Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Δόθηκε σε διαβούλευση από το ΥΠΑΑΤ το σχέδιο της ΚΥΑ για τον έλεγχο των ψεκαστικών μηχανημάτων.

Δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το σχέδιο της ΚΥΑ για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των ψεκαστικών μηχανημάτων. 
 Υπενθυμίζουμε ότι ο έλεγχος και η πιστοποίηση των ψεκαστικών μηχανημάτων προβλέπεται από το Ν. 4036/2012 περί γεωργικών φαρμάκων, και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύστημα ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, μαζί και με την εκπαίδευση των επαγγελματιών χρηστών. 

 Ολόκληρο το σχέδιο της ΚΥΑ μπορείτε να δείτε εδώ. 
 Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις επί του σχεδίου θα αποστέλλονται στο li210u010@minagric.gr (μέχρι τις 20-1-2014)

 Να συνοψίσουμε τα βασικότερα σημεία του σχεδίου της ΚΥΑ: 
 -Στο νέο σύστημα επιθεώρησης θα υπόκεινται ο πάσης δύσεως ψεκαστικός εξοπλισμός με εξαίρεση τους επινώτιους ψεκαστήρες (πλάτης) και τα μηχανήματα με ψεκαστικό δοχείο μικρότερο των 100 λίτρων. Κατ’ εξαίρεση οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ) μπορούν να ζητούν, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, την επιθεώρηση και αυτών των μηχανημάτων  
 - Η επιθεώρηση των καινούργιων μηχανημάτων, που θα αγοραστούν μετά την εφαρμογή της ΚΥΑ, θα γίνεται μετά από τρία χρόνια από την αγορά τους. 
 -Η επιθεώρηση των μηχανημάτων θα γίνεται από τους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ) οι οποίοι επιτρέπεται να ανήκουν σε φυσικά η νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Οι Σταθμοί θα λειτουργούν μετά από σχετική εξουσιοδότηση που θα λαμβάνουν από την ΠΥΑΑΜ της έδρας τους, και η οποία θα έχει πανελλαδική ισχύ και πενταετή διάρκεια. 
 -Οι ΣΤΕΕΕΓΦ υποχρεούνται να απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων, αποτελούμενο από τουλάχιστον ένα άτομο με αποδεδειγμένες γνώσεις γεωργικών μηχανημάτων, το οποίο θα ονομάζεται επιθεωρητής. 
 -Ο επιθεωρητής θα πρέπει να είναι κάτοχος ενός από τα παρακάτω πτυχία: 
 1. Πτυχίο Γεωπόνου ΑΕΙ 
 2. Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ και αποδεδειγμένη γνώση γεωργικών μηχανημάτων (σχετικό μεταπτυχιακό ή διετή προϋπηρεσία) 
 3. Πτυχίο ΤΕΙ Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή άλλο ισότιμο με βασική κατεύθυνση τα γεωργικά μηχανήματα 
 4. Πτυχίο λοιπών τμημάτων Τεχνολογίας Γεωπονίας ΤΕΙ ή μηχανολογίας ΤΕΙ και αποδεδειγμένη γνώση γεωργικών μηχανημάτων (σχετικό μεταπτυχιακό ή διετή προϋπηρεσία) 
 -Εργαστήριο Αναφοράς στο οποίο θα διαπιστεύονται οι Σταθμοί Επιθεώρησης ορίζεται το Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Το Εργαστήριο Αναφοράς θα εισηγείται προς τις ΠΥΑΑΜ την παροχή ή μη εξουσιοδότησης για τη λειτουργία των Σταθμών, καθώς και για την άρση της εξουσιοδότησης σε Σταθμούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. 
 -Εφόσον ο εξοπλισμός που επιθεωρείται από τον ΣΤΕΕΕΓΦ κρίνεται κατάλληλος, το μηχάνημα θα σημαίνεται με ειδικό αυτοκόλλητο ανεξίτηλο σήμα και θα χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό. 
 -Το κόστος επιθεώρησης θα καθορίζεται από το ΣΤΕΕΕΓΦ και θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος.