Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Εκδόθηκαν λεπτομερείς κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ


Περαιτέρω λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της νέας ΚΑΠ, που θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, δόθηκαν στην δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Παρασκευή 20 Ιουνίου, οι οποίοι αφορούν την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων στους δικαιούχους παραγωγούς.
Αναλυτικότερα, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181, της 20ης Ιουνίου 2014 δύο κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις:
-Μια για την συμπλήρωση του βασικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις
-και μια για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ) και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση

Επίσης ένας εκτελεστικός κανονισμός, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής, η δημοσίευση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων έγινε μετά από μια περίοδο δύο μηνών κατά την οποία τόσο το Ευρωκοινοβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν ελέγξει τα κείμενα, και δεν είχαν αντιρρήσεις για την έκδοσή τους.

Για περισσότερα :

Δείτε εδώ την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181, της 20ης Ιουνίου 2014:

Ή δείτε στους παρακάτω συνδέσμους τις κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις και τον εκτελεστικό κανονισμό:

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 641/2014 της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής

Όπως επισημαίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την έγκριση των ανωτέρω νομικών κειμένων, τα κράτη μέλη έχουν πλέον όλα τα λεπτομερή στοιχεία που χρειάζονται προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα εφαρμόσουν πλήρως τις διάφορες πτυχές της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ για την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, από την 1η Ιανουαρίου 2015, και αυτές θα επιτρέψουν στους γεωργούς να λάβουν αποφάσεις για το τι θα παράγουν στο μέλλον (και πώς).

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει πως από τις 2 Απριλίου έχει δόσει στην δημοσιότητα ένα έγγραφο εργασίας σχετικά με την εφαρμογή από τα κράτη μέλη ορισμένων διατάξεων του κανονισμού των άμεσων ενισχύσεων, το οποίο αποσαφηνίζει μια σειρά από ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων σχετικά με τις κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις για τις άμεσες ενισχύσεις.

Για περισσότερα, διαβάστε εδώ το εν λόγω έγγραφο εργασίας (στα αγγλικά):

Καταλήγοντας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει πως οι «κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις» συμπληρώνουν ή τροποποιούν τις νομοθετικές πράξεις σε σχέση με στοιχεία που δεν θεωρούνται ουσιώδη, ενώ οι «εκτελεστική πράξη» που εγκρίθηκε διασφαλίζει ότι οι νομοθετικές πράξεις θα εφαρμοστούν κατά ομοιόμορφο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη.

Μια περαιτέρω εκτελεστική πράξη για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης και θα δημοσιευθεί το συντομότερο δυνατόν μετά την έγκρισή της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ