Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Α. Τσαυτάρης: Μεγάλη ευκαιρία για ανάπτυξη της απασχόλησης η Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Α. Τσαυτάρης: Μεγάλη ευκαιρία για ανάπτυξη της απασχόλησης η Κοινή Αλιευτική Πολιτική  

Στις δυνατότητες ανάπτυξης της απασχόλησης μέσω της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ε.Ε., για την οποία ολοκληρώθηκαν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου – Ευρ. Επιτροπής και Ευρ. Συμβουλίου στις 30 Μαΐου, θα επικεντρωθούν οι προσπάθειες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Μάλιστα θα γίνουν σε σύνδεση με τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική αλλά και ο τουρισμός.
 
Τα παραπάνω υπογράμμισε ο υπουργός Αθανάσιος Τσαυτάρης, περιγράφοντας τα κύρια σημεία των αλλαγών που προωθούνται με τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέντευξη τύπου την Τετάρτη 19 Ιουνίου που παραχώρησε στους δημοσιογράφους που καλύπτουν θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου του.
 
Ο προϋπολογισμός της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε περίπου 6,5 δισ. ευρώ έναντι 4,304 δισ. ευρώ της περιόδου 2007-2013.

Όπως σημείωσε ο υπουργός, ο προϋπολογισμός της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε περίπου 6.500.000.000 ευρώ, έναντι 4.304.000.000 ευρώ της περιόδου 2007-2013.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει η κατανομή των κεφαλαίων ώστε να είναι γνωστό ποια και πόσα ακριβώς ποσά αντιστοιχούν στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον κ. Τσαυτάρη, η δέσμη των προτάσεων για την νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική περιλαμβάνει τρία νομικά κείμενα και συγκεκριμένα τρεις προτάσεις κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου:
-Μία σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ)
-Μια για την κοινή Οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας )ΚΟΑ).
-Μια για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
 
Η νέα ΚΑλΠ
 
Ο γενικός στόχος της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής είναι να διασφαλιστούν οι δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες θα δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα βιώσιμες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και θα συμβάλλουν στη διαθεσιμότητα του επισιτιστικού εφοδιασμού.
 
Τα κύρια στοιχεία της πρότασης περιλαμβάνουν:
1. Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση και συναφείς ρυθμίσεις με τρίτες χώρες:
2. Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση για ιχθυοαποθέματα που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης και από τρίτες χώρες.
3.Πολυετή σχέδια διαχείρισης αλιευτικών αποθεμάτων.
4.Απορρίψεις / υποχρέωση εκφόρτωσης.
5.Περιφερειοποίηση.
6. Μεταβιβάσιμες Αλιευτικές Παραχωρήσεις (TFC).
7.Διαχείριση Αλιευτικής Ικανότητας.

Κοινή Οργάνωση Αγορών Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

H Κοινή Οργάνωση της Αγοράς (ΚΟΑ) προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας υφίσταται από το 1970. Συνιστά έναν από τους πυλώνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Η νομική της βάση είναι ο κανονισμός 104/2000, ο οποίος εγκρίθηκε το 1999. Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής προσφέρει την ευκαιρία για την επανεξέταση και την αναθεώρηση των στόχων και των μέσων της Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Η πρόταση για τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ επικεντρώνεται στους ακόλουθους στόχους:
- απλούστευση των νομικών διαδικασιών και των υποχρεώσεων αναφοράς,
- ενίσχυση του ρόλου των επαγγελματικών οργανώσεων (Οργανώσεις Παραγωγών),
- η μείωση της στήριξης της αγοράς (διακοπή της εφαρμογής του συστήματος τιμών απόσυρσης και σταδιακή κατάργηση της στήριξης των ενισχύσεων για την αποθεματοποίηση), και
- η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Στις 2 Δεκεμβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για ένα νέο Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EΤΘΑ). Η πρόταση παρουσιάστηκε επίσημα κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου «Γεωργίας και Αλιείας», στις 15-16 Δεκεμβρίου 2011. Ο γενικός στόχος του ΕΤΘΑ είναι η υποστήριξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και η περαιτέρω ανάπτυξη μιας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ταμείο αυτό θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ, 2007-2013) καθώς και τρία ακόμη χρηματοδοτικά μέσα που στηρίζουν μεταξύ άλλων, δράσεις ελέγχου και επιτήρησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, συλλογής δεδομένων, οργάνωσης της αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ενσωμάτωση των σημερινών χρηματοδοτικών εργαλείων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής σε ένα ταμείο, με την εξαίρεση των συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης και της υποχρεωτικής εισφοράς στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ).

Η διάρθρωση του ΕΤΘΑ περιλαμβάνει 4 πυλώνες:
• Έξυπνη - οικολογική αλιεία
• Έξυπνη - οικολογική υδατοκαλλιέργεια
• Αειφόρος και χωρίς αποκλεισμούς χωροταξική ανάπτυξη
• Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

Εκτός από τους εν λόγω πυλώνες, το ΕΤΘΑ περιλαμβάνει συνοδευτικά μέτρα στους τομείς της συλλογής δεδομένων και επιστημονικών συμβουλών, τον έλεγχο, τη διακυβέρνηση, τις αγορές αλιείας (συμπεριλαμβανομένων των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών), τις εθελοντικές πληρωμές προς τις ΠΟΔΑ και την τεχνική βοήθεια.
 
Ετοιμάζεται νομοσχέδιο για τις ιχθυοκαλλιέργειες

Όπως ανέφερε ο κ. Τσαυτάρης, μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο νόμου για τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών, το οποίο θα περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων για την αναβάθμιση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.

Σήμερα  Πέμπτη 20 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν, επίσης, από το υπουργείο τα επενδυτικά σχέδια που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της ισχύουσας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στις υδατοκαλλιέργειες και τη μεταποίηση αλιευμάτων.

Τα συγκεκριμένα σχέδια αναμένεται να υλοποιηθούν στις τρεις ειδικές ζώνες που δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό (σε Κατερίνη, Αιτωλοακαρνανία, Εύβοια).

Όπως τονίστηκε η Ε.Ε. θεωρεί ύψιστης σημασία την ενίσχυση της ιχθυοκαλλιέργειας, ως ένα μέσο ελάφρυνσης των πιέσεων που δέχεται η αλιεία.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ