Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Τέρμα το φρέσκο γάλα και με την «βούλα» του ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Α 85 της 7ης Απριλίου 2014 οι νέες ρυθμίσεις με τις οποίες, μεταξύ άλλων, καταργείται η χρήση του όρου «φρέσκο» για το παστεριωμένο γάλα, όπως αυτές περιγράφονται στον νόμου 4225 του υπουργείου Οικονομικών.
Παράλληλα, αυξάνεται η διάρκειά του ζωής του από τις 5 στις 7 ημέρες, ενώ θεσπίζονται η κατηγορίες «γάλακτος ημέρας» και «γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας».

Ως γνωστόν η τελική διατύπωση των εν λόγω ρυθμίσεων είναι προϊόν έντονων αντιδράσεων τόσο των οργανώσεων των γαλακτοπαραγωγών, οι οποίες εξακολουθούν τις θεωρούν ως μια εν δυνάμει βόμβα στην εγχώρια παραγωγή γάλακτος και συνολικότερα στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην χώρα μας, όσο και του πολιτικού κόσμου. Συγκεκριμένα, απειλήθηκε η κυβερνητική συνοχή λόγω αντιρρήσεων πολλών βουλευτών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, με την αρχική διατύπωση που έδινε χρόνο ζωής 11 ημερών στο παστεριωμένο ανοίγοντας την «κερκόπορτα» για εισαγωγές γάλακτος αλλά και για τον φορέα που θα πραγματοποιεί ελέγχους στην ποιότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Μάλιστα προκάλεσε και την παραίτηση ενός αναπληρωτή υπουργού, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί «λυσάρι» για την ερμηνεία τους καθώς υπάρχουν ασάφειες, κυρίως για το γάλα ημέρας και τους ελέγχους της διάρκειας του παστεριωμένου γάλακτος. Οι οποίες σίγουρα θα δημιουργήσουν συγχύσεις στην αγορά του γάλακτος, εάν δεν εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος που θα τις ερμηνεύει, κυρίως σε τεχνικό επίπεδο.

Αναλυτικότερα, στις διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του εν λόγω νόμου με τίτλο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», ξεκινώντας αναφέρονται τα εξής:

«1.α. Για τους αγοραστές αγελαδινού γάλακτος, πριν από την έναρξη δραστηριότητας και την πρώτη αγορά οποιασδήποτε ποσότητας γάλακτος από τους παραγωγούς, ακολουθείται η διαδικασία έγκρισης του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 302026/2004 (Β΄ 1688) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα ≪Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος της εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων≫, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

β. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 της υ.α. 341263/18.11.2008 (Β΄ 2402), όπως ισχύει, καταργείται».
Το παστεριωμένο γάλα

Στην συνέχεια ορίζονται η διαδικασία παρασκευής, η διάρκεια και η συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος ως εξής:

«2.α. Η παρ. 6 του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 βασιλικού διατάγματος (Α΄89), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 430/1981 (Α΄ 115), το άρθρο μόνο του π.δ. 104/1988 (Α΄ 46) και το άρθρο 1 του π.δ. 113/1999 (Α΄115) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α) Ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (+71,7 βαθμούς C τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς C τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η συντήρησή του διαρκεί μέχρι 7 ημέρες, καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε έλεγχο των αρμόδιων αρχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες».

Το γάλα ημέρας

Ακολούθως δίνεται ο ορισμός του παστεριωμένου γάλακτος που μπορεί να φέρει τον χαρακτηρισμό «γάλα ημέρας» ως εξής:

«Το παστεριωμένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 24 ωρών από την άμελξη χωρίς να έχει υποστεί διαδικασία θέρμισης ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία προ της παστερίωσης και η διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερομηνία παστερίωσης, μπορεί, πέραν των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο, να φέρει και την ένδειξη “γάλα ημέρας”».

Το γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας

Τέλος ορίζονται η διαδικασία παρασκευής, η διάρκεια και η συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος ως εξής:

«β) Ως «γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία στους +85 βαθμούς έως +127 βαθμούς C σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας και χρόνου ώστε η δοκιμασία υπεροξειδάσης να είναι αρνητική, αμέσως δε μετά τη θερμική του επεξεργασία ψύχεται, το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C. Η συντήρηση του γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας γίνεται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους των αρμόδιων αρχών κατά τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου.

Στη συσκευασία του γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «γάλα» και «υψηλής θερμικής επεξεργασίας», η ημερομηνία επεξεργασίας, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες.

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε σημείο της συσκευασίας του προϊόντος αναγραφή της ένδειξης «παστεριωμένο». Το γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας τοποθετείται σε ευδιάκριτα ξεχωριστό σημείο από το παστεριωμένο γάλα σε όλα τα σημεία διάθεσης.

β. Οι συσκευασίες γάλακτος της προηγούμενης υποπερίπτωσης που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τις απαιτούμενες ενδείξεις εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 248/1914 (Α΄ 110) καταργούνται.ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ