Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Νέες επιστροφές ενισχύσεων ζητά η Commission – 680.000 ευρώ από την Ελλάδα


Επιστροφές ενισχύσεων ύψους 680.000 ευρώ από την Ελλάδα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Απριλίου, λόγω αδυναμιών στο καθεστώς ενισχύσεων όσον αφορά τη μεταποίηση ροδάκινων και αχλαδιών, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών κονδυλίων της κοινής γεωργικής πολιτικής συνολικού ύψους 318 εκατ. ευρώ, τα οποία δαπανήθηκαν αδικαιολόγητα από τα κράτη μέλη.
Ωστόσο, επειδή ορισμένα από τα ποσά αυτά έχουν ήδη ανακτηθεί, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της σημερινής απόφασης θα είναι περίπου 315 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εκταμίευση των ποσών και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει τη σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη.

Οι κυριότερες δημοσιονομικές διορθώσεις

Με βάση την τελευταία αυτή απόφαση, θα ανακτηθούν ποσά από 11 κράτη μέλη: Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι σημαντικότερες επιμέρους διορθώσεις είναι οι εξής:
-238,90 εκατ. ευρώ (δημοσιονομικές επιπτώσεις1: 237,83 εκατ. ευρώ) καταλογίζονται στη Γαλλία για αδυναμίες όσον αφορά την κατανομή δικαιωμάτων
-12,94 εκατ. ευρώ (δημοσιονομικές επιπτώσεις1: 21,04 εκατ. ευρώ) καταλογίζονται στην Πορτογαλία για αδυναμίες όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση
-10,03 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στη Γαλλία για ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή του μέτρου για τους αγρότες νεαρής ηλικίας και τον έλεγχο των επιδοτούμενων δανείων.

Μετά την απόφαση (T-267/07) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, θα επιστραφούν στην Ιταλία 2,11 εκατ. ευρώ.

Το ιστορικό

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των περισσότερων ενισχύσεων της ΚΓΠ, κυρίως μέσω των οικείων οργανισμών πληρωμών. Είναι, επίσης, υπεύθυνα για τους ελέγχους, όπως π.χ. τον έλεγχο των αιτήσεων για άμεσες ενισχύσεις που υποβάλλουν οι γεωργοί. Η Επιτροπή διενεργεί πάνω από 100 ελέγχους κατ’ έτος για να εξακριβώσει αν οι έλεγχοι των κρατών μελών και τα μέτρα που έλαβαν για την αντιμετώπιση των ελλείψεων είναι ικανοποιητικά. Επίσης, της έχει δοθεί η εξουσία να ανακτά τα οφειλόμενα κονδύλια εάν από τους ελέγχους προκύψει ότι η διαχείριση και ο έλεγχος από το κράτος μέλος δεν διασφαλίζουν τη σωστή διάθεση των πόρων της ΕΕ.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εκκαθάρισης των ετήσιων λογαριασμών, βλ. MEMO/12/109 και το ενημερωτικό φυλλάδιο "Managing the agriculture budget wisely" (Συνετή διαχείριση του γεωργικού προϋπολογισμού), το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση:http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Αναλυτικά στοιχεία των επιμέρους διορθώσεων, ανά κράτος μέλος και ανά τομέα, περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες (παραρτήματα I και II).

Παράρτημα I : Εκκαθάριση λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ με βάση τη συμμόρφωση

Απόφαση 44: Διορθώσεις ανά κράτος μέλος (σε εκατ. ευρώ)
Τομέας και λόγος διόρθωσης
Ποσό διόρθωσης
Ποσό της δημοσιονομικής επίπτωσης της διόρθωσης2
Γερμανία

 
Αγροτική ανάπτυξη: προτεινόμενη διόρθωση λόγω αδυναμιών στη διαδικασία επιλογής των έργων για το μέτρο «Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»
2,83
2,83
Δανία

 
Οπωροκηπευτικά: προτεινόμενη διόρθωση λόγω αδυναμιών στον έλεγχο ορισμένων κριτηρίων αναγνώρισης, αδυναμιών κατά την εκτέλεση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων και λόγω της μη έγκυρης αναγνώρισης οργάνωσης παραγωγών
1,02
1,02
Πολλαπλή συμμόρφωση: προτεινόμενη διόρθωση λόγω απουσίας καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής συνθήκης (ΚΓΠΣ) σε 6 περιπτώσεις, λόγω έλλειψης ελέγχου των ελαχίστων απαιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και λόγω εσφαλμένου υπολογισμού κυρώσεων
5,08
5,07
Ισπανία

  
Άλλες διορθώσεις: προτεινόμενη διόρθωση λόγω αμέλειας όσον αφορά την είσπραξη οφειλής και λόγω εσφαλμένης αναφοράς παρατυπιών
8,59
8,59
 
Φινλανδία

  
Πολλαπλή συμμόρφωση: προτεινόμενη διόρθωση λόγω απουσίας μίας καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής συνθήκης ΚΓΠΚ και λόγω επιεικούς συστήματος κυρώσεων
3,09
3,08
 
Γαλλία

  
Οπωροκηπευτικά: προτεινόμενη διόρθωση για μη επιλέξιμη δαπάνη σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση των συσκευασιών και για τη μη έγκυρη αναγνώριση οργάνωσης παραγωγών
5,73
5,73
 
Στρεμματικές ενισχύσεις: αδικαιολόγητη χορήγηση δικαιωμάτων
238,90
237,83
 
Πολλαπλή συμμόρφωση: επιστροφή σχετική με τη διόρθωση που περιλαμβάνεται στην απόφαση 2013/763/ΕΕ
Επιστροφή ποσού 0,18
Επιστροφή ποσού 0,18
 
Αγροτική ανάπτυξη: προτεινόμενη διόρθωση για ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή του μέτρου για τους αγρότες νεαρής ηλικίας και τον έλεγχο των επιδοτούμενων δανείων.
10,03
10,03
 
Ηνωμένο Βασίλειο
   
Οπωροκηπευτικά: προτεινόμενη διόρθωση για σφάλματα τήρησης λογιστικών βιβλίων
0,57
0,57
 
Πριμοδότηση ζωικού κεφαλαίου: προτεινόμενη διόρθωση για τη μη εφαρμογή μειώσεων και αποκλεισμών σε σχέση με τα βοοειδή
0,19
0,19
 
Πολλαπλή συμμόρφωση: προτεινόμενη διόρθωση λόγω πλημμελούς ελέγχου των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης (ΚΑΔ), και λόγω ελλείψεων στην εφαρμογή των κυρώσεων
2,28
2,26
 
Πολλαπλή συμμόρφωση: προτεινόμενη διόρθωση λόγω πλημμελούς ελέγχου των ΚΑΔ και ΚΓΠΚ και λόγω επιεικούς συστήματος κυρώσεων
5,61
5,51
 
Αγροτική ανάπτυξη: προτεινόμενη διόρθωση λόγω ελλείψεων στα μέτρα για περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα
και στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα
0,89
0,62
 
Ελλάδα

  
Οπωροκηπευτικά: προτεινόμενη διόρθωση για αδυναμίες στο καθεστώς ενισχύσεων όσον αφορά τη μεταποίηση ροδάκινων και αχλαδιών
0,68
0,68
 
Ιταλία

  
Πριμοδότηση ζωικού κεφαλαίου: προτεινόμενη διόρθωση για ελλείψεις στους επιτόπιους ελέγχους, εσφαλμένη επιβολή των κυρώσεων και εσφαλμένη κατανομή δικαιωμάτων
6,91
6,89
 
Άλλες διορθώσεις: προτεινόμενη διόρθωση λόγω ελλείψεων στα κριτήρια διαπίστευσης
3,45
3,45
 
Άλλες διορθώσεις: επιστροφή βάσει της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση T-267/07
Επιστροφή ποσού 2,11
Επιστροφή ποσού 2,11
 
Πορτογαλία
   
Επιστροφές κατά την εξαγωγή: προτεινόμενη διόρθωση για ελλείψεις στους φυσικούς ελέγχους, τους ελέγχους υποκατάστασης και τους ελέγχους της σφραγίδας
0,62
0,62
 
Πριμοδότηση ζωικού κεφαλαίου: προτεινόμενη διόρθωση για ανεπαρκή ποιότητα των επιτόπιων ελέγχων και για πληρωμές σχετικά με μη ταυτοποιημένα ζώα
3,90
3,90
 
Πολλαπλή συμμόρφωση: προτεινόμενη διόρθωση για ανεπαρκή καθορισμό ορισμένων ΚΓΠΣ, πλημμελή έλεγχο των ΚΑΔ και επιεικές σύστημα κυρώσεων
12,94
12,04
 
Ρουμανία

  
Πολλαπλή συμμόρφωση: προτεινόμενη διόρθωση για ανεπαρκή καθορισμό ορισμένων ΚΓΠΣ, πλημμελείς ελέγχους και αδυναμίες στο σύστημα επιβολής κυρώσεων
4,51
4,24
 
Σλοβενία

  
Πολλαπλή συμμόρφωση: προτεινόμενη διόρθωση για αδυναμίες όσον αφορά τον έλεγχο 5 ΚΓΠΣ και για επιεικές σύστημα κυρώσεων
2,17
2,13
 
           

ΣΥΝΟΛΟ
317,68
314,98

Παράρτημα II : Εκκαθάριση λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ
Απόφαση 44: Διορθώσεις ανά τομέα (σε εκατ. ευρώ)

Τομέας
Ποσό διόρθωσης
Ποσό της δημοσιονομικής επίπτωσης της διόρθωσης3Στρεμματικές ενισχύσεις / Αροτραίες καλλιέργειες
276,25
273,84

  
Άρθρο 69 του κανονισμού 1782/2003
5,04
5,03
   
Επιστροφές κατά την εξαγωγή
0,62
0,62

  
Δημοσιονομικός έλεγχος
1,74
1,74

  
Οπωροκηπευτικά
7,60
7,60

  
Παρατυπίες
8,59
8,59

  
Πριμοδότηση ζωικού κεφαλαίου
3,90
3,90
   
Αγροτική ανάπτυξη
13,75
13,48

  
Ειδική στήριξη (άρθρο 68 του κανονισμού 73/2009)
0,19
0,19
   
ΣΥΝΟΛΟ
317,68
314,98
     
1 :
Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις είναι μικρότερες λόγω των ποσών που έχουν ήδη ανακτηθεί ή επιστραφεί από το κράτος μέλος.
2 :
Στις δημοσιονομικές επιπτώσεις της διόρθωσης συνυπολογίζονται οι προηγούμενες επικαλυπτόμενες διορθώσεις και τα ποσά που έχουν ήδη ανακτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
3 :
Στις δημοσιονομικές επιπτώσεις της διόρθωσης συνυπολογίζονται οι προηγούμενες επικαλυπτόμενες διορθώσεις και τα ποσά που έχουν ήδη ανακτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ