Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Προτεραιότητα στον αγροτοδιατροφικό τομέα από το νέο ΕΣΠΑ


Ο αγροδιατροφικός τομέας (γεωργία – αλιεία- τρόφιμα) συμβάλλει στην επίτευξη της προτεραιότητας που αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), όπως αναφέρεται στην συμφωνία για το νέο ΕΣΠΑ 2013 – 2020.
Η συμβολή αυτή θα γίνει μέσω της αύξησης της εγχώριας παραγωγής σε ποιοτικά και ανταγωνιστικά αγρο-διατροφικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, της δημιουργίας θετικού εμπορικού ισοζυγίου, κυρίως μέσω αύξησης των εξαγωγών καθώς και τη δημιουργία διατροφικής επάρκειας και ασφάλειας προάγοντας παράλληλα την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αγροτικές και παράκτιες αλιευτικές περιοχές.

Με δεδομένη την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών προϊόντων προάγεται η βιωσιμότητα ή/και η ανάπτυξη των ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής περιφέρειας.

Οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο θα έχουν ιδιαίτερη στόχευση στο συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε Περιφέρειας το οποίο συνάγεται ως αποτέλεσμα των μελετών RIS3.

Η στήριξη του αγροδιατροφικού συστήματος θα ενισχυθεί περαιτέρω με τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην πρόσβασή τους σε κεφάλαια, συμβουλές και στην στοχευμένη κατάρτιση των απασχολούμενων σε αυτόν και στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η Κοινή Αλιευτική πολιτική.

Στην προτεραιότητα αυτή συμβάλλει η υιοθέτηση της Στρατηγικής της Γαλάζιας Ανάπτυξης με σημείο τομής την αλιεία –υδατοκαλλιέργεια, που αποτελεί συνιστώσα του αγροδιατροφικού τομέα και τον τουρισμό.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ