Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης του κρέατος .

Συζήτηση σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης του κρέατος που χρησιμοποιείται ως συστατικό ζητά να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αναλυτικότερα, έκθεση σχετικά με τη δυνατότητα να επεκταθεί η υποχρεωτική επισήμανση καταγωγής και για όλα κρέατα που χρησιμοποιούνται ως συστατικό δόθηκε στην δημοσιότητα πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εν λόγω έκθεση στηρίχθηκε στα συμπεράσματα εξωτερικής μελέτης, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2013 και ζυγίζει την ανάγκη ενημέρωσης των καταναλωτών, τη σκοπιμότητα καθιέρωσης υποχρεωτικής επισήμανσης της προέλευσης, και παρέχει μια ανάλυση κόστους / οφέλους, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά και το διεθνές εμπόριο.

Βάσει των συζητήσεων αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει ποια ενδεχομένως μέτρα θα πρέπει να ληφθούν ως επόμενο βήμα. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την υποβολή νομοθετικής πρότασης για τη ρύθμιση της προέλευσης του κρέατος που χρησιμοποιείται ως συστατικό σε τρόφιμα.

Τα κύρια ευρήματα

Η έκθεση αξιολογεί τρία σενάρια τα οποία έχουν ως εξής:
1) να διατηρήσει την επισήμανση της προέλευσης σε εθελοντική βάση (η οποία διατηρεί το status quo),
2 ) καθιέρωση υποχρεωτικής επισήμανσης βάσει των:
α) ΕΕ / εκτός ΕΕ ή β) ΕΕ / συγκεκριμένης τρίτης χώρας ( π.χ.: Βραζιλία)
3 ) εισαγωγή υποχρεωτικής επισήμανσης που αναφέρει το συγκεκριμένο κράτος μέλος της ΕΕ ή τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα.

Τα κύρια ευρήματα αποκαλύπτουν ότι :
-Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για την επισήμανση της προέλευσης του κρέατος που χρησιμοποιείται ως συστατικό φαίνεται να είναι αρκετά ισχυρό (90 % των καταναλωτών).
-Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών και την κατανόηση των πληροφοριών προέλευσης, καθώς και σχετικά με τα επίπεδα των κινήτρων και των λόγων για τους οποίους επιθυμούν να έχουν τέτοιες πληροφορίες .
-Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη σήμανση προέλευσης κατατάσσεται πίσω από την τιμή και την ποιότητα ως σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την επιλογή τους. Το έντονο ενδιαφέρον των καταναλωτών για την επισήμανση της καταγωγής δεν αντικατοπτρίζεται στην προθυμία να πληρώσει επιπλέον κόστος που θα προκύψει κατά την παροχή των πληροφοριών αυτών. Σε αυξήσεις των τιμών της τάξης του 10%, η προθυμία των καταναλωτών να πληρώσουν πέφτει κατά 60-80 %.

Τα επόμενα βήματα

Βάσει συζητήσεων με τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει ποια, ενδεχομένως, θα είναι τα κατάλληλα επόμενα βήματα που πρέπει να ληφθούν.

Σημειώνεται πως η εξωτερική μελέτη, η οποία αποτελεί τη βάση της έκθεσης της Επιτροπής, βασίστηκε σε ευρείες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων καταναλωτών και της βιομηχανίας, καθώς και των αρμοδίων εθνικών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερα δείτε την έκθεση στον σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ