Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Τροποποίηση Προγράμματος Νέων Αγροτών - Νέα προθεσμία για εγγραφή σε ΟΓΑ+ΜητρώοΠαράταση για εγγραφή σε ΟΓΑ και στο Μητρώο Αγροτών εντός 36 μηνών από την απόφαση έγκρισης δόθηκε στους Νέους Αγρότες που εντάχθηκε στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2009.
arrow200Ένταξη στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επαγγελματιών γεωργών, με εγγραφή στον ΟΓΑ ως κυρίου Ταμείου Ασφάλισης, εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
arrow200Οριστική εγγραφή με την ιδιότητα του κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 36 μηνών το πολύ από την απόφαση έγκρισης πράξης και με την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα γεωργού μέχρι τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά.
arrow200 Η αίτηση τροποποίησης μπορεί να υποβληθεί μέχρι και το 4ο έτος από την ημερομηνία της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης. Συνοδεύεται απαραιτήτως από τεχνική έκθεση πλήρως τεκμηριωμένη, υπογεγραμμένη από το δικαιούχο. Για την αίτηση τροποποίησης που θα αφορά παράταση του χρόνου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου δεν απαιτείται τεχνική έκθεση παρά μόνο αιτιολόγηση της αιτούμενης παράτασης.
arrow200Γίνονται δεκτές μέχρι δύο τροποποιήσεις Επιχειρηματικού Σχεδίου καθώς και μία επιπλέον τροποποίηση που μπορεί να αφορά μόνο την χορήγηση παράτασης του χρονικού διαστήματος υλοποίησης. Δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις που επηρεάζουν: i) τους δεσμευτικούς στόχους του Επιχειρηματικού Σχεδίου και την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης,
arrow200Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στις περιπτώσεις μείωσης του ύψους του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης σε σχέση με αυτό που περιγράφεται στο χρονοδιάγραμμα σε ποσοστό έως 5%.