Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά ειδικούς για αγροτικές επενδύσεις


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά οργανισμούς που επιθυμούν να ενταχθούν στον νεοσύστατο διαρθρωμένο διάλογο της ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και Επενδυτικά Ταμεία.
Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων θα συγκεντρώσει οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εταίρους τους σε επίπεδο ΕΕ και έχει ειδικό ενδιαφέρον για Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Επενδύσεων, προκειμένου να:
-υποστηρίξει το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη πολιτικής για τη συνοχή, πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική σε διάφορους τομείς εμπειρογνωμοσύνης,
-επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση της υποστήριξης από τα εν λόγω Ταμεία ,
-παρακολουθεί την εξέλιξη της πολιτικής στον τομέα της εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης,
-την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών στον τομέα αυτό.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων είναι ανοικτή σε ομπρέλα οργανώσεων που έχουν θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αντιπροσωπεύουν εταίρους από τα κράτη μέλη, δηλαδή:
-ενώσεις που εκπροσωπούν τις περιφερειακές, τοπικές, δημοτικές και άλλες δημόσιες αρχές,
-οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους,
-φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, όπως οι περιβαλλοντικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, και φορείς αρμόδιοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογήςτης ομάδας, ανατρέξτε στο «Σημείωμα σχετικά με πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων»  και την Απόφαση της Επιτροπής - C (2014) 4175 - 06/26/2014

Πώς υποβάλετε η αίτηση

Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Οι εμπειρογνώμονες που θα οριστούν από τις οργανώσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν σε τουλάχιστον μία από αυτές τις γλώσσες.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν συμπληρωμένες τις αιτήσεις στο mail: REGIO-ESIF-STRUCTURED-DIALOGUE@ec.europa.eu

Για περισσότερες πληροφορίες: Ερωτήματα μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο mail: REGIO-ESIF-STRUCTURED-DIALOGUE@ec.europa.eu

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ