερόμενο αυθημερόν, προσωρινή άδεια εγκατάσταση η οποία έχει ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων λειτουργίας της εγκατάστασης.
Οταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και 30 μέρες πριν μεταφέρει τα ζώα του σε αυτήν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην ίδια διεύθυνση τα ίδια δικαιολογητικά με εκείνα της δεύτερης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Σε τρεις μήνες μετά την υποβολή της πρώτης αίτησης γίνεται αυτοψία από την Επιτροπή Σταβλισμού, η αρμόδια διεύθυνση αναζητά διάφορα άλλα απαραίτητα έγγραφα και αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης.
Πληροφορίες:
Στις διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των περιφερειακών ενοτήτων. Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών, τηλ. 1540

Πηγή: exipno.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου