Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Νέα εγκύκλιος του Υπ.Α.Α.Τ. για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (Ν. 4056/2012).

Την Παρασκευή αναρτήθηκε με ΑΔΑ 697ΠΒ-Ι2Σ στη Δι@ύγεια, η 20251/113925/12-9-2014 εγκύκλιος του Υπ.Α.Α.Τ. που δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του Ν. 4056/2012 για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επιχειρεί να δώσει διευκρινήσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα των υπηρεσιών και να δώσει οδηγίες για την εφαρμογή της νομοθεσίας που τροποποιήθηκε κατά τα χρόνια που μεσολάβησαν από την προηγούμενη εγκύκλιο (πχ ΠΠΔ, N. 4235/2014, Ν. 4280/2014). 
 Την εγκύκλιο μπορεί να τη βρείτε μέσω της Δι@ύγειας ή  ΕΔΩ
  Η εγκύκλιος δεν επιφέρει δραστικές αλλαγές σε όσα γνωρίζαμε και εφαρμόζονταν μέχρι τώρα αλλά σαφώς διευκολύνει την επισκόπηση της νομοθεσίας και την ενημέρωση των κτηνοτρόφων. 
 Σταχυολογήσαμε τα πιο σημαντικά, κατά τη γνώμη μας, σημεία και σας τα παρουσιάζουμε:  
 Τίτλοι ιδιοκτησίας: Ένα σημαντικό για πολλούς κτηνοτρόφους θέμα καθώς το ιδιοκτησιακό στη χώρα μας είναι ακόμα ακανθώδες αντιμετωπίζεται ευνοϊκότερα καθώς διευρύνονται τα αποδεκτά έγγραφα που θα γίνονται δεκτά ενώ στην ακραία περίπτωση παντελούς έλλειψης τίτλων έχει προβλεφθεί δυνατότητα αποδοχής εντύπου Ε9 σε συνδυασμό με απόσπασμα ΟΣΔΕ και υπ. Δήλωση (δεν έχει καθορισθεί ακόμη ακριβώς ο τύπος της). Φυσικά αυτά θα πρέπει να συμφωνούν και μεταξύ τους και με τα αναγραφόμενα στην αίτηση για άδεια για να προκύπτει ιδιοκτησία για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο. 
 Μια άλλη σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι τα μισθωτήρια, παραχωρητήρια κλπ ιδιωτικά συμφωνητικά θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ (πλέον γίνεται ηλεκτρονικά) για να γίνονται δεκτά από τις υπηρεσίες. 
Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μικρής δυναμικότητας: Στις περιπτώσεις των εγκαταστάσεων που η δυναμικότητά τους είναι μικρότερη από τα όρια της κατηγορίας Β για περιβαλλοντική αδειοδότηση – ενδεικτικά αναφέρουμε: κάτω από 300 αιγοπρόβατα εντός Natura, κάτω από 300 κοτόπουλα πάχυνσης, κάτω από 8 χοιρομητέρες, κάτω από 20 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής εκτός Natura – διευκρινίζεται ότι παρόλο που αυτές οι μονάδες απαλλάσσονται από περιβαλλοντική αδειοδότηση, είναι υποχρεωτικό να τηρούν τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Επίσης επαναλαμβάνεται στην εγκύκλιο ότι μονάδες κατηγορίας Α δεν μπορούν να στεγάζονται σε πρόχειρα καταλύματα. Στις μονάδες εντός περιοχών Natura κατηγοριών Α και Β αποσαφηνίζεται ότι πρέπει στο φάκελο προς αδειοδότηση να υπάρχει αντίγραφο της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης. 
 Άδεια προέγκρισης: Η “Προσωρινή Άδεια Εγκατάστασης” μετονομάζεται σε “Άδεια Προέγκρισης Εγκατάστασης” χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία αδειοδότησης. Θα θέλαμε να επισημάνουμε, όμως, ότι ο χρόνος ισχύος της καθορίζεται στους 3 μήνες που κατά την άποψή μας δεν επαρκεί στο ελάχιστο για την ολοκλήρωση της κατασκευής μιας σταυλικής εγκατάστασης. Κάπως καλύτερη είναι η κατάσταση στις περιπτώσεις μονάδων σε δασικές εκτάσεις όπου προβλέπεται περιθώριο 10 μηνών. 
 Ισχύς άδειας εγκατάστασης: Πλέον στις άδειες λαμβάνεται υπόψιν και το ιδιοκτησιακό καθεστώς για την διάρκεια ισχύος τους με τα ιδιόκτητα γήπεδα/κτίρια να λαμβάνουν αορίστου χρόνου άδειες (αν δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί, πχ χωροταξικοί ή περιβαλλοντικοί) ενώ για τα ενοικιαζόμενα/παραχωρούμενα η ισχύς της άδειας δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια μίσθωσης, παραχώρησης κλπ.
 Αυθαίρετες κατασκευές: Η εγκύκλιος αναφέρει την ήδη εφαρμοζόμενη διαδικασία μέσω του ΤΕΕ και των Υπ. Δόμησης με το γνωστό παράβολο των 300€ και υπενθυμίζει ότι η σχετική προθεσμία λήγει στις 6/2/2015. 
Κυρώσεις: Και ένα “δυσάρεστο” θέμα, οι κυρώσεις που έχουν καθοριστεί στον Ν. 4235/2014 είναι βέβαια μικρότερες γενικά σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο αλλά έχει έρθει η ώρα επιβολής τους καθώς είναι στα τελευταία στάδια η έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης και των οδηγιών εφαρμογής της.