Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Μειωμένες φέτος οι ενισχύσεις του άρθρου 68


Λόγω του γεγονότος ότι, σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό Ε.Ε. 1310/2013, το ύψος της χρηματοδότησης των άμεσων ενισχύσεων για το έτος 2014 μειώνεται σε σχέση με τα προηγούμενα έτη έγιναν σχετικές μειωτικές προσαρμογές και στα ποσά των μέτρων του άρθρου 68.
Συγκεκριμένα με σχετική κοινή υπουργική απόφαση (αριθμ. 408/62170) των υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β/1322/23.5.2014, τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπ’ αριθμ. 262345/22.03.2010 προηγούμενη απόφασης των υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (περί συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής (ΦΕΚ Β΄ 323/24.3.2010)) ως εξής:

Α. Στο Άρθρο 3 οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίσταται από τις ακόλουθες:
«1. Για το 2014, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός των μέτρων ανέρχεται:

Α. Για το Μέτρο 1 (Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων του τομέα ελαιολάδου, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ. 1 περίπτωση α υποπερίπτωση ii του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου και το άρθρο 41 του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής), από 10 σε 9 εκατ. €

Β. Για το Μέτρο 2 (Βελτίωση της ποιότητας του τομέα σκληρού σίτου, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ. 1 περίπτωση α υποπερίπτωση ii του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου και το άρθρο 41 του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής) σε 24 εκατ. €.

Γ. Για το Μέτρο 3 (Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις μοσχίδες αναπαραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ. 1 περίπτωση β του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου και το άρθρο 45 του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής) σε 2,6 εκατ. €.

Δ. Για το Μέτρο 4 (Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ.1 περίπτωση β του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου και το άρθρο 45 του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής) από 11 σε 10 εκατ. €

Ε. Για το Μέτρο 5 (Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στον τομέα αιγοπρόβειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ. 1 περίπτωση β του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου και το άρθρο 45 του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής) από 26,4 σε 24,4 εκατ. €

ΣΤ. Για το Μέτρο 6 (Ειδική στήριξη γεωργών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με Προγράμματα Ανάπτυξης για την αποφυγή εγκατάλειψης της γης, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ. 1 περίπτωση γ του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου και το άρθρο 46 του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής) σε 30 εκατ. €. Σημειώνεται πως το μέτρο αυτό δεν θα εφαρμοστεί εκ νέου για το 2014, αλλά τα δικαιώματα που έχουν ήδη χορηγηθεί θα συνεχίζουν να πληρώνονται.

Η χρηματοδότηση του συνόλου των Μέτρων αξίας 100 εκατ. €, αναλύεται ως εξής:

α) Το ποσό των 50 εκατ. € προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 69 παρ. 6 περίπτωση β του Κανονισμού 73/2009 (γραμμική μείωση) και

β) Το ποσό των 50 εκατ. € προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 69 παρ. 6 περίπτωση α (αδιάθετα κονδύλια) του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα III του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής.»

Β. Στις παραγράφους 3 των άρθρων 4, 6, 7 και 8 και στην παράγραφο 5 του άρθρου 5, τα αναγραφόμενα ποσά τροποποιούνται και θα πρέπει να διαβάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος.

Η παρούσα απόφαση ισχύει για το έτος ενίσχυσης 2014.

Για περισσότερα δείτε:

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ