Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Το 2014 συνεχίζονται κανονικά τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Την δυνατότητα να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν νέες νομικές δεσμεύσεις τα κράτη μέλη της Ε.Ε. σχετικά με δικαιούχους προγραμμάτων του πυλώνα της αγροτικής ανάπτυξης και το 2014, δυνάμει εγκρίσεων με βάση τον σχετικό κανονισμό ακόμη και μετά την εξάντληση των χρηματοδοτικών πόρων της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, παρέχει ο νέος κανονισμός 1310/2013.
Στα πλαίσια αυτά η στήριξη που θα παρέχεται αφορά μέτρα για την ανταγωνιστικότητα του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας όπως:
α) μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω:
i) επαγγελματικής κατάρτισης και δράσεων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης επιστημονικών γνώσεων και καινοτόμων πρακτικών, για τα άτομα που απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας,
ii) εγκατάστασης νέων γεωργών,
iii) πρόωρης συνταξιοδότησης γεωργών και γεωργικών εργατών,
iv) χρήσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές,
v) σύστασης υπηρεσιών διαχείρισης εκμεταλλεύσεων, γεωργών αντικατάστασης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εκμετάλλευση, καθώς και δασοκομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών·
 
β) μέτρα που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού δυναμικού και στην προαγωγή της καινοτομίας, μέσω:
i) εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
ii) βελτίωσης της οικονομικής αξίας των δασών,
iii) αύξησης της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων,
iv) συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων καιστον τομέα της δασοκομίας,
v) βελτίωσης και ανάπτυξης της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας,
vi) αποκατάστασης του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και εισαγωγής των κατάλληλων δράσεων πρόληψης·
 
γ) μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των προϊόντων μέσω:
i) παροχής βοήθειας σε γεωργούς για να προσαρμοσθούν σε απαιτητικά πρότυπα βασιζόμενα στην κοινοτική νομοθεσία,
ii) στήριξης γεωργών που συμμετέχουν σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων,
iii) στήριξης ομάδων παραγωγών για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα τροφίμων·
 
Ο εν λόγω κανονισμός θεσπίστηκε για την ομαλή μετάβαση στην νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε που θα ισχύσει από το 2015 έως το 2020, και περιλαμβάνει τις απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις για το 2014.
 

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ