Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή μέλη Ο.Π. μπορούν να πουλάνε στα farmers market. Τι αναφέρουν οι τροπολογίες για farmers market και πώληση τυροκομικών προϊόντων σε λαϊκές

Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή μέλη Ο.Π. μπορούν να πουλάνε στα farmers market. Τι αναφέρουν οι τροπολογίες για farmers market και πώληση τυροκομικών προϊόντων σε λαϊκές Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής βρίσκεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει δύο τροπολογίες που αφορούν το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία Αγορών Παραγωγών (farmers market) και τη δυνατότητα πώλησης τυροκομικών προϊόντων σε λαϊκές αγορές. Να θυμίσουμε ότι στη χώρα μας λειτουργούν ήδη πιλοτικά farmers market σε Πρέβεζα, Δράμα και Αγρίνιο. Η τροπολογία για τα farmers market αναφέρει ότι υπεύθυνος για τη λειτουργία τους είναι φορέας που αποτελείται από τους ίδιους τους παραγωγούς. Συμμετέχουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ ή Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.). Οι αγορές θα λειτουργούν κατά προτίμηση Σάββατο, όμως δίνεται η δυνατότητα να υπάρξουν εξαιρέσεις, αφού η τροπολογία αναφέρει ότι «αν άλλες ιδιαιτερότητες της Περιφερειακής Ενότητας όπου διεξάγεται επιβάλουν άλλη εργάσιμη ημέρα». Ο Κανονισμός λειτουργίας τους θα εγκρίνεται από το Δήμο αν η αγορά είναι σε δημοτικό χώρο ή από τον φορέα των αγροτών αν είναι σε ιδιωτικό. Στην τροπολογία για την πώληση τυροκομικών προϊόντων σε λαϊκές αγορές, αναφέρεται ότι θα πρέπει αυτά να έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, να φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΕ και να έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση.

Αναλυτικότερα οι τροπολογίες αναφέρουν τα εξής:

Δημιουργία Αγορών Παραγωγών
Επιτρέπεται η δημιουργία Αγορών Αγροτικών Προϊόντων (ΑΓ.Α.Π.) με έμφαση στο τοπικό χαρακτήρα των προϊόντων όπως ορίζεται κατωτέρω:
α) Οι αγορές λειτουργούν από αυτοδιαχειριζόμενο φορέα των ίδιων των παραγωγών, i) σε δημοτικό χώρο με ευθύνη του οικείου δήμου ή ii) σε ιδιωτικό χώρο με ευθύνη του ανωτέρω φορέα.
β) Στις ως άνω αγορές δραστηριοποιούνται αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό, των προϊόντων τους, νωπών ή και μεταποιημένων από δικές τους πρώτες ύλες, όπως θα οριστεί στη σχετική με τις Αγορές Παραγωγών ΚΥΑ.
Δικαίωμα συμμετοχής στις Αγορές Αγροτικών Προϊόντων έχουν:
i) οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που κάνουν δήλωση ΟΣΔΕ
ii) οι ομάδες παραγωγών.
Τόπος παραγωγής των παραπάνω προϊόντων είναι η Περιφερειακή Ενότητα που λειτουργούν οι Αγορές Παραγωγών.
Με συμφωνία των Αγορών Παραγωγών μπορούν να δραστηριοποιούνται παραγωγοί από όμορες Περιφερειακές Ενότητες. Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών ή συγγενικά τους πρόσωπα έως δευτέρου βαθμού συγγένειας.
Η Αγορά Παραγωγών λειτουργεί κατά προτίμηση Σάββατο, εκτός και αν άλλες ιδιαιτερότητες της Περιφερειακής Ενότητας όπου διεξάγεται επιβάλουν άλλη εργάσιμη ημέρα.
γ) Για τη λειτουργία της αγοράς απαιτείται Κανονισμός λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται
i) από τον οικείο Δήμο μετά από πρόταση του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα στην περίπτωση που η αγορά λειτουργεί σε δημοτικό χώρο,
ii) από τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα σε περίπτωση που η αγορά λειτουργεί σε ιδιωτικό χώρο, και περιλαμβάνει θέματα όπως διαδικασία αδειοδότησης, διάρκεια της άδειας, σειρά προτεραιότητας των συμμετεχόντων, ημέρες και ωράριο λειτουργίας, καθαριότητα, κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας, φορέας επιβολής κυρώσεων, τέλη καθαριότητας.
δ) Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τις Αγορές Αγροτικών Προϊόντων.

Πώληση σε λαϊκές αγορές τυροκομικών προϊόντων
1. Στο εδάφιο 1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του π.δ 51/2006 ( Α΄53) το οποίο τροποποιήθηκε με το π.δ 116/2008 (Α΄179), προστίθεται περίπτωση ιε.ιε ως εξής:
«ιε.ιε. Τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΚ 852/2004 και 853/2004 και έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση. Ειδικότερα κατά τη μεταφορά και πώληση θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού ΕΚ 852/2004».
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του π.δ 51/2006 (Α΄53), το οποίο τροποποιήθηκε με το π.δ 116/2008 (Α΄179), προστίθεται εδάφιο ιε) ως εξής:
«ιε) Τυροκομικά προϊόντα, επιτρέπεται η πώληση σε λαϊκή αγορά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004 και έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση. Ειδικότερα κατά τη μεταφορά και πώληση θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 852/2004.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται, επιπλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά για την έκδοση και ανανέωση των αδειών του παρόντος εδαφίου, καθώς και η διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου».
Σταύρος Παϊσιάδης
info@agrotypos.gr
ΠΗΓΗ :agrotypos.gr