Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Οι προϋποθέσεις για την επιστροφή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο

Οι προϋποθέσεις για την επιστροφή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο

Στο 1,22 καθορίσθηκε ο συντελεστής για το 2013 με τον οποίο θα υπολογιστεί η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
Αναλυτικότερα, με την με αριθμό ΔΕΦΚ Α 5034466 ΕΞ 2013 ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2439/Β/30-9-2013, τροποποιείται η υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/26−02−2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 451/Β΄), ως εξής:
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής: «3. Ειδικότερα, κατ’ έτος ορίζεται και συντελεστής βαρύτητας ειδικών συνθηκών ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες (υψηλές βροχοπτώσεις, περίοδος ξηρασίας ή συνδυασμός και των δύο κ.λπ.) με τον οποίο πολλαπλασιάζονται οι δείκτες των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Για το έτος 2013 ο συντελεστής αυτός λαμβάνει την τιμή 1,22».
 
Οι επόμενες παράγραφοι του άρθρου 2 με αριθμό 3 και 4 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης αναριθμούνται σε 4 και 5 αντιστοίχως.
 

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ